1. หนังสือเวียน
  2. หนังสือเวียนการเงิน/บัญชี/พัสดุ
  3. ประกาศ/คำสั่ง

สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

หนังสือ ที่ กษ 1004/ว 296 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558 เรื่อง แนวทางการดำเนินการจัดหารครุภัณฑ์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมจอรับภาพ

หนังสือ ที่ กษ 1003/ ว 282 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558 เรื่อง การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับ น้ำมันเพิ่มเติม

หนังสือ ที่ กษ 1003/ว 263 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบบัญชีแสดงรายการรับจ่ายของโครงการ (บช.1)

หนังสือ ที่ กษ 1003/ว 233 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ส่งสำเนากรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 0423.3/ว 28 ลงวันที่ 28 มกราคม 2558 เรื่อง การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวร  ผ่าน GFMIS Web Online  ของหน่วยงานเบิกจ่าย

                                                                       อ่านต่อ หนังสือเวียนงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
next
prev

June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 
 
 
00066505
วันนี้วันนี้54
จนถึงตอนนี้จนถึงตอนนี้66505
54.166.233.99
   
 
    
    
       
 วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมหารือฝ่ายสารบรรณ ณ ห้องประชุม ๔/๑ ชั้น ๔ อาคาร ๑


 
  วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางดาเรศร์  กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์งานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ ๒๐๑๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมีตัวแทนจากกอง/สำนัก สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑-๙ และผู้แทนจากไปรษณีย์ไทย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๕ อาคาร ๑ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการเกษตร 
       
    
       
 ฝ่ายสารบรรณ ร่วมส่งความสุขเนื่องในโอกาส วันวาเลนไทม์ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตัวเทนสำนักงานเลขานุการกรมเข้าร่วมประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ อาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเลขานุการกรมจัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ ปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๗ ชั้น ๕ อาคาร ๑
 
 
       
        

 
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com