ยินดีต้อนรับ  เข้าสู่เว็ปไซต์  สำนักงานเลขานุการกรม  " บริการประทับใจ  ประสานงานฉับไว  ก้าวไกลสู่  e-office "
 
     
     
 
   
  รายการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
  อายุ 2 - 6 ปี  ใช้รูปเด็กยิ้มสีชมพู
  เป็นสัญลักษณ์  แทนสาระความสนุก
  ที่เด็กควรจะได้รับตามวัยที่เหมาะสม
   
 
 
 
 
 
  รายการสำหรับเด็ก อายุ 2 - 12 ปี
  ใช้รูปจี๊กซอว์เป็นสัญลักษณ์แทนการ
  พัฒนาการของเด็กเมื่อดูรายการ
  ประเภทนี้แล้ว   เด็กต้องได้เสริม
  พัฒนาการพร้อมกับสาระ
   
 
 
รายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำ  ใช้รูป
เครื่องหมายถูก -ผิด สีส้มเป็นสัญลักษณ์
แทนการสื่อความหมายว่า  รายการ
ประเภทนี้มีทั้งสองด้าน ดี - ไม่ดี
ถูก - ผิด  ควรแนะนำ
  รายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่ผู้ชม
  อายุน้อยกว่า 13 ปี  ใช้รูปเครื่องหมาย
  ถูก -ผิด สีส้มเป็นสัญลักษณ์  แทนการสื่อ
  ความหมายว่า  รายการประเภทนี้มีทั้ง
  สองด้าน ดี - ไม่ดี   ถูก - ผิด  ควรแนะนำ
 
  รายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่ผู้ชม
  อายุน้อยกว่า  18 ปี  ใช้รูปเครื่องหมาย
  ถูก - ผิด  สีส้ม   เป็นสัญลักษณ์แทนการ
  สืื่่อความหมายว่า  รายการประเภทนี้มีทั้ง
  สองด้าน ดี - ไม่ดี  ถูก-ผิด  ควรแนะนำ
   
 
 
 
  รายการเฉพาะไม่เหมาะแก่เด็กและเยาวชน
  ใช้รูปเครื่องหมายฟ้าผ่าสีแดงเป็นสัญลักษณ์
  แทนการสื่อความหมายว่า รายการประเภทนี้
  อันตรายไม่ควรให้เด็กและเยาวชนชม
 
 
   
   
   
   
   
   
  รายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
  ใช้รูปบ้านสีเขียวเป็นสัญลักษณ์
  แทนการสื่อความหมายของครอบครัว
  คือ  รายการที่ทุกคนในบ้านสามารถชมได้