1. หนังสือเวียน
  2. หนังสือเวียนการเงิน/บัญชี/พัสดุ
  3. ประกาศ/คำสั่ง

สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

หนังสือ ที่ กษ 1004/ว 296 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558 เรื่อง แนวทางการดำเนินการจัดหารครุภัณฑ์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมจอรับภาพ

หนังสือ ที่ กษ 1003/ ว 282 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558 เรื่อง การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับ น้ำมันเพิ่มเติม

หนังสือ ที่ กษ 1003/ว 263 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบบัญชีแสดงรายการรับจ่ายของโครงการ (บช.1)

หนังสือ ที่ กษ 1003/ว 233 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ส่งสำเนากรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 0423.3/ว 28 ลงวันที่ 28 มกราคม 2558 เรื่อง การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวร  ผ่าน GFMIS Web Online  ของหน่วยงานเบิกจ่าย

                                                                       อ่านต่อ หนังสือเวียนงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
next
prev

June 2017
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

 
 
 
00050226
วันนี้วันนี้32
จนถึงตอนนี้จนถึงตอนนี้50226
54.196.117.47
   
 
    
    
       
 วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรสัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี


 
  นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม มอบหมายให้ นางรุจิพร  จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร  โดยมีผู้แทนจากกองต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ อาคารเกษตรสัมพันธ์ ชั้น ๒  กรมส่งเสริมการเกษตร 
       
    
       
 วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสาวพรรณนีย์  วิชชาชู  ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นางรุจิพร จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขอบเขตงาน และเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร ทางสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อวิทยุกระจายเสียง ณ ห้องประชุมกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ชั้น ๒ อาคารเกษตรสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร นายสงกรานต์  ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีตัวแทนจาก กอง/สำนัก เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔/๑ ชั้น ๔ กรมส่งเสริมการเกษตร  
 กรมส่งเสริมการเกษตร ปล่อยคาราวานสิ่งของบริจาคของพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศถึงมือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 
 
       
        

 
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com