ติดต่อส่วนภูมิภาค

ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานครThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรกรุงเทพมหานครนายพิเชียรระวิระ0-2435-5047-0-2435-504708-3338-6767
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปว่าง0-2435-5047-0-2435-5047-
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายสวัสดิ์เชียงแข็ง0-2435-5046-0-2435-504708-2294-9393
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายณรงค์ฤทธิ์คำรณ0-2435-5061-0-2435-504708-9105-3949
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนางกัลยาเจริญทรัพย์0-2435-5061-0-2435-504708-6335-3272
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายวิสิฐศักดิ์ว่องประสิทธิ์0-2435-5046-0-2435-504708-1325-4836
เกษตรเขตมีนบุรีนายวิเชียรแดงท่าขาม0-2540-7166-0-2435-504708-3110-1212
เกษตรเขตลาดกระบังนายพิสิษฐ์ยังให้ผล0-2326-8020-0-2435-504708-9938-8851
เกษตรเขตตลิ่งชันนายสรรเสริญบุญสนิท0-2424-9703-0-2435-504708-9218-9872
เกษตรเขตทวีวัฒนานายธนโชติหอมแย้ม0-2441-3705-0-2435-504708-1420-1545
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดกระบี่นายไชยยุทธ์ขุนฤทธิ์แก้ว0-7561-1002-0-7562-061308-6516-1773
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางสิริกรถิ่นพังงา0-7561-1002-0-7562-061309-3762-4334
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายเกษมเพ็ชรสังข์0-7562-1228-0-7562-061308-6593-6770
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายสรชัชจิรทวีสิงห์0-7561-1784-0-7562-061308-1892-1573
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายประคองอุสาห์มัน0-7561-1649-0-7562-061308-6280-9705
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายชำนาญนุ่นดำ0-7561-1649-0-7562-061308-1894-8202
เกษตรอำเภอเมืองกระบี่นายนิเวศน์นันทไตรภพ0-7561-1783-0-7561-178308-9870-3967
เกษตรอำเภอเกาะลันตาว่าง0-7569-7119-0-7569-7119-
เกษตรอำเภอคลองท่อมนายกิตติศักดิ์ก้องกาญจโนภาส0-7569-9254-0-7569-925408-9725-1833
เกษตรอำเภออ่าวลึกนายวีระ สังข์ทอง0-7568-1509-0-7568-150908-9873-0018
เกษตรอำเภอเขาพนมว่าง0-7568-9251-0-7568-9251-
เกษตรอำเภอปลายพระยานายสุคนธ์วัชรเฉลิม0-7568-7124-0-7568-712408-4850-1508
เกษตรอำเภอลำทับนายแย้มดำป่านรัตน์0-7564-3067-0-7564-306709-0481-0596
เกษตรอำเภอเหนือคลองนายชูศักดิ์วณิชวัฒนกุล0-7563-6464-0-7563-646408-4938-6875
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดกำแพงเพชรนายสมจิตรธีระบุญชัยกุล0-5571-1060-0-5571-685808-3374-2372
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางสาวคมดาวปานชัย0-5571-6858-0-5571-685808-1379-0788
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายศักดิ์เดชน์แก้ววิเศษ0-5572-1819-0-5571-685808-1887-9434
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายสุพจน์อมรวณิชสาร0-5571-1060-0-5571-685808-1886-6988
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศว่าที่ ร.ต.ชัยศรีไชยมณี0-5572-1818-0-5571-685808-6679-3223
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายสมเดชสิทธิยศ0-5571-1060-0-5571-685808-9257-9217
เกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชรนายคำปริวจันทร์ประทักษ์0-5571-1660-0-5571-166008-9907-8444
เกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรีนายสวัสดิ์คำไทย0-5577-9242-0-5577-924208-9858-9976
เกษตรอำเภอคลองขลุงนายรังสรรค์เลิศสูงเนิน0-5578-1060-0-5578-106008-3167-6168
เกษตรอำเภอพรานกระต่ายนายวีรวุฒิวุ่นอภัย0-5576-1008-0-5576-100808-1038-5804
เกษตรอำเภอคลองลานนายเชิงชายเรือนคำปา0-5578-6155-0-5578-615508-8419-6970
เกษตรอำเภอไทรงามนายรังสิตเครือคำหล่อ0-5579-1113-0-5579-111308-1972-3576
เกษตรอำเภอลานกระบือนายประสิทธิ์อุทธา0-5576-9003-0-5576-900308-6925-9182
เกษตรอำเภอทรายทองวัฒนานายสมภาคย์บุญฉาบพา0-5573-2020-0-5573-202008-7309-4598
เกษตรอำเภอปางศิลาทองนางสาวชิชานาจันทร์ปา0-5572-7027-0-5572-702708-1707-3072
เกษตรอำเภอบึงสามัคคีนายสนองขวัญคำ0-5577-2504-0-5577-250408-7839-5816
เกษตรอำเภอโกสัมพีนครนางสมพรจันทร์ประทักษ์0-5571-4780-0-5571-478008-4815-0918
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรีนายบำรุงสังข์สว่าง0-3456-42671030-3456-426808-9919-9168
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางยุพินมีสวัสดิ์0-3456-4267101-08-1942-7298
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายมนตรีเชื้อใจ-106-08-6315-4375
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนางสุภาพรบุญประเสริฐ-107-08-1438-8989
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายวีระศักดิ์      สุขทอง-108-08-1302-8177
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช นายคำรนยศสมบัติ-104-08-1941-5984
เกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรีนายอนันต์ขุนทองเพชร0-3456-4266-0-3456-426608-1981-2595
เกษตรอำเภอไทรโยคนายอำนาจเนาวบุตร0-3459-1022-0-3459-102208-1995-8205
เกษตรอำเภอบ่อพลอยนางศศิธรชาญประเสริฐ0-3460-3845-0-3460-384508-1705-7937
เกษตรอำเภอท่าม่วงนายวีระชัยเกตุเรน0-3461-1704-0-3461-170408-5900-7624
เกษตรอำเภอทองผาภูมินายไพศาลบุญรอด0-3459-9482-0-3459-948208-1570-5932
เกษตรอำเภอหนองปรือนายฉลวยมานะ0-3464-5018-0-3464-501808-6164-3613
เกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์นายวีระม่วงงาม0-3459-7053-0-3459-705308-5182-4529
เกษตรอำเภอท่ามะกานายคำรณมะปรางหวาน0-3454-1990-0-3454-199008-9809-8556
เกษตรอำเภอสังขละบุรีนายประเทืองทนยิ้ม0-3459-5121-0-3459-512108-9551-9219
เกษตรอำเภอพนมทวนนายจิระศักดิ์วิเศษสมบัติ0-3457-9244-0-3457-924408-9531-7684
เกษตรอำเภอเลาขวัญนายสมทรงบัวงาม0-3457-6117-0-3457-611708-1505-8815
เกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ยนายประสานปานคง0-3464-2165-0-3464-216508-8889-5553
เกษตรอำเภอห้วยกระเจานางกนกกุลชาญเวช0-3465-0213-0-3465-021308-7019-0019
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์นายสมบูรณ์ซารัมย์0-4381-1714-0-4381-587008-9711-4258
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนายประจญเถาวัลดี0-4381-2976-0-4381-587008-1592-2112
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตว่าง0-4381-17141050-4381-5870-
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรว่าง0-4381-17141030-4381-5870-
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายประยงค์ภูดินทราย0-4381-1714-0-4381-587008-5099-1505
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายพงษ์ศักดิ์ชินคีรี--0-4381-587008-6636-2198
เกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์นายสุพจน์ศรีอ่อน0-4381-2975--08-8102-5925
เกษตรอำเภอนามนว่าง0-4386-7050---
เกษตรอำเภอกมลาไสยนายเมธาใจทาน0-4389-9231--09-8102-6032
เกษตรอำเภอร่องคำนางวันเพ็ญแก้วโยธา0-4389-7081-0-4389-708108-1061-2949
09-8102-6033
เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์นางพจนีฤทธิกุล0-4385-1176--09-8102-6031
08-1839-3855
เกษตรอำเภอเขาวงว่าง0-4385-9121---
เกษตรอำเภอยางตลาดนายบุญเยี่ยมพรหมทองแก้ว0-4389-1092--09-8102-5927
08-9570-6599
เกษตรอำเภอห้วยเม็กว่าง0-4388-9473---
เกษตรอำเภอสหัสขันธ์ว่าง0-4387-1042---
เกษตรอำเภอคำม่วงนายวิทยาเครือวรรณ0-4387-9103--08-9275-7373
เกษตรอำเภอท่าคันโทนายวิษณุบูรณะ0-4387-7050--09-8102-6016
เกษตรอำเภอหนองกุงศรีนายดำรงบูรณะ0-4388-1058--09-8102-6014
เกษตรอำเภอสมเด็จนางปราณีเพียรภายลุน0-4386-1149--09-8102-6021
08-7877-2870
เกษตรอำเภอห้วยผึ้งนายโอภาสมั่นคง0-4386-9173--09-8102-6024
เกษตรอำเภอสามชัยนายอดิศักดิ์กองหนูเพ็ชร์0-4381-8256--09-8102-6020
เกษตรอำเภอนาคูนายสมบูรณ์นันผาด0-4312-6708--09-8102-6026
08-0760-9178
เกษตรอำเภอดอนจานนางพรรณวดีวิทักษ์บุตร0-4312-0594--09-8102-6031
08-9574-3440
เกษตรอำเภอฆ้องชัยนายบริสุทธิ์ไชยทองศรี0-4312-0594--09-8102-6034
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดขอนแก่นนายธรรมนูญบุญไกรสร0-4333-6382-0-4324-675408-9944-3244
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนายไพบูลย์ทองป้อง0-4333-6382150-4324-675408-3402-9597
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตว่าที่ ร.ต.สอิสร์โบราณ0-4333-6382170-4324-675408-1965-2915
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายบุญมีแท่นงาม0-4333-6382160-4324-675408-1380-5827
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศว่าง0-4333-6382-0-4324-6754-
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายคำภีร์เชิมชัยภูมิ0-4324-7209-0-4324-675408-1872-1196
เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่นนายสายันต์เค้าแคน0-4333-7628-0-4324-675408-5743-5240
เกษตรอำเภอบ้านฝางว่าง0-4326-9087 0-4326-9087-
เกษตรอำเภอพระยืนนายวุฒิไกรฐานวิเศษ0-4326-6030 0-4326-603008-9845-2560
เกษตรอำเภอหนองเรือนายสมคิดวงศ์วทัญญู0-4329-4003 0-4329-400308-1592-7132
เกษตรอำเภอชุมแพนายทรงศิลป์ดรหลาบคำ0-4331-1110 0-4331-201108-9572-9641
เกษตรอำเภอสีชมพูว่าที่ ร.ต. ล้วนประโยชน์มี0-4339-9022 0-4339-911108-1380-9748
เกษตรอำเภอน้ำพองนายธีรศักดิ์สกุลไทย0-4343-1465 0-4343-146508-9710-6371
เกษตรอำเภออุบลรัตน์นายอดิสรณ์ผาโคตร0-4344-6130 0-4344-613008-1183-9742
เกษตรอำเภอกระนวนนายฉัตรชัยโสดาลี0-4325-1125 0-4325-112508-1799-1202
เกษตรอำเภอบ้านไผ่ว่าง0-4327-2612 0-4327-2612-
เกษตรอำเภอเปือยน้อยนายวีระสมัตถะ0-4349-4028 0-4349-402808-1729-7004
เกษตรอำเภอพลนายโสภณน้ำจันทร์0-4321-0013 0-4321-001308-1890-6838
เกษตรอำเภอแวงใหญ่นายวิชัยพรมดอนก่อ0-4349-6058 0-4349-605808-1574-2900
เกษตรอำเภอแวงน้อยนายบุญวัฒน์สุริยะวงษ์0-4349-9070 0-4349-907008-1260-1275
เกษตรอำเภอหนองสองห้องนายเจริญจตุรบูรณ์0-4349-1136 0-4349-113608-6855-9433
เกษตรอำเภอภูเวียงนายพิเชษฐ์ภูไชยแสง0-4329-1272 0-4329-127208-6857-7790
เกษตรอำเภอมัญจาคีรีนายเกษมจันมา0-4328-9160 0-4328-916008-2108-9446
เกษตรอำเภอชนบทนายปรีชาราชนา0-4328-6139 0-4328-613908-9842-9659
เกษตรอำเภอเขาสวนกวางนายวรพงษ์ภูมิโสม0-4344-9109 0-4344-910908-1871-8261
เกษตรอำเภอภูผาม่านนายสุวัจจ์ประทุมวงศ์0-4339-6019 0-4339-601908-9943-5521
เกษตรอำเภอซำสูงนายประจัญขันพิมล0-4321-9120 0-4321-920008-1975-4282
เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยนายประกอบสิงห์ทอง0-4321-6132 0-4321-613208-9714-2163
เกษตรอำเภอหนองนาคำนายอนันต์ลวกไธสง0-4321-7135 0-4321-713509-3534-2303
เกษตรอำเภอบ้านแฮดนางหนูพิศวรเชษฐ์0-4321-8230 0-4321-823008-1717-3789
เกษตรอำเภอโนนศิลานายประคองแสนประกอบ0-4328-1308 0-4328-130808-0194-2965
เกษตรอำเภอเวียงเก่านายสวัสดิ์คุ้มกุดหว้า0-4343-8175 0-4343-8175-
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดจันทบุรีนายอาชว์ชัยชาญเลี้ยงประยูร0-3932-2158110-3930-2359
ต่อ 25
08-8526-8008
09-2365-3515
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปว่าง0-3932-2158120-3930-2359
ต่อ 25
-
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายปิยะปกเกตุ0-3931-2346160-3930-2359
ต่อ 25
08-9898-1020
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายสุชาติจันทร์เหลือง0-3931-2638190-3930-2359
ต่อ 25
08-1761-2045
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศว่าง0-3932-2180200-3930-2359
ต่อ 25
-
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายธนัทจันทร์เกตุ0-3932-2180230-3930-2359
ต่อ 25
08-1292-6694
เกษตรอำเภอเมืองจันทบุรีนายเรืองพจน์              ธารานาถ0-3932-1124-0-3932-112408-9244-9842
08-1909-0960
เกษตรอำเภอท่าใหม่นายสมชายปิยวาจานุสรณ์0-3949-4288-0-3949-428808-9892-6050
08-9244-5297
เกษตรอำเภอขลุงนายสุเทพสินชัย0-3944-1666-0-3944-166608-1864-5972
08-1864-1585
เกษตรอำเภอแหลมสิงห์นายสำรองบุญส่งเสริม0-3949-9324-0-3949-932408-9244-9806
08-1983-1002
เกษตรอำเภอมะขามว่าง0-3938-9006-0-3938-9006-
เกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อนนายชำนาญบัวเฟื่อง0-3938-7115-0-3938-711508-9833-4078
08-1864-6231
เกษตรอำเภอสอยดาวนายปัญญาสุเนตร0-3938-1476-0-3938-147608-1377-6499
08-9834-2791
เกษตรอำเภอนายายอามนายนิพนธ์สร้อยทอง0-3949-1081-0-3949-108108-1864-5828
08-1844-7435
เกษตรอำเภอแก่งหางแมวนางสายสุวรรณสร้อยเกียว0-3930-8170-0-3930-817008-9244-7985
08-3110-4757
เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฎว่าง0-3930-9092-0-3930-9092-
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรานายสมชัยธีระวงศ์สกุล0-3851-1635150-3851-186208-9097-8210
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางอรัญญาพันธุมจินดา0-3851-1635140-3851-186208-1576-8390
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายดนัยปัญจพิทยากุล0-3851-1635160-3851-186208-9184-8518
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายวิบูลย์ไชยวรรณ0-3851-1635170-3851-186208-6824-1634
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายศักดิ์ชัยศรีสุวรรณ0-3851-1635130-3851-186208-5828-8972
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนางสาวรุจิรัตน์จำปาเฟื่อง0-3851-1635180-3851-186208-0096-2204
เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทราว่าง0-3898-1466-0-3898-1466-
เกษตรอำเภอบางคล้านายประสิทธ์นิโรจน์สุวรรณ0-3854-1003-0-3854-100308-7027-9945
เกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนายสมบูรณ์บูรณะภักดี0-3858-1233-0-3858-123308-1423-1326
เกษตรอำเภอบางปะกงนางวนิดาสังข์ชื่น0-3853-0143-0-3853-014308-6107-6210
เกษตรอำเภอบ้านโพธิ์นายนำชัยพ้นชั่ว0-3858-7243-0-3858-736908-9070-5407
เกษตรอำเภอพนมสารคามนายอำพลพูลสวัสดิ์0-3855-1222-0-3855-122208-9515-4712
เกษตรอำเภอสนามชัยเขต นายวิชัยลักษณะวิลาศ0-3859-7981-0-3859-701408-1795-9313
เกษตรอำเภอแปลงยาวนายสถิตย์พิบูลย์0-3858-9056-0-3858-905608-9935-9762
เกษตรอำเภอราชสาส์นนางเพชราแก้วมณี0-3859-1047-0-3859-104708-5094-1935
เกษตรอำเภอท่าตะเกียบนายนิติพันธุ์ขำทอง0-3850-8125-0-3850-812508-9520-3981
เกษตรอำเภอคลองเขื่อนนางดวงภรณ์โตอนันต์0-3850-9077-0-3850-907708-9244-4633
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดชลบุรีนายวิจิตรกมลวารินทร์0-3827-8187220-3828-752108-1802-2149
08-9254-3396
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางณัฐนันท์มังคละกนก0-3827-8187250-3828-752108-1861-9269
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนางอัจฉราบุญส่งสวัสดิ์0-3827-8187110-3828-752108-5388-3915
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายชัดหนูเหมือน0-3827-8187190-3828-752108-1434-6235
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายธนิตภิญญากรณ์0-3827-8187170-3828-752108-1940-6218
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายสุเมศร์แก่นจันทร์0-3827-8187180-3828-752108-1686-7997
เกษตรอำเภอเมืองชลบุรีนางสาวพรทิพย์ชื่นบาน0-3828-6402-0-3828-640208-1996-0944
เกษตรอำเภอบ้านบึงนายเริงศักดิ์แสงสุวรรณ0-3848-5026-0-3848-502608-1903-0905
เกษตรอำเภอบ่อทองนายจินดาพันธ์พาณิชนิกร0-3821-1292-0-3821-129208-1349-9219
เกษตรอำเภอหนองใหญ่นายสมชายทองอ่ำ0-3821-9195-0-3821-919508-1983-6873
เกษตรอำเภอพานทองนายสนองกอบประเสริฐศรี0-3845-1106-0-3845-110608-1637-1029
เกษตรอำเภอพนัสนิคม นายปรีชาคงเกลี้ยง0-3846-1432-0-3846-143208-1637-1945
เกษตรอำเภอศรีราชานายชูชาติพงษ์ศิลา0-3832-2507-0-3832-250708-1572-7711
เกษตรอำเภอบางละมุง นายบุญลือคงสูงเนิน0-3822-1466-0-3822-146608-9250-9059
เกษตรอำเภอสัตหีบนางมารินสมคิด0-3843-7853-0-3843-785308-1940-4384
เกษตรอำเภอเกาะสีชังนางกมลลักษณ์ปลอดโปร่ง0-3821-6201-0-3821-620108-2472-2031
เกษตรอำเภอเกาะจันทร์นางสุวรรณาแพร่เขตการ0-3816-6223-0-3816-622308-5587-3334
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาทThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดชัยนาทนายธีรศักดิ์ขุมเงิน0-5647-6720-0-5642-151309-7920-7930
08-9254-3396
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางกุสุมาปึกขาว0-5647-6720110-5642-151308-6199-7743
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายสุทธิพงษ์จ่างทอง0-5647-6720130-5642-151308-7400-0250
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายไพโรจน์คำหวาน0-5647-6720160-5642-151308-1851-6021
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายสุชาติอ่อนดำ0-5647-6720120-5642-151308-7204-1522
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนางสาวอัญชัญนุ่นละออง0-5647-6720120-5642-151308-1532-0484
เกษตรอำเภอเมืองชัยนาทนายทวีปานดำ0-5641-2040-0-5641-204008-6935-6663
เกษตรอำเภอมโนรมย์นายปิยะแสงตะคร้อ0-5649-1229-0-5649-122908-1379-7074
08-9959-0635
เกษตรอำเภอวัดสิงห์นายประสารจำนงค์นารถ0-5646-1314-0-5646-131408-1971-2984
08-1972-9741
เกษตรอำเภอสรรพยานางวัชรีเอี่ยมรอด0-5649-9158-0-5649-915809-3138-2638
08-1037-4008
เกษตรอำเภอสรรคบุรีนางลมูลจันทร์วงค์0-5648-1442-0-5648-242508-8435-5354
08-8435-5354
เกษตรอำเภอหันคานายสิรวิศกรียาอาภรณ์0-5645-1031-0-5645-103108-1379-7338
08-4493-0426
เกษตรอำเภอหนองมะโมงนายสุเทพสวัสดี0-5646-6284-0-5646-628408-1379-7325
089-7054401
เกษตรอำเภอเนินขามนายสถิตย์ศรีสุข0-5694-6512-0-5694-647908-1042-3135
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดชัยภูมินายอุดมเดชคนสมบูรณ์0-4481-1936
0-4481-2117
0-4481-2350
130-4481-113808-9949-9748
08-9171-5309
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปว่าง0-4481-1936
0-4481-2117
0-4481-2350
160-4481-1138-
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายสนิทภูมิพิทยานนท์0-4481-1936
0-4481-2117
0-4481-2350
150-4481-113808-6262-9626
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายวีรศักดิ์วงษ์บุตร0-4481-1936
0-4481-2117
0-4481-2350
140-4481-113808-1261-0438
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนางสำเนียงขันพิมล0-4481-1936
0-4481-2117
0-4481-2350
150-4481-113808-9717-5309
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชว่าง0-4481-1936
0-4481-2117
0-4481-2350
 0-4481-1138-
เกษตรอำเภอเมืองชัยภูมินายไพจิตรศรีไพจิตรวรกุล0-4481-2380-0-4481-238008-3383-7676
08-5774-2424
เกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์นายวีระชาติคำสุภีร์0-4412-7035-0-4412-703508-9845-8004
08-1073-0338
เกษตรอำเภอบ้านเขว้านายอนันต์แพนทิพย์0-4489-1113-0-4489-111308-7247-7620
เกษตรอำเภอจัตุรัสนางลำเยาว์วงศ์สุขสิน0-4485-1413-0-4485-141308-1879-0356
08-1879-8438
เกษตรอำเภอแก้งคร้อนายชัยณรงค์วิชัยวงศ์0-4488-2914-0-4488-291408-9717-3003
08-9718-3490
เกษตรอำเภอคอนสวรรค์นายภาณุวัฒน์ทิพย์ตา0-4488-9103-0-4488-910308-9583-8811
08-9566-2155
เกษตรอำเภอเทพสถิตนายทองใบพรามจร0-4485-7122-0-4485-712208-1879-7225
08-3129-6898
เกษตรอำเภอหนองบัวระเหวนายบุญภพชัยศรี0-4489-7125-0-4489-712508-9846-4540
08-1977-1052
เกษตรอำเภอเนินสง่านางหนูพิศวรเชษฐ์0-4484-6071-0-4484-607108-1389-7515
08-1717-3789
เกษตรอำเภอซับใหญ่นายไพโรจน์พลตาล0-4473-1051-0-4473-105108-4961-8889
08-9949-3861
เกษตรอำเภอภูเขียวนายสาครมะลิดา0-4486-1501-0-4486-150108-4428-7297
08-4470-9214
เกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ว่าง0-4486-9114-0-4486-9114-
เกษตรอำเภอหนองบัวแดงนายทองสืบประจงค้า0-4487-2120-0-4487-212008-1876-2753
08-1997-0730
เกษตรอำเภอคอนสารนายชาญวิทย์พงษ์สุวรรณ0-4487-6687-0-4487-668708-9569-5906
08-1360-6502
เกษตรอำเภอบ้านแท่นว่าที่ พ.ต.วิเวกจงสูงเนิน0-4488-7060-0-4488-706008-9840-3098
08-9583-9609
เกษตรอำเภอภักดีชุมพลนายสามารถทวีชีพ0-4482-8200-0-4482-820008-6246-4388
08-7776-5147
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดชุมพรนายสุรสิทธิ์สิงหพรพงศ์0-7759-6658-0-7759-661208-5775-4119
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางพัฒราบุญรอด0-7759-665810-7759-661208-6476-7033
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายบุญส่งอึ๊งเจริญ0-7759-665820-7759-661208-9544-9943
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายธีระศักดิ์ยมสวัสดิ์0-7759-665830-7759-661208-1477-8929
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายประกอบแสงสุวรรณ0-7759-665840-7759-661208-9174-5829
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายประสงค์บุญเจริญ0-7759-665850-7759-661209-0069-9646
เกษตรอำเภอเมืองชุมพรนางนิศราวรรณดวงมณี0-7765-8579-0-7765-857908-1539-6280
เกษตรอำเภอปะทิวนางอาภรณ์ภักษา0-7759-1177-0-7759-117708-1089-7647
เกษตรอำเภอท่าแซะนายสว่างโกดี0-7759-9245-0-7759-924508-1970-1216
เกษตรอำเภอสวีนายสะเทื้อนแจ้งจุล0-7753-1256-0-7753-125608-1476-4658
เกษตรอำเภอทุ่งตะโกนายบรรยงสันติพิทักษ์0-7753-6063-0-7753-606308-1894-8228
เกษตรอำเภอหลังสวนนายไชยรัตน์ศรีท่าซ่อม0-7754-1767-0-7754-176708-9471-4437
เกษตรอำเภอละแมว่าง0-7755-9107-0-7755-9107-
เกษตรอำเภอพะโต๊ะนายครรชิตอบแพทย์0-7753-9003-0-7753-900309-0494-6772
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดเชียงรายนายสุเทพทิพธรัตน์0-5315-2684-0-5315-268308-0673-5885
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางศรีพรรณอุประหนอง0-5315-2684-0-5315-268308-9580-7959
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายประเสริฐสุทธ์เตนันท์0-5315-2679-0-5315-267908-9555-3759
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายพรศักดิ์นันตะรัตน์0-5315-2682-0-5315-268208-3152-5333
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายมานพสุขสะอาด0-5315-2685-0-5315-268508-1882-8510
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายสันติภาพแสงออมสิน0-5370-0265-0-5370-026508-1883-9124
เกษตรอำเภอเมืองเชียงรายนายสาโรชบุญ-หลง0-5315-2569-0-5315-256909-1283-3398
เกษตรอำเภอเชียงของนายตรีเดชศรีเจริญพันธ์0-5379-1489-0-5379-148908-9765-4386
เกษตรอำเภอเชียงแสนนายทนงศักดิ์หน่อสุวรรณ0-5377-7096-0-5377-709608-9262-3653
เกษตรอำเภอแม่จันนายมงคลน้อยหมอ0-5315-3600-0-5315-360008-6923-4341
เกษตรอำเภอแม่สายนายเรืองชัยมงคลดี0-5373-1718-0-5373-171808-1025-1029
เกษตรอำเภอแม่สรวยนายประเสริฐคำปา0-5378-6095-0-5378-609509-3270-0011
เกษตรอำเภอพานนายเดชาธรกาชัย0-5372-1534-0-5372-153408-5626-1224
เกษตอำเภอเทิงนายภาณุวัฒน์สังข์ชุม0-5379-5004-0-5379-500408-9261-4289
เกษตรอำเภอเวียงป่าเป้านายสมควรไชยทารินทร์0-5378-1440-0-5378-144008-9953-5373
เกษตรอำเภอป่าแดดนายสายทัศน์วงศ์ปินตา0-5376-1001-0-5376-100108-4803-4554
เกษตรอำเภอเวียงชัยนางวรินทรมั่งมูลอู0-5376-9232-0-5376-923208-1961-9487
เกษตรอำเภอพญาเม็งรายนายวุฒิพงศ์ปงกองแก้ว0-5379-9109-0-5379-910908-1764-8479
เกษตรอำเภอเวียงแก่นนายวิสิษฐ์โสภาภูมิ0-5360-8201-0-5360-820108-1973-8198
เกษตรอำเภอแม่ฟ้าหลวงนายสุรพลไชยผดุงพงษ์ศิริ0-5376-3506-0-5376-350608-0134-4157
เกษตรอำเภอขุนตาลนายถาวรวงค์ชัย0-5379-7268-0-5379-726808-1025-0518
เกษตรอำเภอแม่ลาวนายทนงศักดิ์จันทรานนท์0-5377-8017-0-5377-801708-1993-1779
เกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้งนายรณชัยไชยยะ0-5395-3332-0-5395-333208-1785-2733
เกษตรอำเภอดอยหลวงนายเลิศชัยดอนชัย0-5379-0096-0-5379-009608-1387-9274
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่นายสมพลแสนคำ0-5389-0408110-5311-248108-9851-3385
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางรุจิราผลิวรรธนะ0-5311-2478-9130-5311-248108-6671-4029
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายสุรพลทองเที่ยง0-5311-2478-9190-5311-248108-1885-8385
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายสุวรรณสุวรรณา0-5311-2478-9170-5311-248108-1951-1596
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายธานีธรรมสุวรรณ0-5311-2478-9240-5311-248108-1922-2993
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายวิชัยศรีโพธิ์งาม0-5311-2478-9150-5311-248108-9855-0329
เกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่นายประสิทธิ์สินธุปี0-5321-5063-0-5321-506308-9999-5611
เกษตรอำเภอสันป่าตองนางสาวไพรวัลย์บุษราคัม0-5331-1713-0-5331-171308-9262-5220
เกษตรอำเภอดอยสะเก็ดนายประมวลเครือมณี0-5349-5503-0-5349-550308-9997-9639
เกษตรอำเภอสันกำแพงนางแจ่มจันทร์สามช้าง0-5333-1096-0-5333-109608-6729-0396
เกษตรอำเภอสันทรายนายประโยชน์ปันทนา0-5349-8986-0-5349-898608-6180-4063
เกษตรอำเภอเชียงดาวนางกฤษฎาพรบุตรแก้ว0-5345-5177-0-5345-517708-8141-6364
เกษตรอำเภอแม่ริมนางศิริพันธ์วิรัตน์เกษม0-5329-7323-0-5329-732308-9955-8628
เกษตรอำเภอแม่แตงนางประทุมชัยเลิศ0-5347-1328-0-5347-132808-1765-5522
เกษตรอำเภอพร้าวนายวิสูตร์เจริญเมืองมูล0-5347-5295-0-5347-529508-5694-3906
เกษตรอำเภอดอยเต่านางกัลยากรสมโน0-5346-9073-0-5346-907308-4739-2772
เกษตรอำเภอไชยปราการนายสาธิตไชยวังษา0-5345-7009-0-5345-700908-9856-2892
เกษตรอำเภอฝางนายชูศักดิ์เทพสาร0-5345-1146-0-5345-114608-4612-6502
เกษตรอำเภอแม่อายนายสมชายใจปิน0-5345-9006-0-5345-900608-1602-7843
เกษตรอำเภอหางดงนางนันทิยาดวงไทย0-5344-1982-0-5344-198208-1960-4114
เกษตรอำเภอสารภีนางนิชกานต์โตเขียว0-5332-1144-0-5332-114408-1961-8523
เกษตรอำเภอฮอดนายธรรมนูญสนธิคุณ0-5346-1629-0-5346-162908-9998-3433
เกษตรอำเภอจอมทองนายอินทร์เนตรเทพกุนา0-5334-1222-0-5334-122208-9555-4362
เกษตรอำเภอสะเมิงนายบุญศรีพาลมูล0-5348-7116-0-5348-711608-6179-6970
เกษตรอำเภอแม่วางนางกัลยาชาติดี0-5336-3153-0-5336-315308-1180-1732
เกษตรอำเภออมก๋อยนางปฤษณาบรรพโต0-5346-7063-0-5346-706308-1387-6620
เกษตรอำเภอแม่แจ่มนายมนต์ชัยอักษรดิษฐ์0-5348-5107-0-5348-510708-1998-9542
เกษตรอำเภอเวียงแหงนายพรหมพันธุ์เชษฐธง0-5347-7008-0-5347-700808-1998-1061
เกษตรอำเภอดอยหล่อนายศักดาบูรณกูล0-5336-9345-0-5336-934508-1289-2776
เกษตรอำเภอแม่ออนนางสาวชฎารัตน์เมฆเจริญ0-5392-9111-0-5392-911108-1111-9520
เกษตรอำเภอกัลยาณิวัฒนานายเอกธนัสบุสสยา0-5331-7644-0-5331-764408-9835-0111
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรังThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดตรังนายบุญเลี้ยงข่ายม่าน0-7521-8382120-7521-407808-1958-5464
08-1996-7188
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางวิญญาคงประสม0-7521-8382110-7521-407808-1968-7885
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายประมวลโอบอ้อม0-7521-8382150-7521-407808-9947-4142
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายสำคัญสนธินิวัติ0-7521-8382140-7521-407808-1187-0288
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายสมมารถสยมภาค0-7521-8382130-7521-407808-1896-3264
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายเรืองเดชนิเวศประเสริฐ0-7521-8382160-7521-407808-6942-1600
เกษตรอำเภอเมืองตรังนายพิพัฒบุญทอง0-7521-8681-0-7521-868108-9871-6304
เกษตรอำเภอนาโยงนายมานพแก้วอัมพร0-7529-9788-0-7529-978808-1978-4322
08-9652-2210
เกษตรอำเภอวังวิเศษนายประวิทย์เตชชีวพงศ์0-7526-2023-0-7526-202308-1968-1632
เกษตรอำเภอย่านตาขาวนายประสิทธิ์ทองขาว0-7524-1241-0-7524-124108-9866-5302
เกษตรอำเภอปะเหลียนนายประเสริฐโมรา0-7528-9393-0-7528-939308-9871-9402
เกษตรอำเภอกันตังนายประสาททองมาก0-7525-1742-0-7525-174208-1978-0439
เกษตรอำเภอรัษฎานายมานะกุญชรินทร์0-7526-0486-0-7526-048608-1968-1475
08-9649-3637
เกษตรอำเภอสิเกานายธีระวิวัฒนานนท์0-7529-1124-0-7529-112408-1370-5375
เกษตรอำเภอห้วยยอดนายสินาดอำนักมณี0-7527-1099-0-7527-109908-1370-7516
เกษตรอำเภอหาดสำราญนายจรูญภักดีโชติ0-7520-8785-0-7520-878508-5883-9636
08-9866-1302
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราดThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดตราดนายนเรศฝีปากเพราะ0-3951-1008260-3952-338509-8258-7088
08-1951-9824
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางทัศนีภู่ชัย0-3951-1008110-3952-338508-1907-3266
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตว่าง0-3951-1008240-3952-3385-
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายโอภาสชอบรส0-3951-1008200-3952-338508-1756-2760
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนางบุญทิมเจริญกิจ0-3951-1008220-3952-338508-9607-4424
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายวินัยขยันยิ่ง0-3951-1008160-3952-338509-2717-4474
เกษตรอำเภอเมืองตราดนายสมนึกอนันต์0-3951-2322-0-3951-232208-1996-2737
เกษตรอำเภอเขาสมิงนายวันชัยเจริญใจ0-3959-9438-0-3959-943809-8273-9622
08-1861-3299
เกษตรอำเภอบ่อไร่นายวิชิตตุ้มสกุล0-3951-1045-0-3951-104508-9578-1996
09-8254-0633
เกษตรอำเภอแหลมงอบนางเยาวรัตน์ธีระวงศ์สกุล0-3959-7004-0-3959-700408-9832-0233
09-2267-1391
เกษตรอำเภอคลองใหญ่นายพิศิษกัณฑิโกวิท0-3958-1355-0-3958-114408-6310-9373
08-1762-7687
เกษตรอำเภอเกาะช้างนางประทุมเสนกุล0-3958-6180-0-3958-610108-1956-2295
08-9938-7895
เกษตรอำเภอเกาะกูดนายจักรพลเสือแก้ว0-3952-5517-0-3952-551708-1781-3812
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดตากThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดตาก นายจำเนียรเร่งเทียน0-5551-4291-0-5551-429109-1028-8813
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นางพัชราสายวงศ์คำ0-5551-4291-0-5551-429108-9702-9335
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายบุญเลื่อนวงศ์หาญ0-5551-4291-0-5551-429108-9460-2551
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายบุญยืนสิทธิบาล0-5551-1009-0-5551-100908-3878-1550
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายวินิจวงกลม0-5551-5267-0-5551-526708-1972-7811
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายนพพรสามลทา0-5551-4291 0-5551-429108-1604-8842
เกษตรอำเภอเมืองตากนายสมชายกล่ำโภชน์0-5551-2414-0-5551-629508-1973-0156
เกษตรอำเภอวังเจ้านางสมศรีผึ้งทอง0-5559-3016-0-5559-301608-9906-1969
เกษตรอำเภอบ้านตากนายวิมลวรพันธ์0-5559-1034-0-5559-207608-3154-6347
เกษตรอำเภอสามเงานายบุญสุขคำเสียง0-5559-9071-0-5559-930508-3375-6146
เกษตรอำเภอแม่สอดนายสุวรรณตาคำ0-5553-1900-0-5553-302108-6199-9248
เกษตรอำเภอแม่ระมาดนายเฉลียวทองทิน0-5558-1172-0-5558-117208-4381-1124
เกษตรอำเภอท่าสองยางนายธวัชชัยประทักษ์ใจ0-5558-9121-0-5558-925208-3320-7736
เกษตรอำเภอพบพระนางอรพินทร์แสงมณี0-5556-9091-0-5556-909108-1785-4048
เกษตรอำเภออุ้มผางนายสุวัฒน์สุรินต๊ะ0-5556-1087-0-5556-162208-4369-4412
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดนครนายกนายพิชัยวงษ์บัวงาม0-3731-1289170-3731-271008-9939-5975
09-2247-2629
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางสาวชนัญญาพันจีบ0-3731-1289120-3731-271008-723-2581
08-1723-2581
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายมนตรีเรืองพันธ์0-3731-1289180-3731-271008-1928-2381
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายถาวรชูพูล0-3731-1289210-3731-271008-2469-5310
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายปรีชาเจียรนัย0-3731-1289150-3731-271008-2208-9915
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายศุภกิจภุชฌงค์0-3731-1289190-3731-271008-9785-5992
เกษตรอำเภอเมืองนครนายกนายไพฑูรย์น้ำทิพย์0-3731-2139-0-3731-213908-9511-0733
09-2247-2630
เกษตรอำเภอปากพลีนายวิเชียรพูลสวัสดิ์0-3739-8980-0-3739-898008-7221-5661
09-2247-2633
เกษตรอำเภอบ้านนานายนนท์วศินนุรักษ์จิรานนท์0-3738-1837-0-3738-183708-1664-3376
09-2247-2631
เกษตรอำเภอองครักษ์นายสุจินต์ช่วยบำรุง0-3739-1295-0-3739-129508-1851-7351
09-2247-2632
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดนครปฐมนายสุรสิษฐ์สุทธิเดชารัตน์0-3425-4740-0-3421-875608-9254-3396
09-2518-2772
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางสาวชรินทร์เนตรแก้ว0-3425-3992-0-3421-875608-1571-9521
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายศิริชัยเลี้ยงอำนวย0-3425-9613-0-3421-875608-1763-1755
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายจินดาแก้วบุบผา0-3425-9612-0-3421-875608-1526-1465
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายสมชายทรัพย์บริบูรณ์0-3425-9612-0-3421-875608-1480-4972
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชว่าง0-3425-9613-0-3421-8756-
เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม นายจรัสชีช้าง0-3425-2753-0-3425-275308-1774-2611
เกษตรอำเภอบางเลนนายประวัติอยู่เกตุ0-3439-1115-0-3439-111508-9460-0207
เกษตรอำเภอกำแพงแสนนายประมวลง้วนพริ้ง0-3435-1312-0-3435-131208-1705-0593
เกษตรอำเภอนครชัยศรีนายอดุลย์ธัญญเจริญ0-3433-1862-0-3433-186208-9904-5613
เกษตรอำเภอสามพรานนายปรีชามรกฏจินดา0-3432-1972-0-3432-197208-1383-4720
เกษตรอำเภอดอนตูมนายเกษมต่วนเครือ0-3438-1124-0-3438-112408-9410-4997
เกษตรอำเภอพุทธมณฑล นายกมลฤทธิเหมาะ0-2441-0837-0-2441-083708-1911-9442
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดนครราชสีมาว่าง0-4425-3433 -08-9717-1475
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางสาวฉวีวรรณผาบจันดา0-4424-0779 -08-1878-1169
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายบุญถิ่นเดชสูงเนิน0-4425-5652 -08-1977-9984
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายมนตรีเยี่ยมสูงเนิน0-4424-1211 -08-0165-8044
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนางธัญธิตาศรีสุระ0-4424-4855 -08-1878-9438
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายวรวุฒิบุญพิมพ์0-4425-5652 -08-1266-6810
เกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมานายอุดมโทไธสง0-4424-4874 0-4424-487409-3319-0710
เกษตรอำเภอคงนายอนุสรณ์ฉมารัตน์0-4445-9026 0-4445-902609-3319-0711
เกษตรอำเภอครบุรีนายสมเกียรติสืบอนันต์0-4444-8370 0-4444-837109-3319-0712
เกษตรอำเภอจักราชนางยุพวัลย์ชมชื่นดี0-4439-9236 0-4439-915409-3319-0721
เกษตรอำเภอโชคชัยนายทวีจงปัตนา0-4449-1216 0-4449-109209-3319-0717
เกษตรอำเภอชุมพวงนายสมพรประภาวิชา0-4447-7233 0-4447-723309-3319-0715
เกษตรอำเภอด่านขุนทดนายศักดิ์ศรีล้อมไธสง0-4438-9424 0-4438-911309-3319-0702
เกษตรอำเภอโนนไทยว่าง0-4438-1006 0-4438-100609-3319-0718
เกษตรอำเภอบัวใหญ่นายบุญยืนสุขสมัย0-4446-1601 0-4446-272009-3319-0713
เกษตรอำเภอโนนสูงนายสุรเดชพลทม0-4437-9269 0-4437-925809-3319-0709
เกษตรอำเภอปักธงชัยนายธีระวัฒน์บุษสระเกษ0-4444-1385 0-4445-230309-3314-0703
เกษตรอำเภอปากช่องนายวีระชนทองธีระ0-4431-1556 0-4431-677009-3319-0704
เกษตรอำเภอพิมาย นายมนิตย์สอพิมาย0-4447-1464 0-4448-119909-3319-0705
เกษตรอำเภอสีคิ้วว่าง0-4441-2667 0-4447-161709-3319-0706
เกษตรอำเภอสูงเนินว่าง0-4441-9630 0-4441-920409-3319-0708
เกษตอำเภอประทายนายธีรพงศ์เลือดกระโทก0-4447-9390 0-4447-939009-3319-0720
เกษตรอำเภอห้วยแถลงนายมานพผินงูเหลือม0-4439-1147 0-4430-117509-3319-0716
เกษตรอำเภอขามทะเลสอนางพรทิพย์ชนะสาย0-4439-7185 0-4439-712009-3319-0727
เกษตรอำเภอขามสะแกแสงนายสุรศักดิ์สิทธิไชย0-4438-5046-0-4438-504609-3319-0728
เกษตรอำเภอเสิงสางนายวุฒินันท์ศักดิ์กระโทก0-4444-7118 0-4445-756109-3319-0714
เกษตรอำเภอบ้านเหลื่อมนางปาริชาตินาคประกอบ0-4438-7067 0-4438-706709-3319-0724
เกษตรอำเภอหนองบุญมากนายธีระศักดิ์บุตรธนู0-4449-0069 0-4449-008309-3319-0722
เกษตรอำเภอแก้งสนามนางนายสุริยาแก้วหย่อง0-4433-9298 0-4433-946509-3319-0723
เกษตรอำเภอวังน้ำเขียวนายชูศักดิ์อักษรวงษ์ศิลป์0-4422-8239 0-4422-823909-3319-0726
เกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรตินายสนิทดวงสุนทร0-4432-1495 0-4432-148609-3319-0719
เกษตรอำเภอโนนแดงนายพิรมย์รอดย้อย0-4447-5208 0-4447-520809-3319-0725
เกษตรอำเภอเทพารักษ์นายลัสดาคำสอน0-4422-7191 0-4422-717509-3319-0734
เกษตรอำเภอเมืองยางนายนิรันต์ซึ่งสมณกุล0-4422-9039 0-4422-911109-3319-0731
เกษตรอำเภอพระทองคำนายสมเกียรติจันทร์โพธิ์0-4433-7146 0-4438-434809-3319-0729
เกษตรอำเภอลำทะเมนชัยนายฉลาดศรีทาน้อย0-4496-4008 0-4496-400309-3319-0730
เกษตรอำเภอสีดานายพงษ์ศักดิ์เริ่มสูงเนิน0-4432-9354 0-4432-907209-3319-0733
เกษตรอำเภอบัวลายว่าง0-4449-5001 0-4449-500109-3319-0732
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดนครพนมนายณัฎฐกิตติ์ของทิพย์0-4252-0866-0-4252-086608-1768-5228
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางเกศนีคำแสนราช0-4252-0866-0-4252-086608-1964-0584
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายสมรักภูเดช0-4251-4002-0-4252-086808-9622-2313
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายมาโนชญ์ชีช้าง0-4251-1276-0-4252-086908-1320-6800
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนางรัศมีเดือนจิตชื่น0-4251-3412-0-4252-087008-1975-1651
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายราชันย์ไชยศิลป์0-4251-2467-0-4252-087108-1974-8259
เกษตรอำเภอเมืองนครพนมนายแสงชัยพานิช0-4251-2447--08-9277-2988
เกษตรอำเภอธาตุพนมนายศิริพันธ์จันทร์สว่าง0-4254-1420--08-9711-6271
เกษตรอำเภอเรณูนครนายชัยณรงค์ชาระ0-4257-9251---
เกษตรอำเภอปลาปากนายใหม่พัฒนประสิทธิ์ชัย0-4258-9110--08-6232-0962
เกษตรอำเภอนาแกนางเกษรวรรณลา0-4257-1236--08-2847-9657
เกษตรอำเภอท่าอุเทนนายธนาเศรษฐ์ไพฑูรย์ธนธาดา0-4258-1273--08-9777-5303
เกษตรอำเภอโพนสวรรค์นายศิลป์ชัยคำแสนราช0-4259-5076--08-6119-2169
เกษตรอำเภอบ้านแพงนายนรินทร์ภูศรีฐาน0-4259-1020--08-1708-6368
เกษตรอำเภอศรีสงครามนายเจดีย์โคตรมิตร0-4259-9166--08-1263-7501
เกษตรอำเภอนาหว้านายไพศาลวันดี0-4259-7080--08-4742-6872
เกษตรอำเภอนาทมนายสุรชิตแสงจันทร์0-4251-9178--08-5007-5844
เกษตรอำเภอวังยางนายภูษิตคนขยัน0-4257-7037--08-1263-5464
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมนึก เหมมณี0-7544-6164
0-7544-6014
1020-7544-601508-1677-3062
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนายประหยัดรักมาก0-7544-6164
0-7544-6014
1080-7544-601609-3574-0583
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายเสถียรพรประสิทธิ์0-7544-6164
0-7544-6014
1060-7544-601709-3574-0579
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายนิพนธ์สุขสะอาด0-7544-6164
0-7544-6014
1050-7544-601809-3574-0590
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายสมโชคณ นคร0-7544-6164
0-7544-6014
1040-7544-601908-9195-9527
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายอนุวัตพานทอง0-7544-6164
0-7544-6014
1060-7544-602008-1270-1064
เกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชว่าง0-7544-6011---
เกษตรอำเภอปากพนังว่าง0-7551-7173-0-7551-7173-
เกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรตินายนาวินดำรักษ์0-7577-2599-0-7577-259909-3574-0580
เกษตรอำเภอเชียรใหญ่นายสมโชคทองเทพ0-7538-6092--09-3574-0581
เกษตรอำเภอหัวไทรว่าง0-7538-9353-0-7538-9353-
เกษตรอำเภอชะอวดนายเฉลิมอารีย์0-7538-1330--09-3574-0577
เกษตรอำเภอจุฬาภรณ์นายอดิศักดิ์ตำเมือง0-7530-8256-0-7530-825609-3574-0594
เกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์นายเจือสิริพร0-7544-1145--09-3574-0578
เกษตรอำเภอพระพรหมนายถาวรเรืองเต็ม0-7537-8749--09-3574-0578
เกษตรอำเภอสิชลว่าง0-7553-6491-0-7553-649109-35740591
เกษตรอำเภอท่าศาลานางสุวลีจุทิ่น0-7552-1110-0-7552-111009-3574-0588
เกษตรอำเภอขนอมนางสิถินันท์จิตจาตุรัตน์0-7552-9011--08-1677-5951
09-3574-0596
เกษตรอำเภอพรหมคีรีนายทวิชวัชรกาฬ0-7539-6112--09-3574-0585
เกษตรอำเภอนบพิตำนายจิระช่วยสงคราม0-7530-7001-0-7530-700108-1541-8711
เกษตรอำเภอลานสกานายรวมพรรคภิญโญ0-7539-1041-0-7539-104109-3574-0593
เกษตรอำเภอนาบอนนายประทีปหนูนุ้ย0-7549-1665--09-3574-0598
เกษตรอำเภอช้างกลางนายสมคิดวรรณกูล0-7544-5722--09-3574-0600
เกษตรอำเภอฉวางนายอมรรัตน์สว่างลาภ0-7548-1154--09-3574-0582
เกษตรอำเภอพิปูนนายวินัยวรรธนะนาถ0-7549-9113-0-7549-911308-3199-6093
เกษตรอำเภอถ้ำพรรณาว่าง0-7530-6246-0-7530-6246-
เกษตรอำเภอทุ่งใหญ่นายปิยสิษฐ์บุญช่วย0-7548-9205--09-3574-0589
เกษตรอำเภอทุ่งสงนายวินัยชนะภัย0-7541-1608-0-7541-160808-4060-0784
เกษตรอำเภอบางขันนายทรงพลหนูวรรณ์0-7537-1098--09-3574-0595
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดนครสวรรค์นายรังสรรค์กองเงิน0-5622-9445-0-5622-700208-1489-4559
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนายเฉลิมชัยช้างนก0-5622-2789150-5622-700208-9961-5299
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายเกรียงศักดิ์ไชยวงศ์คำ0-5622-2401120-5622-700208-9460-5752
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายสถิตย์ภูทิพย์0-5622-2789170-5622-700208-1707-3969
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายสมยศมโนวงศ์0-5622-4915160-5622-700208-6448-7975
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายเจริญผัดยา0-5622-2789170-5622-700208-1888-1836
เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์นายคำรณคำมีมูล0-5627-1539-0-5627-153908-1533-1775
เกษตรอำเภอไพศาลีนายไพโรจน์พุ่มแจ้ง0-5625-9284-0-5625-928408-6566-4813
เกษตรอำเภอชุมแสงนายสุริยันชมภูมิ่ง0-5629-3171-0-5628-206008-9641-4601
เกษตรอำเภอลาดยาวนายธีระชาติวิสมกา0-5688-2260-0-5688-226008-1886-2677
เกษตรอำเภอหนองบัวนายสมควรไชยมหา0-5687-6066-0-5687-606708-1181-0443
เกษตรอำเภอโกรกพระว่าง0-5629-1001-0-5629-1001-
เกษตรอำเภอแม่วงก์นายสาธิตอินทรทัศน์0-5623-8051-0-5623-805108-0843-4810
เกษตรอำเภอตาคลีนายมาโนชน์มีชื่น0-5626-1997-0-5626-425908-1886-5316
เกษตรอำเภอพยุหะคีรีนายปรีชาบำรุงศรี0-5634-1326-0-5634-132608-7210-8309
เกษตรอำเภอท่าตะโกนายประทีปโตสงคราม0-5624-9415-0-5624-941508-9268-1704
เกษตรอำเภอตากฟ้า นายสิทธิพงศ์สุทธิสารากร0-5624-1387-0-5624-202108-1097-3928
เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยวนายคนองศรีสิทธิ์0-5629-9238-0-5629-923808-1266-8431
เกษตรอำเภอบรรพตพิสัยนายมานพจอมปัญญาเลิศ0-5627-9297-0-5627-929708-1888-7107
เกษตรอำเภอแม่เปินนายวันไชยสุนทรพิพัฒน์กุล0-5623-5784-0-5623-578408-1043-9959
เกษตรอำเภอชุมตาบงนายประดิษฐ์อินตาพรม0-5628-2060-0-5628-206008-1045-4757
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดนนทบุรีนายยศพนธ์ทัพพระจันทร์0-2591-6928-0-2591-692808-1843-3295
08-6301-5232
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปว่าง0-2591-6928-0-2591-6928-
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายชัยพรสารพันธ์0-2591-6772-0-2591-692808-1843-3271
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายประพนธ์ธูปะเตมีย์0-2589-2134-0-2591-692808-1843-3516
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนางสุดใจพงษ์เพียจันทร์0-2591-4910-0-2591-692808-1906-6978
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชว่าง0-2589-2134-0-2591-6928-
เกษตรอำเภอเมืองนนทบุรีว่าง0-2589-1872-0-2589-187208-1843-3516
เกษตรอำเภอบางบัวทองนางภฤศพรแสงพิรุณ0-2194-1108-0-2194-110808-1843-3280
08-1665-7585
เกษตรอำเภอบางกรวยนายสมเกียรติขรรค์ชัย0-2447-5924-0-2447-592408-1843-3262
08-1622-9374
เกษตรอำเภอบางใหญ่นายสุวพัชร์ศิรนิธิภิรมย์0-2595-0906-0-2595-090608-1843-3271
08-1705-5394
เกษตรอำเภอปากเกร็ดนางมะลิบุญนาน0-2583-9120-0-2583-912008-1843-3275
08-5920-5277
เกษตรอำเภอไทรน้อยนายนริทร์อินทวงศ์0-2597-1373-0-2597-137308-1843-3524
08-5084-7038
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดนราธิวาสนายเสรีย์                  แป้นคง0-7353-2222-0-7353-221708-1276-5182
08-8398-4329
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางศิวภรศรีประเสริฐ0-7353-2222-0-7353-221708-3526-5559
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายชอบสุวรรณศรี0-7353-2219-0-7353-221708-9299-1220
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายปัทพงศ์สารบรรณ์0-7353-2220-0-7353-221708-6491-6261
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนางรัตนาถิระโชติ0-7353-2218-0-7353-221708-6957-7455
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายไมตรีแก้วชะฎา0-7353-2218-0-7353-221708-9294-5363
เกษตรอำเภอเมืองนราธิวาสนายคำนึงจินตั้ง0-7353-2221-0-7353-222108-1963-5384
09-3574-3361
เกษตรอำเภอบาเจาะว่าง0-7359-9054-0-7359-905409-3574-3371
เกษตรอำเภอระแงะนายสมเกียรติอนันต์ศิริประภา0-7367-1290-0-7367-129008-2831-4691
09-3574-3390
เกษตรอำเภอรือเสาะนายอับดุลนาเซเมาะมูลา0-7357-1197-0-7357-119708-6286-9163
09-3574-3376
เกษตรอำเภอสุไหงโก-ลกนางมยุรีอรุณวงศ์0-7361-2046-0-7361-127408-1738-3574
09-3574-3402
เกษตรอำเภอสุไหงปาดีนายจำนงค์ตันสุรีย์0-7365-1185-0-7365-118508-6966-6839
09-3574-3396
เกษตรอำเภอตากใบนายอรุณคงสวัสดิ์0-7358-1291-0-7358-214008-9598-0474
09-3574-3384
เกษตรอำเภอแว้งนายถวิลโฉมอุภัย0-7365-9145-0-7365-914508-4860-9664
09-3574-3405
เกษตรอำเภอยี่งอว่าง0-7359-1112-0-7359-111209-3574-3364
เกษตรอำเภอศรีสาครนางลัดดาวัลย์จันทิตย์0-7356-1098-0-7356-109808-9298-1020
09-3574-3381
เกษตรอำเภอสุคิรินนายประถมรักจิตร์0-7365-6067-0-7365-606708-9869-6927
09-3574-3409
เกษตรอำเภอจะแนะนายสมหมายสังข์สิงห์0-7354-3504-0-7354-350508-0875-2741
09-3574-3414
เกษตรอำเภอเจาะไอร้องนายวันชัยบุญมา0-7354-4059-0-7354-405908-1099-7916
09-3574-3418
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดน่านนายอุดมศักดิ์คำมูล0-5471-0246-0-5475-170308-1951-8688
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางสาวสังวาลวุฒิสวัสดิ์0-5471-0246--08-4617-1379
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายพีรพงษ์บุญวิริยะศักดิ์0-5471-024619-08-4880-1258
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายประเสริฐดอยลอม0-5471-024616-08-9850-1038
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนางสาวพยอมวุฒิสวัสดิ์0-5471-024622-08-9430-4969
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนางสาวจิตตานันท์กิจวรสวัสดิ์0-5471-024612-08-1783-1052
เกษตรอำเภอเมืองน่านนางมนัสนันท์ภาละดี0-5478-5234-0-5478-523408-6187-1127
เกษตรอำเภอนาน้อยนายประทวนใจเฉพาะ0-5478-9114-0-5478-911408-9952-4739
เกษตรอำเภอปัว นายภาคภูมิพรมสาร0-5479-1761-0-5479-176108-9854-4125
เกษตรอำเภอเวียงสานายเอกชัยเวศนารัตน์0-5469-2213-0-5469-221308-1960-6746
เกษตรอำเภอท่าวังผานายสนิทปัญญาวงค์0-5479-9560-0-5479-956008-9703-0811
เกษตรอำเภอทุ่งช้างนายสมศักดิ์มะโนจิต0-5479-5129-0-5479-512908-6211-7650
เกษตรอำเภอเชียงกลางนายบุญพร้อมสมศิริ0-5479-7103-0-5479-710308-6187-5926
เกษตรอำเภอแม่จริมนางอนงค์ตันติตระการ0-5476-9059-0-5476-905908-9261-1280
เกษตรอำเภอบ้านหลวงนางพิชยารัชต์ดิฐภักดีคุณานนท์0-5476-1347-0-5476-134708-6912-3437
เกษตรอำเภอนาหมื่นนายเสวียนบุญศรี0-5478-7057-0-5478-705708-9850-2503
เกษตรอำเภอสันติสุขนายสมศักดิ์ยะแสง0-5476-7445-0-5476-744508-6305-8799
เกษตรอำเภอบ่อเกลือนางสาวประทินมณีรัตน์0-5477-8129-0-5477-812908-1881-6294
เกษตรอำเภอสองแควนายธวัชจินะ0-5477-7021--08-9852-4727
เกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรตินายสัพพสันต์พรมลังกา0-5469-3529-0-5469-352908-1884-7494
เกษตรอำเภอภูเพียงนายเกษมศักดิ์พรหมบุญ0-5460-1016-0-5460-101608-9997-9978
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดบึงกาฬนายบุญร่วมคำจันราช0-4249-2470 0-4249-246908-4392-7337
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางวรวรรณอุคำพันธ์0-4249-1820 0-4249-182008-1544-1648
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนางจันทร์จิราจินาวรณ์0-4249-1820 0-4249-182008-9856-9952
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายสำพรตจันทร์หอม0-4249-1820 0-4249-182008-1999-9793
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายพัฒนะมีพรหม0-4249-1820 0-4249-182008-8548-3199
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายสัมรวยมีจินดา0-4249-1820 0-4249-182008-9944-1801
เกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬนายเฉลิมพลเขตบุรี0-4249-1246 0-4249-124608-1261-4842
เกษตรอำเภอเซกานายเกษตรสิทธิไกรพงษ์0-4248-9069 0-4248-906908-9569-6546
เกษตรอำเภอโซ่พิสัยนายวัฒนศักดิ์โพธิ์บาย0-4248-5162 0-4248-516208-1975-6745
เกษตรอำเภอบุ่งคล้านายชัยศรีเค้าแคน0-4249-9276 0-4249-927608-1260-5944
เกษตรอำเภอบึงโขงหลงนายวิสุทธรักษ์กระโทก0-4241-6216 0-4241-621608-1965-2910
เกษตรอำเภอปากคาดนายประเชิญโพนพุฒ0-4248-1122 0-4248-112208-9569-4461
เกษตรอำเภอพรเจริญนายชาญยอดบุนอก0-4248-7162 0-4248-716208-9569-2259
เกษตรอำเภอศรีวิไลนายศุภชัยประยูรคำ0-4249-7065 0-4249-706508-9861-7926
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์นายปัญญาศิลปะ0-4461-1116130-4461-399309-8097-8170
08-1877-3984
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนายสมดีไลไธสง0-4461-1116110-4461-399308-1321-9824
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายกังสดาลสวัสดิ์ชัย0-4461-1116150-4461-399308-9844-5648
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายวันรบเฮ่ประโคน0-4461-1116160-4461-399308-1879-5981
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายดำรงปลั่งกลาง0-4461-1116140-4461-399308-1725-7982
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายบุญช่วยบำรุงธรรม0-4461-1116170-4461-399308-6248-5079
เกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์นางอรพันธ์วัชรโพธิ์0-4461-1987--08-4827-8585
เกษตรอำเภอบ้านกรวดนายปรีชานาจรูญ0-4467-9084-0-4467-931208-7247-3737
เกษตรอำเภอกระสังนายไพบูลซารัมย์0-4469-1041-0-4469-104108-0720-1271
เกษตรอำเภอละหานทรายนายอดุลย์ชวดรัมย์0-4464-9012--08-7249-7786
เกษตรอำเภอลำปลายมาศนายสมดุลย์สารรัมย์0-4466-1426-0-4466-142608-1999-8025
เกษตรอำเภอนางรองว่าง0-4463-1124---
เกษตรอำเภอพุทไธสงนางบัวภาศาลางาม0-4468-9066--08-1877-0081
เกษตรอำเภอสตึกนางจุรีรัตน์วิเศษวงษา0-4468-1038--08-6263-6273
เกษตรอำเภอประโคนชัยนายไพจิตรไชยศล0-4467-1443--08-1879-9578
เกษตรอำเภอคูเมืองนายสิรประดับโชติ0-4469-9104--08-1266-2981
เกษตรอำเภอหนองกี่นายไพจิตต์โพศรีดี0-4464-1100--08-9864-1021
เกษตรอำเภอปะคำนายสามารถพฤกษ์อุดม0-4464-6090--08-0753-8896
เกษตรอำเภอหนองหงส์นายชัยชิดสร้อยจิตต์0-4466-9090--08-1266-1811
เกษตรอำเภอนาโพธิ์นายสุรัตน์แย้มศรี0-4468-6115--08-9721-3222
เกษตรอำเภอพลับพลาชัยนายอนุชาพงษ์สุวรรณ0-4460-8073--08-9848-1344
เกษตรอำเภอห้วยราชนายวีระแขกรัมย์0-4469-6078--08-8364-4340
เกษตรอำเภอโนนสุวรรณนายบรรจงเชื้อฉุน0-4460-7193-0-4460-719308-6252-1712
เกษตรอำเภอชำนินายชัยนนท์เพียรประจำ0-4466-6433--08-1547-7288
เกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์นายสวรรค์มันตาพันธ์0-4465-0082--08-1878-7204
เกษตรอำเภอโนนดินแดงนางสาวนิกรสมมุ่ง0-4460-6248--08-9846-7748
เกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรตินายธรรมนูญวารสิทธิ์0-4462-8179--08-1069-2812
เกษตรอำเภอบ้านด่านนายไพรวัลย์ค้าคล่อง0-4466-4185--08-9579-3996
เกษตรอำเภอแคนดงนายอุทัยอินทราชา0-4419-3072--08-1730-5886
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดปทุมธานีนายวรชันย์หลักกรด0-2581-6327-0-2593-383909-8280-6341
08-9829-6087
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นางสาวณัฐมนเก่งกิจการ0-2581-6327-0-2593-383908-1785-8175
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนางสาวเตือนใจมาศสิริทรัพย์0-2581-7968-0-2593-383908-9022-7362
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายสมเดชคงกะพันธุ์0-2581-7968-0-2593-383908-6163-5056
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายสุวิทย์ชาวอุทัย0-2581-7967-0-2593-383908-1931-1190
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายวันชัยกล่อมเกลี้ยง0-2581-7968-0-2593-383908-6352-2151
เกษตรอำเภอเมืองปทุมธานีนายพินิจสระบุรินทร์0-2581-5830-0-2581-583008-1838-6315
09-8280-6332
เกษตรอำเภอสามโคกนายณัฐพงศ์โตปิติ0-2593-1374-0-2593-137409-8280-6340
08-5421-5511
เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้วนางศันสนาอยู่เกษ0-2599-1239-0-2599-123908-5421-5511
เกษตรอำเภอคลองหลวงนางเรณูปาละสิริ0-2524-0370-0-2524-037008-5076-8432
09-8280-6339
เกษตรอำเภอธัญบุรีว่าง0-2577-1986-0-2577-198609-8280-6338
เกษตรอำเภอลำลูกกานางพีระพันธ์ตันธนวัฒน์0-2191-0579-0-2191-057908-9790-1396
09-8280-6335
เกษตรอำเภอหนองเสือนายภัทรพงศ์ฤกษ์ฉาย0-2549-1058-0-2549-105808-6669-7592
09-8280-6334
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
 สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายมงคลจอมพันธ์0-3260-2482-0-3260-248208-5263-0001
08-6302-7789
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางอุไรกุยเพชร0-3260-2482-0-3260-248208-9411-6219
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนางสาวธิดารัตน์สุดสวาสดิ์0-3255-0893-0-3260-248209-2454-6262
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายชัยสิทธิ์ปริตรวดี0-3255-0892-0-3260-248208-1198-7671
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนางศันสนีย์เกษตรสินสมบัติ0-3255-0892-0-3260-248208-1346-5302
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนางกัญญาจันวิไชย0-3260-2097-0-3260-248208-9254-8909
เกษตรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นายมลศักดิ์พงศ์สุพัฒน์0-3260-1541-0-3260-154108-0693-7799
เกษตรอำเภอหัวหินนายวิรัตน์สว่างลาภ0-3251-2458-0-3251-245808-1736-1359
เกษตรอำเภอปราณบุรีนายสุธนกาฬศิริ0-3262-1786-0-3262-178608-2208-8585
เกษตรอำเภอสามร้อยยอดนายชัยณรงค์หงษ์ทอง0-3268-4198-0-3268-419808-2293-2499
เกษตรอำเภอกุยบุรีนายวินัยแทนคุณ0-3268-1711-0-3268-171108-7158-7625
เกษตรอำเภอทับสะแกนางศิริกุลลิบสิทธิกุล0-3267-2847-0-3267-284708-6880-4602
เกษตรอำเภอบางสะพานนายนิวัตกฤตานุสาร0-3269-1271-0-3269-127108-5939-8038
เกษตรอำเภอบางสะพานน้อยนายวิจิตรคงสงฆ์0-3269-9005-0-3269-900508-1880-3243
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดปราจีนบุรีนายสุรสิงห์พูนเพิ่มสุขสมบัติ0-3721-7871-2-0-3721-787208-1863-3934
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนายสมชายบุญส่ง0-3721-7871-2-0-3721-787208-1947-4958
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายวิชิตพิชัยรัตน์0-3721-7871-2-0-3721-787208-9011-5008
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายสุรแสงพูนเพิ่มสุขสมบัติ0-3721-7871-2-0-3721-787208-1295-1770
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายสันติชัยวงษ์จันทรา0-3721-7871-2-0-3721-787208-7795-1163
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายอรุณเหมือนตา0-3721-7871-2-0-3721-787208-1756-6927
เกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรีนายคณกรทองสุขนอก0-3721-1073-0-3721-107308-1725-7970
08-1863-0806
เกษตรอำเภอบ้านสร้างนายก่อเกียรติสมานพันธุ์0-3727-1236-0-3727-123608-1863-2295
08-9932-8327
เกษตรอำเภอกบินทร์บุรีนางพิมพาดวงประชา0-3728-8356-0-3728-835608-1863-0820
08-1863-0802
เกษตรอำเภอประจันตคามนายวริทธิ์ตราชู0-3729-1381-0-3729-138108-6844-9749
เกษตรอำเภอศรีมหาโพธินายวิโรจน์วัฒนวิเชียร0-3727-9237-0-3727-923708-1863-2373
เกษตรอำเภอศรีมโหสถนางปรารถนาแก้วพร้อม0-3727-6491-0-3727-649108-1863-1217
เกษตรอำเภอนาดีนายสุนันต์พยัคฆ์ฤทธิ์0-3728-9098-0-3728-909808-1863-3262
08-1861-7555
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานีThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดปัตตานีนายมานะบุญระมี0-7334-9315-0-7334-885109-3574-7673
08-1261-6533
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางวัลยาแก้ววิจิตร0-7334-9315-0-7334-885108-9659-4793
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนางพรพิศสิทธิโชค0-7334-9736-0-7334-885108-9598-0713
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนางสาวสุดธิดาเจะเล็ง0-7334-8950-0-7334-885108-1609-3039
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายอำนวยฤทธิชัย0-7334-8950-0-7334-885108-4195-7410
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายจำเดิมทองคำ0-7334-9736-0-7334-885108-3193-2307
เกษตรอำเภอเมืองปัตตานีว่าง0-7333-3016-0-7334-885208-1766-1603
เกษตรอำเภอโคกโพธิ์นางอรพินท์บุญผ่องศรี0-7343-1038-0-7343-103808-1766-1744
08-5751-2591
เกษตรอำเภอหนองจิกนายสัณห์มนัสกายประสิทธิ์0-7343-7068-0-7343-706808-1766-1653
08-1541-5843
เกษตรอำเภอยะรังนายสมาแอมะมิง0-7343-9090-0-7343-909008-1766-1641
08-1957-3317
เกษตรอำเภอปะนาเระนายเฉลิมเกียรติรอดแสง0-7349-9062-0-7349-906208-1766-1741
08-1957-9257
เกษตรอำเภอมายอนายสถิตย์ศรีซ้าย0-7349-7020-0-7349-702008-1766-1714
08-47749-7569
เกษตรอำเภอยะหริ่ง นายจารึกยอดนุ้ย0-7349-1091-0-7349-109108-1599-0988
08-9654-4318
เกษตรอำเภอแม่ลานนายภักดีธรรมเจริญ0-7335-6256-0-7335-625608-1766-1732
08-9978-9912
เกษตรอำเภอไม้แก่น นายสายัณห์เอื้อละพันธ์0-7348-1030-0-7348-103008-1766-1657
08-1957-3347
เกษตรอำเภอสายบุรีนายเจษฎาธัมมิกะกุล0-7341-1104-0-7341-110408-1766-1821
08-7969-1983
เกษตรอำเภอทุ่งยางแดงนายสมบูรณ์แก้วเลี่ยม0-7348-9028-0-7348-902808-1766-1652
08-1599-9103
เกษตรอำเภอกะพ้อนางจรวยพรนัคราบัณฑิตย์0-7349-4011-0-7349-401108-1766-1636
08-9294-8931
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายไพศาลสังข์มงคล0-3533-6560-0-3533-655908-1948-9977
08-1306-7904
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางสาวนฤมลผดุงทรง0-3533-6344
0-3533-5441
-0-3533-655908-6017-2696
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายจำลองพุฒซ้อน0-3533-6583-0-3533-655908-9821-3410
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายสิริวิทย์พงษ์อารี0-3533-6344
0-3533-5441
-0-3533-655908-6991-5925
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายวันชัยอุสาหะ0-3533-6583-0-3533-655908-6600-8198
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายยงยุทธนิลรัตน์0-3533-6344
0-3533-6583
-0-3533-655908-4078-8044
เกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยานางนัตยาภรณ์แสงรัตนธงชัย0-3532-2017-0-3532-201708-7120-0435
08-1946-2727
เกษตรอำเภออุทัยนางธนัยนันท์ประสมเพชรหิรัญ0-3534-5554-0-3534-555408-1852-9779
เกษตรอำเภอนครหลวงว่าง0-3535-9545-0-3525-954508-1946-3232
เกษตรอำเภอบางไทรนางกัลยาวิทยาภรณ์0-3537-1242-0-3537-124208-9900-2426
08-1852-9559
เกษตรอำเภอบางปะหันนางพวงทองสาตรสมัย0-3538-1506-0-3538-150608-1928-5929
08-1948-5858
เกษตรอำเภอบางบาลว่าง0-3530-7787-0-3530-778708-1946-4400
เกษตรอำเภอผักไห่ว่าง0-3539-1672-0-3539-167208-1947-1441
เกษตรอำเภอวังน้อยนางสาวยุพาปภูสะโร0-3527-1066-0-3527-106608-1946-1661
09-3003-4994
เกษตรอำเภอบ้านแพรกนายปรีชาสงนพรัตน์0-3538-6104-0-3538-610408-1981-3580
08-1853-2727
เกษตรอำเภอมหาราชนายพิพัฒน์จันทนา0-3538-9126-0-3538-912608-1571-2953
08-1946-4334
เกษตรอำเภอลาดบัวหลวงนายนพดลวิทยาภรณ์0-3537-9146-0-3537-914608-1902-0258
08-0852-8800
เกษตรอำเภอบางซ้ายนางสาวกัญญาภัทรพันธุ์ภักดี0-3537-5182-0-3537-518208-1852-7773
08-18022037
เกษตรอำเภอภาชีนายน้อยแสงรัตนธงชัย0-3531-1275-0-3531-127508-1852-8811
09-2628-9415
เกษตรอำเภอท่าเรือนายสมประสงค์แดงสกุล0-3534-1444-0-3534-144408-9524-4558
08-1948-2266
เกษตรอำเภอเสนานายสมเกียรติเพิ่มพิพัฒน์0-3520-1297-0-3520-129708-4089-4559
08-1948-9911
เกษตรอำเภอบางปะอินนายบรรจงสีดารักษ์0-3526-1162-0-3526-116208-6759-3480
08-1852-8844
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดพะเยาว่าง0-5488-7050กด 50-5488-7051-
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางสาวจันทร์จิรานักหล่อ0-5488-7050กด 120-5488-705108-1386-1348
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายธนากรกีรติสุธน0-5488-7050กด 310-5488-705108-4153-1909
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนางนฤมิตรสมัคร0-5488-7050กด 220-5488-705108-1632-7263
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายสุรเชษฐแฟงฟ้อย0-5488-7050กด 410-5488-705108-4234-4720
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายชาญยุทธ์เพชรวสันต์0-5488-7050กด 210-5488-705108-1287-0461
เกษตรอำเภอเมืองพะเยานายสำราญทาเกิด0-5488-7055-0-5488-705508-9835-1162
เกษตรอำเภอแม่ใจนางสาวนิรชราวงศ์ไชย0-5449-9025-0-5449-902508-1973-0210
เกษตรอำเภอดอกคำใต้นายสวัสดิ์กะรัตน์0-5449-1485-0-5449-148508-9265-7492
เกษตรอำเภอเชียงคำนายนิวัติชาติดี0-5488-2216-0-5488-221608-1765-0557
เกษตรอำเภอจุน ว่าง0-5445-9236-0-5445-9236 
เกษตรอำเภอภูซางนายสำรงสายสุยะ0-5446-5049-0-5446-504908-9554-3922
เกษตรอำเภอเชียงม่วน นายเกษมพิณสาร0-5449-5096-0-5449-509608-6184-1043
เกษตรอำเภอปงนายบรรเทิงเกิดศรี0-5449-7233-0-5449-723308-7182-2994
เกษตรอำเภอภูกามยาวนายสุชาติวงศ์ชื่น0-5488-8139-0-5488-813908-2892-2557
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดพังงาว่าง0-7648-1466-0-7648-146608-1894-9609
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางเลขากำลังกล้า0-7648-1466-0-7648-146608-8765-0092
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตว่าง0-7648-1466-0-7648-1466-
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายบุญฤทธิ์คงเรือง0-7648-1466-0-7648-146608-7893-2787
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายเชาวรัตน์ทองญวน0-7648-1467-0-7648-146708-1737-4390
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชว่าง0-7648-1466 0-7648-1466-
เกษตรอำเภอเมืองพังงาว่าง0-7648-1509-0-7648-1509-
เกษตรอำเภอตะกั่วทุ่งนายปฏิวุฒิทองแสงแก้ว0-7649-6500-0-7649-650008-1891-2432
เกษตรอำเภอกะปงนายไพบูลย์ทองสุข0-7649-9107-0-7649-910708-5069-3800
เกษตรอำเภอทับปุดนายจิรัตน์มณี0-7659-9124-0-7659-912408-9589-1438
เกษตรอำเภอคุระบุรีนางสาวิตรีเกษมศรี0-7649-1457-0-7649-145708-1597-4383
เกษตรอำเภอท้ายเหมืองนายชาติคงรื่น0-7657-1128-0-7657-112808-1542-2174
เกษตรอำเภอเกาะยาวนายชลิตสิงสันจิตร0-7659-7127-0-7659-712708-6684-3988
เกษตรอำเภอตะกั่วป่าว่าง0-7642-1657-0-7642-2442-
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุงThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดพัทลุงว่าง0-7461-2249-0-7461-4139-
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางสาววิยะดาหวังบิลพัฒ0-7461-3193-0-7461-413908-1543-1765
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายสมนึกคงชู0-7462-1739-0-7461-413908-9599-9407
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายสมควรวรรณรัตน์0-7461-6413-0-7461-413908-6445-0142
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายถาวรศรีสุข0-7461-5690-0-7461-413908-1084-0721
หัวหน้าอารักขาพืชนายวิมลสิงหะพล0-7462-1739-0-7461-413908-1609-1549
เกษตรอำเภอเมืองพัทลุงนายปกรณ์สงทอง0-7461-3335-0-7462-175408-1959-7593
09-8017-4163
เกษตรอำเภอเขาชัยสนนายมานพบุญเรือง0-7469-1186-0-7469-118608-0871-4977
09-8671-8019
เกษตรอำเภอควนขนุนนายวิจารย์บุญรานนท์0-7468-1772-0-7468-177208-1959-7402
09-8671-6078
เกษตรอำเภอปากพะยูนนายประภาสไชยรัตน์0-7469-9041-0-7469-904109-8671-3474
เกษตรอำเภอกงหรานายวิสูตรกำลังทรัพย์0-7468-7040-0-7468-704008-1996-0774
09-8017-1484
เกษตรอำเภอตะโหมดนางชนัญชิดาหนูสีคง0-7469-5420-0-7469-542008-1542-8867
09-8593-9149
เกษตรอำเภอศรีบรรพตนายประวิงเพ็ชร์บุญ0-7468-9015-0-7468-901508-4859-8404
09-8015-7292
เกษตรอำเภอป่าบอนนายทรงพลหนูวรรณ์0-7462-5146-0-7462-514608-9299-8224
09-8017-1481
เกษตรอำเภอบางแก้วนายสมชาตินาควิโรจน์0-7469-7161-0-7469-716108-1959-0478
09-8671-5054
เกษตรอำเภอป่าพะยอมนายสุพรเพชรคง0-7462-4459-0-7462-445908-9876-9852
09-8671-5049
เกษตรอำเภอศรีนครินทร์นางอัชดาศรีเพชร0-7460-5689-0-7460-568908-7285-5879
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดพิจิตรนายไพฑูรย์รื่นสุข0-5661-34231040-5661-3423
ต่อ 102
08-1944-4157
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางสุชาวดี รัตนเศรณี0-5661-34231010-5661-3423
ต่อ 102
08-9460-9669
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายสามารถเดชบุญ0-5699-03991030-5661-3423
ต่อ 102
08-1886-1936
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรว่าง0-5699-03991070-5661-3423
ต่อ 102
-
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายสุชินฉิมไทย0-5699-03991050-5661-3423
ต่อ 102
08-3217-9951
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชว่าง0-5665-29011060-5661-3423
ต่อ 102
-
เกษตรอำเภอเมืองพิจิตรนางนนทยาไตรยุทธรงค์0-5661-2144--08-9436-3860
เกษตรอำเภอบางมูลนากนายปรารภคันธวัน0-5663-1789--08-9566-6594
เกษตรอำเภอโพทะเลนายอนันต์ตั่นฉ้วน0-5668-1160--08-9565-6199
เกษตรอำเภอสามง่ามนายสุพจน์บุศยาจารย์0-5669-1410--08-9707-2895
เกษตรอำเภอตะพานหินนายสุรพงษ์ภักดี0-5662-3404--08-1971-3442
เกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้างนางอุราตั่นฉ้วน0-5668-9039--08-1707-0168
เกษตรอำเภอวังทรายพูนนายไพโรจน์จิอู๋0-5669-5420--08-9939-6854
เกษตรอำเภอวชิรบารมีนายเผด็จบุญทอง0-5690-0138--08-1036-7575
เกษตรอำเภอทับคล้อนางชีวันศิริรัตน์0-5664-1499--08-9270-0065
เกษตรอำเภอสากเหล็กนายวันชัยมีสวัสดิ์0-5669-9292--09-1128-0641
เกษตรอำเภอดงเจริญนายบุญชอบสากูต0-5690-5437--08-1379-6801
เกษตรอำเภอบึงนารางนายพรรณยงค์จันทร์เพ็ง---08-1604-7147
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดพิษณุโลกนายสุรัตน์สงวนทรัพย์0-5525-8816
0-5525-8834
-0-5521-906708-1808-6935
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางอรวรรณแก่นหอม0-5525-8816
0-5525-8834
1030-5521-906708-9851-9798
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายวิบูลย์หงสยาภรณ์0-5525-8816
0-5525-8834
1050-5521-906708-1281-1762
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายวีระชัยสายต่างใจ0-5525-8816
0-5525-8834
1120-5521-906708-1971-2392
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนางสาววลัยพรชนกกำชัย0-5525-8816
0-5525-8834
1140-5521-906708-4422-0808
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายดำรงค์ชัยมีช้าง0-5525-8816
0-5525-8834
1130-5521-906708-3518-7129
เกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลกนายมาโนชวงศ์เมือง0-5529-8177-0-5529-817708-1727-9713
เกษตรอำเภอวังทองนางนันทวันคล่องคำนวณการ0-5531-1038-0-5531-103808-1973-2255
เกษตรอำเภอบางระกำนายดิเรกยิ้มห้อย0-5537-1235-0-5537-123508-1973-3300
เกษตรอำเภอบางกระทุ่มนายสุริยาอินชาวนา0-5529-6357-0-5529-635708-6213-0051
เกษตรอำเภอวัดโบสถ์นายประโยชน์นิ่มหนู0-5529-1578-0-5529-157808-1596-2342
เกษตรอำเภอพรหมพิราม นายพูนศักดิ์เหลืองหิรัญ0-5536-9054-0-5536-905408-1532-7727
เกษตรอำเภอนครไทยว่าที่ร.ต.สุทินปานเกิดผล0-5538-9089-0-5538-908908-5734-0055
เกษตรอำเภอชาติตระการ นายสมัครใบยา0-5538-1048-0-5538-104808-1971-6460
เกษตรอำเภอเนินมะปรางนายบุญชอบสากูต0-5539-9067-0-5539-906708-1379-6801
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดเพชรบุรีนายโสภณคงเทียบ--0-3248-805608-7171-3311
08-9160-4574
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางปัจฉิมาเผือกเทศ0-3248-8055-0-3248-805608-7165-2837
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายชาญณรงค์พวงสั้น0-3248-8053-0-3248-805608-1705-7911
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนางแน่งน้อยเกิดมั่งมี0-3241-9401-0-3248-805609-0139-6145
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายไพบูลย์บัวราษฎร์0-3248-8054-0-3248-805608-1943-1639
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนางสาวประพันธ์ชนะวรรณโณ0-3248-8054-0-3248-805608-9549-4003
เกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรีว่าง0-3242-5969-0-3242-6341-
เกษตรอำเภอบ้านแหลมนางอุไรกาลปักษ์0-3248-1169-0-3248-116908-7803-5884
เกษตรอำเภอบ้านลาดนายณรงค์สำแดงเดช0-3245-4099-0-3245-409908-1378-8806
เกษตรอำเภอชะอำนางรัตนาภคพงศ์พันธุ์0-3247-0526-0-3247-124808-9823-8174
เกษตรอำเภอเขาย้อยนายเฉลิมยงภูมิพุทธา0-3256-2545-0-3256-270308-9807-1181
เกษตรอำเภอท่ายางนายวิลาศจันทศรี0-3246-1507-0-3246-327208-6140-2556
เกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้องนายนิพนธ์บุตรเมือง0-3249-4179-0-3249-417908-7904-8498
เกษตรอำเภอแก่งกระจานนายวีระพงศ์จันทร์ลาด0-3245-9283-0-3245-925908-7073-3901
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ว่าง0-5673-6217-0-5673-6217-
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนายวิลัทธิ์ยอดเสาวดี0-5673-6217-0-5673-621708-4287-0303
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายสถิตย์ยะแก้ว0-5673-6216-0-5673-621708-6734-7299
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนางศินาถ                 จันเฟย0-5673-6217-0-5673-621708-9702-9911
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายศริมีวันเนือง0-5673-6217-0-5673-621708-1962-3176
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนางสาวสายสมรอุ่นเรือน0-5673-6217-0-5673-621708-7348-4319
เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นายสุดใจบัวลอย0-5673-6218-0-5673-621808-3291-5952
เกษตรอำเภอชนแดนนายชูศักดิ์ศรีบุญเรือง0-5676-1244-0-5676-124409-1619-7341
เกษตรอำเภอหล่มเก่านายชัยพรคงสาคร0-5670-9008-0-5670-900808-3334-2138
เกษตรอำเภอหล่มสักนายนพณัฐลาไชย0-5682-4291-0-5682-429108-1604-7090
เกษตรอำเภอหนองไผ่นายธงชัยทองสุข0-5678-1692-0-5678-169208-6211-0844
เกษตรอำเภอวิเชียรบุรีนายณัฐวรัฐพึ่งไชย0-5692-8045-0-5692-804508-9856-9461
เกษตรอำเภอศรีเทพนายเอกพลกำมา0-5679-9456-0-5679-945608-7195-9173
เกษตรอำเภอบึงสามพันนายวิรัตน์แสวงทอง0-5673-1279-0-5673-127908-1972-5336
เกษตรอำเภอน้ำหนาวนายวิทยายอดดี0-5677-9028-0-5677-902808-1785-3115
เกษตรอำเภอวังโป่งนายบรรเลงช่างทำร่อง0-5675-8215-0-5675-821508-6214-0547
เกษตรอำเภอเขาค้อนายเชาว์ฤกษ์ชีพธรรม0-5672-8090-0-5672-809008-1973-2982
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดแพร่นายธวัชชัยสิทธิวีระกุล0-5451-1214110-5451-139008-1289-0065
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางสาวสุพินศิริวาส0-5451-1214110-5451-139008-1473-8754
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตว่าง0-5451-1214170-5451-1390 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายฉลองเพชรศักดา0-5451-1214160-5451-139008-5037-8644
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายบุญรอดคำทะริ0-5451-1214150-5451-139008-9861-1606
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายสมควรชายะกุล0-5451-1214170-5451-139008-1992-1720
เกษตรอำเภอเมืองแพร่นายเที่ยงคาระโก0-5452-3221-0-5452-322108-1966-8157
เกษตรอำเภอสองนายประดิษฐ์สลีหล้า0-5459-1644-0-5459-164409-3136-9044
เกษตรอำเภอวังชิ้นนางอุมาวลีกัณหา0-5458-9115-0-5458-911508-5652-1122
เกษตรอำเภอสูงเม่นนายประสงค์บุญทร0-5454-1484-0-5454-148408-1532-7903
เกษตรอำเภอร้องกวาง  นายนิวัฒน์สมใจ0-5459-7302-0-5459-730208-6196-4783
เกษตรอำเภอลองว่าง0-5458-1486-0-5458-1486-
เกษตรอำเภอเด่นชัยนายธนพนธ์พิมสาร0-5461-3182-0-5461-318208-5039-9348
เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่นายประภาสสานอูป0-5463-5026-0-5463-5026 08-1885-3504
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดภูเก็ตนายสนิทพลปัถพี0-7621-2188-0-7621-218808-9463-8953
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางสุมาลีมุกดา0-7621-2188-0-7621-218808-9726-0997
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายพฤษฟุ้งเหียน0-7621-2188-0-7621-218808-9871-8920
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นางกานดาแป้นทอง0-7621-6565-0-7621-218808-9645-4760
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายชาลีสิตบุศย์0-7622-1602-0-7621-218808-6682-9519
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนางพะเยาว์พินโน0-7621-2188-0-7621-218808-1085-7789
เกษตรอำเภอเมืองภูเก็ตนางจรัสศรีคำภีรสิงห์0-7621-5238--08-1797-9785
เกษตรอำเภอกะทู้นายรุ่งโรจน์นิภานันท์0-7632-1594-0-7632-159408-1797-9810
เกษตรอำเภอถลางนายสุรวัฒน์เมืองแก้ว0-7631-1130-0-7631-113008-6940-9955
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดมหาสารคามว่าที่ ร.ต.จักรภัทรผ่องโอภาส0-4377-7137-0-4377-751908-1790-5256
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางประทุมมาลย์เกยุระ0-4377-7043-0-4377-751909-0913-8424
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายณรงค์การนา0-4377-7387-0-4377-751908-1068-5811
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายปราโมทย์วัฒนะ0-4377-7387-0-4377-751908-3147-5399
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายโสคิดบุญศรี0-4377-7387-0-4377-751908-1708-9571
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายเสกสรรค์ศรีบุศยกุล0-4377-7137-0-4377-751908-8563-4983
เกษตรอำเภอเมืองมหาสารคามนายสมพงษ์ณ ไธสง0-4377-7182--08-1544-5350
เกษตรอำเภอบรบือนายวัชร์ชัยนันท์ญาติพร้อม0-4377-1034--08-6878-5589
เกษตรอำเภอวาปีปทุมนายชูเกียรติปะกิระตัง0-4379-9349--08-9735-9212
เกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยนายบรรหาญสุวรรณพันธุ์0-4379-1440--08-1955-3619
เกษตรอำเภอโกสุมพิสัยนางพะเยาว์ปัทมามาลย์0-4376-1464--08-1739-2745
เกษตรอำเภอเชียงยืนนางละมัยฤทธิเดช0-4378-1327- 08-9421-5346
เกษตรอำเภอกันทรวิชัยนายอำพนศิริคำ0-4378-9104--08-6230-0431
เกษตรอำเภอนาเชือกนางธนิษฐาสิมศิริวัฒน์0-4377-9190--08-9422-0838
เกษตรอำเภอนาดูนนายเมธีเศรษฐบุบผา0-4379-7075--08-9422-9819
เกษตรอำเภอแกดำนายวีระพงษ์แก้วนพรัตน์0-4378-7071--08-8549-2989
เกษตรอำเภอยางสีสุราชนายปรีดาอันศิริรังกูล0-4372-9166--08-1799-3408
เกษตรอำเภอกุดรังนายปรียะโพธิ์เงิน0-4372-8193--08-0182-8428
เกษตรอำเภอชื่นชมนางพัชรินทร์ประทุมพล0-4375-1074--08-1974-0272
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดมุกดาหารนายร่มไม้นวลตา0-4261-1440-0-4261-144009-3321-5599
08-1708-0868
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางอาริยาขันธ์แก้ว0-4261-1440-0-4261-144008-6857-8187
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนางสุมามาลย์สายชมภู0-4261-3034-0-4261-144008-6640-4801
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายสินสมุทรโนนมี0-4263-1342-0-4261-144008-5003-4422
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายนิคมอุทยารักษ์0-4263-1342-0-4261-144008-1965-7554
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายบุญเริงพลายแก้ว--0-4261-144008-0193-6661
เกษตรอำเภอเมืองมุกดาหารนายจักรินทร์คล่องแคล่ว0-4261-1441--09-3321-7676
08-571-6989
เกษตรอำเภอคำชะอีนายสนองศรีประสาร0-4269-1095--09-3321-1331
08-7215-0159
เกษตรอำเภอดอนตาลนายเพิ่มศักดิ์เขาเขจร0-4268-9094--09-3321-5656
08-4954-9519
เกษตรอำเภอนิคมคำสร้อยนายประมวลปัททุม0-4268-1050--09-3321-5115
08-1965-7554
เกษตรอำเภอดงหลวงนายชื่นคำมุงคุณ0-4269-7026--08-9570-5939
09-3321-5577
เกษตรอำเภอหว้านใหญ่นายอดิศักดิ์ปกรณ์ศิริ0-4269-9063--08-9858-8942
09-3321-4455
เกษตรอำเภอหนองสูงนางพะเยาว์ไตรยวงศ์0-4267-4603--08-9276-5875
09-3321-8484
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวุฒิฉัตรเสนีวงศ์ ณ อยุธยา0-5361-2004-0-5361-195308-1950-1328
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางกัณณิกาใคร้ยงค์0-5361-2004-0-5361-195308-7007-5174
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายสมเพชรขัติยะ0-5362-0496-0-5361-195308-9025-4958
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนางไพรวัลย์ชุมสาย ณ อยุธยา0-5362-0497-0-5361-195308-1884-1866
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนางสาวสุรีย์มณีธร0-5362-0498-0-5361-195308-1387-4268
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายยงยุทธ อ่อนอุระ0-5368-4051-0-5361-195308-6910-8803
เกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายจรัสไชยวรรณ์0-5369-5462-0-5369-556908-4739-7351
เกษตรอำเภอขุนยวมนายกำพนธ์รักษ์ทอง0-5369-1030-0-5369-103008-7191-1696
เกษตรอำเภอแม่ลาน้อยนายสุรชัยศูนย์ตรง0-5368-9021-0-5368-902108-4480-9845
เกษตรอำเภอแม่สะเรียงนายณรงค์ฤทธิ์สิริชาติ0-5368-1351-0-5368-135108-5616-2224
เกษตรอำเภอปายนายสุจิระสอนสุภาพ0-5369-9213-0-5369-921308-6224-7579
เกษตรอำเภอสบเมยนายวิทยาวนาสถิตย์0-5361-8117-0-5361-811708-1960-4986
เกษตรอำเภอปางมะผ้านายธงชัยมากสกุล0-5361-7147-0-5361-714708-1953-6835
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธรThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดยโสธรนายสกลคุณอุดม0-4577-3020-0-4577-301909-8104-6612
08-1739-6612
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางสัจจะหนองสูง0-4577-3020-0-4577-301908-1392-5165
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายจำนงค์ทองกลม0-4577-3020-0-4577-301908-1266-2474
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายนวนิตย์พลเคน0-4577-3020-0-4577-301908-1790-3808
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายนพดลผุดผ่อง0-4577-3020-0-4577-301908-1076-6150
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายประยงค์พลขำ0-4577-3020-0-4577-301908-1718-3653
เกษตรอำเภอเมืองยโสธรนายสุจิรัตน์พรหมยศ0-4577-3124-0-4577-312409-3328-0399
08-1708-0959
เกษตรอำเภอทรายมูลนายชัยฤกษ์ริยาพันธ์0-4578-7052-0-4578-705209-8105-8987
08-6874-5006
เกษตรอำเภอกุดชุมนายอดิศักดิ์ราวินิต0-4578-9102-0-4578-910209-8104-7870
08-3729-5393
เกษตรอำเภอไทยเจริญว่าง0-4571-8137-0-4571-813709-3326-4849
เกษตรอำเภอเลิงนกทานายสุริยนพายุบุตร0-4578-1189-0-4578-118909-8105-7559
08-5682-5038
เกษตรอำเภอป่าติ้วนายชัยพรหาญชูวงศ์0-4579-5055-0-4579-505509-3320-7325
08-9846-2834
เกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้วนายสวัสดิ์สิงห์สุข0-4579-1100-0-4579-110009-8105-6988
08-9630-1322
เกษตรอำเภอมหาชนะชัยนางสุดาวดีณ ระนอง0-4579-9100-0-4579-910009-8105-8959
08-5208-6799
เกษตรอำเภอค้อวังนายถวิลเศษบุบผา0-4579-7057-0-4579-705708-6876-9006
09-8104-7988
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลาThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดยะลานางปรารมณ์ยานะวิมุติ--0-7321-200608-1990-6819
08-1095-2677
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางลาวัณย์                วงษ์รวยดี0-7321-5750-0-7321-200608-6480-5646
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายโชคดีวิรุณกาญจน์0-7321-6609-0-7321-200608-0863-6922
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายไมตรีสุขเกษม0-7321-6610-0-7321-200608-6990-3578
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายกัสมันยะมาแล0-7322-8846-0-7321-200608-6963-9140
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนางสาวจารุภาคงชะนะ0-7322-1749-0-7321-200608-1541-1985
เกษตรอำเภอเมืองยะลานางสมใจทองวิเศษ0-7321-2821-0-7321-719308-7297-0229
เกษตรอำเภอบันนังสตานายชำนาญปิยัง0-7328-9428-0-7328-942808-1767-3078
เกษตรอำเภอรามันนางลำยองพูนศิลป์0-7329-5046-0-7329-509408-1478-2730
เกษตรอำเภอยะหานายอรุณพายัพทิวา0-7329-1185-0-7329-154608-9876-7628
เกษตรอำเภอธารโตว่าง0-7329-7044-0-7329-7068-
เกษตรอำเภอเบตงนายวิชัยแก้วสุข0-7323-1370-0-7323-014708-3653-1870
เกษตรอำเภอกรงปินังนางอำพรแสงอรุณ0-7323-8370-0-7323-839708-48581-2052
เกษตรอำเภอกาบังนายสมจิตแดงเอียด0-7325-8103-0-7325-809508-9876-0726
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดนายวสันต์สวัสดิ์รัมย์   0-4356-9004  0-4356-9005
0-4352-7529
1070-4352-752808-9861-9969
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนายสุรศักดิ์ศิริภักดิ์0-4356-9004
0-4352-7529
1050-4352-752808-4956-0516
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายยงยุทธศรีนวล0-4356-9004
0-4352-7529
1060-4352-752808-0198-8515
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายเสกสรรค์ศรีสุธัญญาวงศ์0-4356-9004
0-4352-7529
1030-4352-752808-1545-9952
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนางสาวรตีเหงาจิ้น0-4356-9004
0-4352-7529
1040-4352-752808-1533-7807
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชว่าง0-4356-9004
0-4352-7529
1090-4352-7528-
เกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนายประมวลสุวรรณมณี0-4351-2913-0-4351-291309-0335-2233
08-7948-1754
เกษตรอำเภอธวัชบุรีนางท่อนจันทร์วงศ์พรหม0-4356-9003-0-4356-934008-0755-5926
08-5464-0120
เกษตรอำเภอเสลภูมินายอนุรักษ์อันทรินทร์0-4355-1458-0-4355-145808-6219-3944
08-9711-4330
เกษตรอำเภอโพนทองนายประดิษฐ์อินทา0-4357-1462-0-4357-122308-2103-1381
08-1546-0961
เกษตรอำเภอหนองพอกนายชุมชัยศิริกุล0-4357-9166-0-4357-907108-4602-3836
เกษตรอำเภอโพธิ์ชัยนายกันยาคงพลปาน0-4356-7033-0-4356-707708-8548-4711
08-1360-8143
เกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมานนายพนมกรสินธุวา0-4356-1067-0-4356-106709-0335-2244
08-3337-2882
เกษตรอำเภอปทุมรัตต์นายวสันต์น้อยบุดดี0-4358-7066-0-4358-706608-8339-7556
08-1965-0303
เกษตรอำเภอเกษตรวิสัยว่าง0-4358-9249-0-4358-9249-
เกษตรอำเภอสุวรรณภูมินายวิชิตสัตนาโค0-4358-1462-0-4358-146208-3357-6662
09-0136-4394
เกษตรอำเภออาจสามารถนายนิพนธ์พละชัย0-4359-9066-0-4359-141608-4049-0174
08-1730-4682
เกษตรอำเภอพนมไพรนายสีทวนคำงาม0-4359-1062-0-4359-106208-1871-8051
08-4476-8335
เกษตรอำเภอเมืองสรวงว่าง0-4359-7350-0-4359-735009-0335-2229
เกษตรอำเภอโพนทรายนายชัยยงค์ยมนัตถ์0-4359-5066-0-4359-507708-7226-5858
08-1055-7755
เกษตรอำเภอเมยวดีนายอาทิตย์ศิริสิงห์0-4357-7055-0-4357-708109-3324-7795
08-5744-4588
เกษตรอำเภอศรีสมเด็จนายมนัสเลี่ยมพัตรา0-4350-8319-0-4350-831908-4747-4488
08-7948-1754
เกษตรอำเภอจังหารนายโกวิทย์ศีลพัฒน์0-4350-7136-0-4350-711508-8340-1789
08-7228-8427
เกษตรอำเภอเชียงขวัญนายสุรพงษ์คำสะอาด0-4350-9170-0-4350-912509-3325-4009
08-6854-4208
เกษตรอำเภอหนองฮีนายธีรศักดิ์แดงน้อย0-4350-6338-0-4350-611408-3353-0909
08-1873-7252
เกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวงว่าง0-4362-3248-0-4355-706608-8339-6449
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดระนองนายเอนกรัตน์รองใต้0-7782-2691-0-7782-305808-1270-9295
08-3406-9145
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนายสุเชษฐ์เพชรอินทร์0-7781-1091-0-7782-305808-7888-4905
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายประโชตินิลรัตน์0-7781-2918-0-7782-305808-9971-2796
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนางศิริภรณ์กุลทวี0-7781-3367-0-7782-305808-4060-0292
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายวสันต์สุขสุวรรณ0-7782-2748-0-7782-305808-6268-2754
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายมนัสนาคแก้ว0-7781-3367-0-7782-305808-1084-5514
เกษตรอำเภอเมืองระนองนายสรรเสริญบุญสนิท0-7782-1426-0-7781-336608-9218-9872
08-9868-5858
เกษตรอำเภอกะเปอร์นางพัฒนานนทแก้ว0-7789-7125-0-7789-712508-9290-7356
08-7884-0101
เกษตรอำเภอกระบุรีนายสุรินทร์บุญช่วย0-7789-1234-0-7789-123408-9291-6270
08-7881-5656
เกษตรอำเภอละอุ่นนายชูเกียรติประสิทธิ์0-7789-9056-0-7789-905608-1273-7042
08-1978-9619
เกษตรอำเภอสุขสำราญนายนิรันดร์ปานเมือง0-7789-3148-0-7789-314808-9866-6350
08-1737-6930
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยองThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดระยองนายสายหยุดอาบสุวรรณ0-3887-0400-0-3861-365508-1996-2367
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางสาวพยอมสูงพ้น0-3887-0400120-3861-365508-6843-5449
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายทรงธรรมชำนาญ0-3887-0400150-3861-365508-1351-4130
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนางสาวสุพรรณษาสุขเทศน์0-3887-0400140-3861-365509-1768-9946
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนางอุษาเพ็งแก้ว0-3887-0400160-3861-365508-9830-5097
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายฉัตรชัยทองสนธิ0-3887-0400130-3861-365508-1723-2529
เกษตรอำเภอเมืองระยองนายทรงวุฒิกสิกรรม0-3861-1392-0-3861-139208-1654-7061
เกษตรอำเภอแกลงนางวันเพ็ญกลับกลาย0-3867-1379-0-3867-137908-1429-9907
เกษตรอำเภอบ้านค่ายนางปภาดาปลุกใจราษฎร์0-3864-1015-0-3864-101508-1982-1605
เกษตรอำเภอปลวกแดงว่าง0-3865-9072-0-3865-9072-
เกษตรอำเภอบ้านฉางนางอรวรรณไทยพิทักษ์วงศ์0-3860-1791-0-3860-179108-6061-9930
เกษตรอำเภอวังจันทร์ นายอนุรักษ์บุญถึง0-3866-6179-0-3866-617908-1946-7276
เกษตรอำเภอเขาชะเมานางมาลีบุญจันทร์03-899-6277-0-3899-627708-9551-7279
เกษตรอำเภอนิคมพัฒนานายสุเทพพุทธาพร0-3863-6959-0-3863-695908-4126-1229
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดราชบุรีนายอัคนีวุธกลับน่วม0-3231-5717-0-3231-505909-4493-2126
08-1890-6235
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางพงค์สุวรรณทองคง0-3231-5405110-3231-505908-1941-4320
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายพินิจเจริญเร็ว0-3231-5404-0-3231-505908-1705-7259
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนางดวงสมรพฤฑฒิกุล0-3233-7867-0-3231-505908-1571-6891
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายฉลองโตยะบุตร0-3231-5023-0-3231-505908-1294-1116
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายละออเสร็จกิจ0-3231-5405180-3231-505908-9837-2282
เกษตรอำเภอเมืองราชบุรีนางยุพาคงวัฒนกุล0-3233-7470-0-3233-747008-1763-3770
เกษตรอำเภอโพธารามนายปัญญาลูกรักษ์0-3223-2275-0-3223-339008-1938-9198
เกษตรอำเภอบ้านโป่งนายปฎิภาณอินทรโชติ0-3220-1567-0-3220-156708-9918-3320
เกษตรอำเภอบางแพนายประพันธ์สุดสวาสดิ์0-3238-1146-0-3238-114608-9918-5727
09-0140-6163
เกษตรอำเภอดำเนินสะดวกนายกอบลาภ เขียวอุดม0-3225-4391-0-3225-439108-1441-8928
08-3010-1057
เกษตรอำเภอปากท่อนายสมศักดิ์พุทธพฤกษ์0-3228-1255-0-3228-125508-1820-1659
เกษตรอำเภอจอมบึงนายสิงห์สวัสดี0-3226-1139-0-3226-113908-9913-2974
เกษตรอำเภอวัดเพลงนายถาวรทาบโลหะ0-3236-3446-0-3236-344609-8254-7500
08-1941-1895
เกษตรอำเภอสวนผึ้งนางหทัยวรรณณัฎฐานารา0-3239-5019-0-3239-501908-1433-0699
เกษตรอำเภอบ้านคานายเชาว์วิเศษโชค0-3272-1003-0-3272-100308-9257-8266
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดลพบุรีนายสุวิทย์อาจนาวัง0-3641-4032190-3641-129608-1566-1069
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางศิริรักษ์ทองมาไทย0-3642-1191130-3642-119108-9175-7423
09-2247-4408
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายเจริญพิมพ์ขาล0-3641-403123, 240-3641-403108-1299-5900
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนางอมรพรรณมุนนี0-3641-120220, 21, 220-3641-120208-6306-7161
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนางปทิตตาแก้วมณี0-3642-119116, 170-3642-119109-2247-4413
08-1780-3208
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายสมชาติชุ่มฤทธิ์0-3641-4033250-3641-403308-1991-8769
เกษตรอำเภอเมืองลพบุรีนางณภัทรภูริผล0-3641-2338-0-3641-233809-2249-6633
08-3005-4284
เกษตรอำเภอบ้านหมี่นายชูชีพอุทะโก0-3647-1667-0-3647-166708-1573-0014
09-2249-6664
เกษตรอำเภอพัฒนานิคมนายสุทัศจูเจี่ย0-3649-1133-0-3649-113309-2249-6776
08-6127-4994
เกษตรอำเภอชัยบาดาลนายสุพจน์พรวสันต์ยิ่ง0-3646-1275-0-3646-127508-4074-9146
09-2249-7667
เกษตรอำเภอท่าวุ้งว่าที่ ร.ต. วุฒิศิษฐ์วงษ์เนตร0-3648-1077-0-3648-107709-2250-1661
08-9085-5321
เกษตรอำเภอท่าหลวงนายศิลาอิศโรวุธกุล0-3649-7098-0-3649-709808-3901-2224
09-2250-2121
เกษตรอำเภอโคกสำโรงนายสมบัติตะเคียนทอง0-3645-1044-0-3645-104408-1983-3090
09-2250-2228
เกษตรอำเภอสระโบสถ์นายนุกูลโล่สุวรรณ0-3643-9003-0-3643-900309-2250-2332
08-7115-6636
เกษตรอำเภอโคกเจริญนายเผด็จมุนนี0-3679-5094-0-3679-509408-9801-5496
09-2250-2662
เกษตรอำเภอหนองม่วงนายประทีปอยู่สุข0-3643-2088-0-3643-208809-2250-3113
08-1758-3621
เกษตรอำเภอลำสนธินายประเสริฐตรีจันทร์0-3663-3372-0-3663-337208-9192-9132
09-2250-3223
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลยThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดเลยนายวัฒนมงคลทรัพย์มี0-4281-1643120-4281-334508-1964-4334
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางมณีวรรณบ่อคำเกิด0-4281-1643110-4281-334508-9842-2467
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนางเกศษิณลำมะยศ0-4281-1643130-4281-334508-9843-4377
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายสวัสดิ์สมวรรณ0-4281-1643140-4281-334508-1885-9140
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายพีระพลเนตรทิพย์0-4281-1643160-4281-334508-1283-5106
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายวีระเดชฟองชัย0-4281-1643180-4281-334508-1749-2060
เกษตรอำเภอเมืองเลยนายวิรัตน์วงศ์ศรีรักษ์0-4280-1235-0-4280-123608-6222-2181
เกษตรอำเภอวังสะพุงนายธงฤทธิ์จำศักดิ์0-4284-1430-0-4285-082808-6218-4201
เกษตรอำเภอภูหลวงนายจอมผงบุญตา0-4287-9049-0-4287-904908-6218-4201
เกษตรอำเภอภูกระดึงนายสุภาพตาปราบ0-4287-1113-0-4287-100308-9840-9364
เกษตรอำเภอผาขาวว่าง0-4281-8131-0-4281-8131-
เกษตรอำเภอภูเรือนายสุพจน์อ้ายมา0-4289-9058-0-4289-958108-1515-5164
เกษตรอำเภอด่านซ้ายนางเพยาว์พุทธมาตย์0-4289-1287-0-4289-128708-1965-2337
เกษตรอำเภอเชียงคานนายชำนาญอินทรา0-4282-1080-0-4282-108008-1799-9262
เกษตรอำเภอปากชมนายประพัฒน์พงศ์สืบสาย0-4288-1439-0-4288-104008-9622-1468
เกษตรอำเภอนาด้วงนายธนภณบุตตะโยธี0-4288-7032-0-4288-703208-9569-6094
เกษตรอำเภอท่าลี่นายกองสินอ้วนดำ0-4288-9809-0-4288-906008-1872-1840
เกษตรอำเภอนาแห้วนายทรงสิทธิ์จำนงค์วัฒน์0-4289-7031-0-4289-731108-6222-5837
เกษตรอำเภอหนองหินนายจริตสีหะ0-4287-4125-0-4287-412508-1060-1082
เกษตรอำเภอเอราวัณนายสุภาพสารมะโน0-4285-3402-0-4285-340208-1768-2746
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดลำปางนายสมพรเจียรประวัติ0-5435-6677-8110-5428-979508-1948-9702
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางสุนานเกษมพิศ0-5435-6677-8110-5428-979508-7181-7947
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายพิเชษฐ์ชัยฤทธิ์0-5435-6677-815, 160-5428-979508-9953-4422
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายเกษมอนุพันธ์0-5435-6677-8210-5428-979508-1740-4559
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนางสาวประวีณ์นุชสันพะเยาว์0-5435-6677-8250-5428-979508-4364-9598
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายสายัณห์ปิกวงศ์0-5435-6677-8220-5428-979508-9562-2848
เกษตรอำเภอเมืองลำปางนายตรีภพตากัน0-5423-0250-0-5423-025008-1951-5349
เกษตรอำเภอแจ้ห่มว่าที่ ร.ต. ดุจเดี่ยววงศ์ภักดิ์0-5427-1199-0-5427-119908-1111-8963
เกษตรอำเภอห้างฉัตรนายเรวัตธรรมริยา0-5426-9283-0-5426-928308-4378-9217
เกษตรอำเภอเกาะคานายประพนธ์พยัคฆบุตร0-5428-1922-0-5428-192208-1884-4930
เกษตรอำเภอแม่พริกนางนันกาญจน์พรคงเกษม0-5429-9344-0-5429-934409-3130-0929
เกษตรอำเภอแม่ทะนางศรีวรรณรูปงาม0-5428-9197-0-5428-919708-9850-5876
เกษตรอำเภองาวนายสมศักดิ์หน่อแก้ว0-5426-1005-0-5426-100509-5675-3165
เกษตรอำเภอสบปราบนายไพโรจน์จินากุล0-5429-6128-0-5429-612808-7579-8386
เกษตรอำเภอเถินนายนิรุทธิ์ลังการ์พันธุ์0-5429-1657-0-5429-1657 09-7918-6959
เกษตรอำเภอวังเหนือนายเจริญพัดบัว0-5427-9103-0-5427-910308-1764-6775
เกษตรอำเภอเสริมงามนางเยาวเรศทิฐธรรม0-5428-6406-0-5428-640609-3135-4215
เกษตรอำเภอแม่เมาะนายทองดีหาญใจ0-5426-6125-0-5426-612508-5872-6402
เกษตรอำเภอเมืองปานนายวุฒิกรปาจุวัง0-5427-6086-0-5427-608608-1783-1344
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดลำพูนว่าที่ ร.ต.ดร. สมสวยปัญญาสิทธิ์0-5351-1120160-5356-112008-1884-6791
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนายวันชัยหน่วยเดชา0-5351-1120150-5356-112008-1765-5653
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตว่าง0-5351-1120170-5356-1120 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนางจำเนียรแสนราชา0-5351-1120180-5356-112008-9558-0406
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศดร. ประหยัดมะโนพะเส้า0-5351-1120110-5356-112008-1024-3321
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายปกรณ์วิชาเจริญ0-5351-1120130-5356-112008-1796-1005
เกษตรอำเภอเมืองลำพูนนายนิโรจน์แท่นงาม0-5351-0342-0-5351-034208-9854-6870
เกษตรอำเภอแม่ทานายประหยัดอินทะอุด0-5397-6569-0-5397-629508-1980-3870
เกษตรอำเภอป่าซางนายสุกิจมานะแซม0-5352-1353-0-5352-231508-4378-3402
เกษตรอำเภอบ้านโฮ่งว่าง0-5359-1463-0-5359-1463 
เกษตรอำเภอลี้นายสมชายสงพูล0-5397-9805-0-5397-913908-1324-3710
เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้างนางสาวจันทร์ศรีจอมอิ่น0-5397-5139-0-5397-513908-9557-3860
เกษตรอำเภอบ้านธินายอลงกตขันติสิทธิ์0-5350-1780-0-5350-178008-5694-6169
เกษตรอำเภอเวียงหนองล่องนางทวีวรรณชำนาญอาสา0-5350-4066-0-5350-406608-1724-4394
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดศรีสะเกษนายทวีมาสขาว0-4561-2841-0-4561-284108-9579-7447
08-1966-4915
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางคำภีร์มะนู0-4561-1397-0-4561-256408-9280-3428
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายประเสริฐรังสี0-4561-6830--08-1976-6277
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายสว่างกาลพัฒน์0-4561-2511--08-1976-7247
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายรพีทัศน์อุ่นจิตตพันธ์0-4561-6829--08-7444-4908
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายกิตติศักดิ์วิมลสุข0-4561-5783--08-1593-4536
เกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษนายเพิ่มศักดิ์ศักดิ์แก้ว0-4561-1325--08-1266-2331
เกษตรอำเภอกันทรลักษ์นายสมจิตรสอนภักดี0-4566-1878-0-4566-187808-1265-8447
เกษตรอำเภอกันทรารมย์นายสมานประดับทอง0-4565-1256--08-1265-5377
08-7879-2368
เกษตรอำเภอขุขันธ์นางลัดดาวัลย์ชินชัย0-4567-1570-0-4567-157008-5929-6660
08-1266-9293
เกษตรอำเภอขุนหาญว่าง0-4567-9243---
เกษตรอำเภอปรางค์กู่นายเด่นชัยแนวมั่น0-4592-0440-0-4592-044008-7876-0371
เกษตรอำเภออุทุมพรพิสัยนายสุชัจจ์สายหล้า0-4569-1640--08-8375-0826
เกษตรอำเภอราษีไศลนายประวิทย์ขุนพรหม0-4568-1256--08-1266-9855
เกษตรอำเภอไพรบึงนายประสิทธ์บุญล้น0-4567-5152--08-1265-9114
08-1725-3997
เกษตรอำเภอยางชุมน้อยนายอดิศักดิ์คำสงค์0-4568-7063--08-7944-9702
08-1266-3051
เกษตรอำเภอห้วยทับทันนายประธานพลโลหะ0-4569-9061--08-8714-6189
08-1725-9478
เกษตรอำเภอโนนคูณนายถิรพุทธิ์คานทอง0-4565-9055--08-9718-4767
08-1265-8990
เกษตรอำเภอศรีรัตนะนายวีระพงษ์เวียงชัย0-4567-7099--08-1579-3758
เกษตรอำเภอบึงบูรพ์นายสมจิตรพรมโชติ0-4568-9061--08-1265-7790
08-4261-7243
เกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยงนางรัตดาคงสีไพร0-4560-9040-0-4560-904008-6867-1295
เกษตรอำเภอวังหินว่าง0-4560-6138---
เกษตรอำเภอภูสิงห์นายพจน์ลำพุทธา0-4560-8185--08-7852-8838
เกษตรอำเภอเมืองจันทร์นายสุรัตน์โพธิ์งาม0-4560-3032--08-1265-7225
08-9949-8446
เกษตรอำเภอเบญจลักษ์นายชัยเดชวงศ์ประสาร0-4560-5037--08-5682-3781
08-9717-7877
เกษตรอำเภอพยุห์นายสมศักดิ์พันธ์ต้น0-4560-7284-0-4560-713308-1265-6366
08-451-0633
เกษตรอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณนางจันทราสาระชาติ0-4560-4046--08-9355-5071
08-1266-4558
เกษตรอำเภอศิลาลาดนายเมธีชินชัย0-4566-8124--08-9428-5932
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนครThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดสกลนครนายประพาสบุญสุข0-4273-2979-0-4273-297908-1664-2491
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปว่าง0-4273-2979-0-4273-2979-
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายสุวรรณวาทแก้วคำแสน0-4273-3482-0-4273-297908-4875-2066
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายอดิสรเชื้อไทย0-4271-1057-0-4273-297908-9710-2983
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายพิเชฐเพียรภายลุน0-4273-2978-0-4273-220808-9711-0174
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายฉลองอินทนนท์0-4271-3507-0-4273-297908-1873-5397
เกษตรอำเภอเมืองสกลนครนายสายัณย์หลวงพิทักษ์0-4271-2184-0-4271-218408-1768-5447
เกษตรอำเภอสว่างแดนดินนางทองอินทร์บุตรชัย0-4272-1000--08-9944-6682
เกษตรอำเภออากาศอำนวยนายขบวนคำบุญมี0-4279-9080--08-7231-4452
เกษตรอำเภอกุสุมาลย์นายวีรพลสังขมาลย์0-4276-9037--08-1887-7967
เกษตรอำเภอกุดบากนายวีระฤทธิ์มนตรี0-4278-4022-0-4278-402208-9277-6117
เกษตรอำเภอพังโคนนายนฤพนธ์ชัยวินิต0-4277-1156-0-4277-115608-4742-1399
เกษตรอำเภอพรรณานิคมนายสุวิทย์บุตรชัย0-4277-9148-0-4277-914808-1260-7993
เกษตรอำเภอวานรนิวาสว่าที่ร.ต.รังสฤษฏิ์ดาวจันทึก0-4279-1147-0-4279-114708-4793-7833
เกษตรอำเภอส่องดาวนายสุทัศน์กนกหงษ์0-4278-6028--08-7334-3578
เกษตรอำเภอบ้านม่วงนางเสาวลักษณ์กนกหงษ์0-4279-4120-0-4279-412008-1749-7871
เกษตรอำเภอคำตากล้านายศุภชัยวิเศษหวาน0-4279-6058--08-7954-4812
เกษตรอำเภอเต่างอยนายพนมรัตนภักดี0-4276-1054-0-4276-105408-6224-7414
เกษตรอำเภอวาริชภูมินายสนั่นสุธรรมมา0-4278-1211--08-9575-7109
เกษตรอำเภอนิคมน้ำอูนนายมานพภูนิคม0-4278-9037--08-3148-3169
เกษตรอำเภอโคกศรีสุพรรณนายพิชัยโฉมยา0-4276-6070-0-4276-607008-1260-4940
เกษตรอำเภอเจริญศิลป์นางกัลยาจรเอียด0-4270-9185-0-4270-918508-7863-6276
เกษตรอำเภอโพนนาแก้วนายสุรเชษฐ์สุขประสงค์0-4270-7015-0-4270-701508-9032-6631
เกษตรอำเภอภูพานนายถวัลย์ชนะคำดี0-4270-8034--08-7227-9058
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดสงขลานายพีระพันธ์แสงใส0-7431-1460-0-7432-386408-2439-2220
08-1990-5045
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางสาววาลีโลกสุวรรณ0-7431-1460-0-7432-386408-1479-9350
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายสำเริงแก้วศรีนวล0-7444-1927-0-7432-386408-4856-9640
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายวิชัยศรีสมโภชน์0-7444-1927-0-7432-386408-1388-0303
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายอนุชายาอีด0-7432-2266-0-7432-386408-1276-1671
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชว่าง0-7432-2266-0-7432-3864-
เกษตรอำเภอเมืองสงขลานายประดับชูสกุลวงศ์0-7431-3093-0-7431-309308-9729-7303
09-8280-7670
เกษตรอำเภอสิงหนครนางบุปผาพรรณไชยฤกษ์0-7433-1198-0-7433-269808-9738-3952
09-8280-7663
เกษตรอำเภอหาดใหญ่ว่าง0-7425-2017-0-7425-2017-
เกษตรอำเภอจะนะนายคารมไชยานุพงศ์0-7420-7087-0-7420-708708-1276-8163
เกษตรอำเภอนาทวีนายจำลองศรีไสย0-7437-1013-0-7437-101309-8280-7659
08-4069-7815
เกษตรอำเภอระโนดนางอรุณหนูผุด0-7433-1198-0-7433-269809-8280-7673
08-0540-1109
เกษตรอำเภอรัตภูมินางสุวรรนีน้อยดำ0-7438-9187-0-7438-918708-1092-9189
09-8280-7660
เกษตรอำเภอสะบ้าย้อยว่าง0-7437-7038-0-7437-7038-
เกษตรอำเภอสะเดาว่าง0-7441-1054-0-7441-1054-
เกษตรอำเภอสทิงพระนางฐาปชาถาวโรจน์0-7439-7062-0-7439-706208-5641-6714
09-8280-7661
เกษตรอำเภอเทพานายวิฑูรพรหมเพชร0-7437-6297-0-7437-629708-1328-1791
09-8280-7662
เกษตรอำเภอกระแสสินธุ์นางจุรีรัตน์พิรุณ0-7439-9068-0-7439-9068089-8280-7664
เกษตรอำเภอนาหม่อมนางสาวละมัยทองคง0-7438-2222-0-7438-222208-1957-9323
09-8280-7665
เกษตรอำเภอควนเนียงนางเพ็ญศรีแซ่ตัน0-7438-6442-0-7438-644208-1539-1478
09-8280-7672
เกษตรอำเภอบางกล่ำนางศิริมาบางัสสาเร๊ะ0-7432-8032-0-7432-803208-1328-4170
09-8280-7668
เกษตรอำเภอคลองหอยโข่งนางสุดายาอีด0-7450-1104-0-7450-110408-9598-3318
09-8280-7669
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255777 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดสตูลว่าที่ ร.ท. วรวุฒิ  ขอดจันทึก0-7471-1106130-7472-164408-9737-1238
08-5775-4119
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนายสงกรานต์หมานมานะ0-7471-1106110-7472-164408-1543-3707
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายมงคลตันสุขเกษม0-7471-1106180-7472-164408-9878-6037
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายอำนวยแออุดม0-7471-1106150-7472-164408-1990-2249
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายวิชาญแก้วมี0-7471-1106160-7472-164408-6697-2105
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายเฉลิมเพ็ชรัตน์0-7471-1106180-7472-164408-0035-1598
เกษตรอำเภอเมืองสตูลนายอารีตบินหมัด0-7471-1382-0-7411-138208-4266-9990
เกษตรอำเภอควนโดนนายสุทินนพชำนาญ0-7479-5116--08-9737-2812
08-3658-5348
เกษตรอำเภอควนกาหลงนายณรงค์รัตนโกศล0-7479-1116--08-1368-8467
08-3658-5443
เกษตรอำเภอท่าแพนายรินท์ศรีพุฒ0-7478-7057--08-3658-5982
08-3658-5988
เกษตรอำเภอละงูนายนันทวัฒน์เกตุรักษ์0-7478-1508--08-1767-2868
08-3658-5797
เกษตรอำเภอทุ่งหว้านายธัญวุฒิปานหวาน0-7478-9117--08-5673-8890
เกษตรอำเภอมะนังนายวิเชษฐป่านทอง0-7472-0317--08-6966-9985
08-4334-8640
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดสมุทรปราการนายเศรณีอนิลบล0-2389-4296-0-2395-413908-9816-9148
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางกฤษณากมุทชาติ0-2389-2344180-2395-413908-1972-2562
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายวีระชัยเข็มวงษ์0-2389-2344120-2395-413908-1830-1069
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายอัครภูมิสมแสง0-2389-2344140-2395-413908-7010-1103
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายศักดิ์สิทธิ์ศรีวิชัย0-2389-2344140-2395-413909-8830-9289
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายพินิจจันทร์พรมดี0-2389-2344120-2395-413908-2672-7760
เกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการนายสำราญฉายมณี0-2388-0092--08-4089-9525
08-1846-1304
เกษตรอำเภอบางบ่อนางสาวแจ่มจันทร์ทองภิรมย์0-2338-1376-0-2338-137608-9528-2732
08-1846-2653
เกษตรอำเภอบางพลีนายจำนงค์เพ็ชรประยูร0-2312-6244-0-2312-624408-1350-6187
08-9967-9894
เกษตรอำเภอพระประแดงว่าง0-2463-3391-0-2463-3391-
เกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์นางทิพย์มาลีมังคละสวัสดิ์0-2453-7147--08-9984-9714
08-1846-2961
เกษตรอำเภอบางเสาธงว่าง0-2313-4228-0-2313-4228-
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดสมุทรสงครามดร. รุจิพัชรบุญจริง0-3471-1711-0-3471-171108-5237-5855
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางนฤมลพึ่งจารุเลิศกุล0-3471-1711-0-3471-171108-5938-5536
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายชูชาติเสืองามเอี่ยม0-3471-1711-0-3471-171108-1858-0298
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรว่าง0-3471-1711-0-3471-1711-
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายวันชัยคนงาม0-3471-1711-0-3471-171108-9827-8982
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชว่าง0-3471-7711-0-3471-1711-
เกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงครามนายองอาจสระประจง0-3471-1607-0-3471-160708-9988-1057
เกษตรอำเภออัมพวานายวันชัยนิลวงศ์0-3475-1375-0-3475-137508-1763-4633
เกษตรอำเภอบางคนทีนางชุลีนิลยนารถ0-3476-1814-0-3476-181408-9084-1450
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดสมุทรสาครนางระนองจรุงกิจกุล0-3441-1043-0-3442-699508-9816-1443
08-1629-4911
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนายเกรียงศักดิ์นาคคำ0-3441-1043-0-3442-699508-1877-4133
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายธงชัย มั่นใจ0-3482-1000-0-3442-699508-1986-7924
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนางจันทิราศรีขาว0-3442-7599-0-3442-699508-3559-4544
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายเชนจีนหมวกดำ0-3482-0138-0-3442-699508-1276-8830
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายวิโรจน์ชะริทอง0-3442-3079-0-3442-699508-6576-0261
เกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาครนายสุพลภิญโญ0-3441-2110-0-3441-211008-9922-7376
08-9801-0856
เกษตรอำเภอกระทุ่มแบนนายสุริยะเปี่ยมรอด0-3447-1033-0-3447-103308-9922-7478
08-9818-3655
เกษตรอำเภอบ้านแพ้วนางธมลทัศน์ทัพพระจันทร์0-3448-1033-0-3448-103308-9816-0442
08-9816-0442
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดสระบุรีนายเกษมไตรพิจารณ์0-3631-9025-0-3621-144309-2247-4328
08-1780-2179
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางจรัสศรีดีรักษ์0-3631-9026110-3621-144308-6009-6825
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายอุทัยโกแสน0-3631-9026180-3621-144308-6134-8882
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนางถาวรภู่ขาว0-3631-9026150-3621-144308-4339-0007
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายวิบูลย์เจียมพันธ์0-3631-902616,170-3621-144309-1005-8325
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายธำรงค์พันธุตะ0-3631-9026150-3621-144308-1562-3673
เกษตรอำเภอเมืองสระบุรีนายสุพจน์ประสมทอง0-3622-1633-0-3621-163308-7753-6840
09-2247-4329
เกษตรอำเภอบ้านหมอนายพงศ์ภู่ขาว0-3620-1137-0-3620-113708-6313-2213
09-2247-4330
เกษตรอำเภอแก่งคอยนายสุขดีบุญลำพู0-3624-4551-0-3624-455109-2247-4331
เกษตรอำเภอหนองแคนายปรีชาสายแสง0-3626-3850-0-3626-385009-2247-4332
08-1991-7486
เกษตรอำเภอหนองแซงนายเติมศักดิ์แก้วมรกต0-3636-6046-0-3636-604609-2247-4335
09-2271-8280
เกษตรอำเภอพระพุทธบาทนายวรากรแก้วพูลศรี0-3626-6741-0-3626-674108-1852-8628
09-2247-4336
เกษตรอำเภอเสาไห้นางประภาพรรณพยัคฆวรรณ0-3627-1127-0-3627-112708-1628-3093
เกษตรอำเภอวิหารแดงนายพนมธรรมเพชร์0-3637-7605-0-3637-760508-1835-9659
09-2247-4338
เกษตรอำเภอมวกเหล็กนางพิลัยศรีสังข์ศร0-3634-1527-0-3634-152708-1995-7998
09-2247-4339
เกษตรอำเภอหนองโดนนายอิทธิศักดิ์แสงเรือง0-3639-7065-0-3639-706509-2247-4340
08-0098-0195
เกษตรอำเภอดอนพุดนางรภัสศาสภาทอง0-3639-5118-0-3639-511808-1946-7611
09-2247-4341
เกษตรอำเภอวังม่วงนายกิตินันท์คงเพชร0-3673-0132-0-3673-013208-1991-5151
09-2247-4342
เกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรตินายมโนรมย์โพธิเวชกุล0-3627-5330-0-3627-533009-1595-2628
09-2247-4344
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดสระแก้วนายสามารถชื่นวงศา0-3725-8041-0-3725-804406-1417-0899
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางพรศรีสกาญจนชัย0-3725-8044-0-3725-804408-5439-3816
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนางอรษารักษ์ชน0-3725-8043-0-3725-804408-1723-0024
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนางสุรีพรแสงอรุณ0-3725-8043-0-3725-804408-6124-4405
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายประจักร์ประสงค์สุข0-3725-8042-0-3725-804408-1940-0089
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายประสานสุขสุทธ์0-3725-8042-0-3725-804408-9666-3203
เกษตรอำเภอเมืองสระแก้วนายจงสวัสดิ์มณีจอม0-3724-1180-0-3724-118008-5436-9494
08-9250-4398
เกษตรอำเภออรัญประเทศนายสำเริงวงษ์ป้อม0-3723-1196-0-3723-119608-9831-1716
08-6159-3882
เกษตรอำเภอตาพระยานายสนิทมีพืชน์0-3726-9107-0-3726-910708-4871-0303
08-9751-1697
เกษตรอำเภอวัฒนานครนายพีรพลวัฒนกูล0-3726-1374-0-3726-137408-9832-6204
08-1170-2526
เกษตรอำเภอวังน้ำเย็นนางนิษฐาเพ็ญเนื่องจำนงค์0-3725-1468-0-3725-146808-1723-5171
08-1305-9635
เกษตรอำเภอคลองหาดนายเผด็จวัชรศัสตรา0-3751-2243-0-3751-224308-9832-0480
08-1000-5044
เกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์นายธีระศักดิ์สิทธิชัย0-3756-1107-0-3756-110708-9831-1736
08-9936-4454
เกษตรอำเภอโคกสูงนายทวีณรงค์เพชร0-3744-1095-0-3744-109508-9939-1278
08-3110-4977
เกษตรอำเภอวังสมบูรณ์นายสุวิชปสุตนาวิน0-3744-9783-0-3744-978308-1945-0292
08-1861-9363
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรีThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดสิงห์บุรีนายธนาธิปไตยตรงดี0-3681-3488-0-3681-348809-2416-7950
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางทิพวัลย์สารสุข0-3681-3488--08-9775-4092
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายพรหมยกพล0-3681-3489--08-1910-3450
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายชุมพลปาลวัฒน์0-3654-3492--08-1780-9891
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายบุญเลิศรอดโฉม0-3681-3489--08-6045-6504
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายธีระศักดิ์เนียมสุวรรณ0-3654-3367--08-9903-3743
เกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรีนายอนันต์ภูยาธร0-3681-3490--08-1947-5413
เกษตรอำเภอบางระจันนายไพฑูรย์ภูยาธร0-3650-1397--08-9801-3978
เกษตรอำเภออินทร์บุรีนายโอรินทร์หิรัญญาภรณ์0-3658-1998--08-1948-5413
เกษตรอำเภอพรหมบุรีนายพยุงพยานใจ0-3659-9699--08-9801-3948
เกษตรอำเภอท่าช้างนายชมภูทองขาว0-3659-5119--08-1948-5436
เกษตรอำเภอค่ายบางระจันนายสนธยาปัทมอารักษ์0-3659-7720--08-1948-5475
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัยThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดสุโขทัยนายปริมาณปั้นลี้0-5562-0480-11020-5565-112208-1785-7785
08-4050-2666
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางศุภดาเจริญทรัพย์0-5562-0480-11060-5565-112208-6937-1386
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายเนตรสมบัติ0-5562-0480-11070-5565-112208-7844-8332
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายสุเทพลิมปะพันธุ์0-5562-0480-11030-5565-112208-9959-5910
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายโอวาทพัฒนชัยวงศ์0-5562-0480-11040-5565-112208-1281-0460
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายเสรีศิริดำรงค์กุล0-5562-0480-11070-5565-112208-3531-5048
เกษตรอำเภอเมืองสุโขทัยนายดิเรกฤทธิ์นิธิสมบัติ0-5561-3534--08-5465-5011
เกษตรอำเภอคีรีมาศนายสมเจตน์ชีวะวัฒนา0-5562-7105--08-9857-1168
เกษตรอำเภอกงไกรลาศนายดุสิตเพชรบูระณิน0-5569-1247--08-9272-0316
เกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอยนายสาธิตวิสุทธิพันธ์0-5568-9113--08-1785-4043
เกษตรอำเภอศรีสำโรงนางมณีไชยดก0-5568-1484--08-1379-1148
เกษตรอำเภอสวรรคโลกนายเตี่ยนสวัสดิ์สลุง0-5564-3031--08-1037-7051
เกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยมนายรุ่งเรืองเมืองเหมอะ0-5565-9176--08-7204-9123
เกษตรอำเภอศรีสัชนาลัยนายไฉนรัตนเพ็ชร0-5567-1036--08-7197-8138
เกษตรอำเภอศรีนครนายประยุทธคงนาน0-5565-2722--08-1041-0290
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีนายไพสิฐเกตุสถิตย์0-3555-5266130-3554-545108-1899-9177
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางจินตนาสงสุวงค์0-3555-5266130-3554-545108-6124-3299
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายสินสมุทรปานเกตุ0-3555-5266220-3554-545108-1995-9725
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายสุวิทย์เกียรติมณีรัตน์0-3555-526619,210-3554-545108-6354-8313
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายสมศักดิ์แสภู่0-3555-526616,200-3554-545108-1852-4780
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายสมเกียรติกล่ำคุ้ม0-3555-5266110-3554-545108-1995-5184
เกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนายอำนาจโสรถาวร0-3555-5450-0-3555-545009-2247-4450
เกษตรอำเภอบางปลาม้านายศักดิ์ชัยเกษประทุม0-3558-7400-0-3558-740008-9722-5465
09-2247-4459
เกษตรอำเภอดอนเจดีย์นายบรรพตมีสุข0-3559-1061-0-3559-106109-2247-4481
08-9809-5582
เกษตรอำเภออู่ทองนางอรไทอาจหาญ0-3555-1588-0-3555-158809-2247-4473
เกษตรอำเภอสองพี่น้องนายบุญสนองเสมาขันธ์0-3553-1191-0-3553-119108-1783-0906
09-2247-4463
เกษตรอำเภอสามชุกนายโชคชัยเทพประสิทธิ์0-3557-1277-0-3557-127708-5661-3890
09-2247-4492
เกษตรอำเภอศรีประจันต์ว่าง0-3558-1180-0-3558-1180-
เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวชนางมณีอิ่มสมบัติ0-3557-8061-0-3557-806108-9918-3092
09-2247-4500
เกษตรอำเภอหนองหญ้าไซนายณรงค์แจ่มประเสริฐ0-3557-7112-0-3557-711208-1858-4576
09-2247-4507
เกษตรอำเภอด่านช้างนายประพันธ์พงษ์ประยูร0-3559-5031-0-3559-503108-1944-9139
09-2247-4513
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าง0-7727-3290-0-7727-2662-
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางภาณิดาชูสุวรรณ์0-7728-5441-0-7727-266208-9866-4065
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตว่าง0-7728-3657-0-7727-2662-
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายศักดิ์ชัยสุขเจริญ0-7728-4879-0-7727-266208-1094-6839
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายชลินทร์ประพฤติตรง0-7728-3282-0-7727-266208-1537-4750
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายโชคชัยบุญยัง0-7728-3657 0-7727-266208-1956-1855
เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนายมนัสอัมรักษ์0-7728-7054-0-7728-705408-9724-6264
เกษตรอำเภอพุนพินนายระนองเหมทานนท์0-7731-1355-0-7731-135509-5412-1795
เกษตรอำเภอท่าฉางนายพัชรินทร์รักษาพราหมณ์0-7738-9116-0-7738-911608-4074-6764
เกษตรอำเภอไชยานางสาวลักขณาธาวุฒิสกุล0-7743-1033-0-7743-103308-5884-0415
เกษตรอำเภอท่าชนะนายมนูญวาสิน0-7738-1206-0-7738-120608-7269-3284
เกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคมนางอารีย์จักรมานนท์0-7739-1184-0-7739-118408-9824-7537
เกษตรอำเภอบ้านตาขุนนายสมชายกณะโกมล0-7739-7125-0-7739-712508-1014-0019
เกษตรอำเภอพนมนายไพชนม์แย้มบาน0-7739-9046-0-7739-904608-4184-2676
เกษตรอำเภอเคียนซานางราตรีวุฒิจันทร์0-7738-7113-0-7738-711308-9589-4220
เกษตรอำเภอบ้านนาเดิมนายจรัญจันทะโน0-7735-9054-0-7735-905408-6287-5081
เกษตรอำเภอบ้านนาสารนายทวีปอรรถพรพงษ์0-7734-1110-0-7734-111008-6595-8192
เกษตรอำเภอเวียงสระนางลัดดาวัลย์วัฒโน0-7736-1776-0-7736-177608-9724-6265
เกษตรอำเภอพระแสงนายสำเริงปานศรี0-7736-9124-0-7736-912408-9970-8751
เกษตรอำเภอชัยบุรีนางอมรรัตน์สว่างลาภ0-7736-7117-0-7736-711708-4316-1597
เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์นายยงยุทธกุลทอง0-7737-9013-0-7737-901308-1959-3590
เกษตรอำเภอดอนสักนายสายัญต์มะอนันต์0-7737-1075-0-7737-107508-6942-2079
เกษตรอำเภอเกาะสมุยว่าง0-7742-1050-0-7742-1050ว่าง
เกษตรอำเภอเกาะพะงันนายเทพรัตนทิฆัมพร0-7737-7248-0-7737-724808-9288-8472
เกษตรอำเภอวิภาวดีนายถาวรศรีประจันทร์0-7729-2268-0-7738-711308-1958-1954
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดสุรินทร์นายวันชัยทิพย์อักษร0-4451-1624-0-4451-871708-1877-3625
08-9280-1229
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนายจำลองปัญญาเอก0-4451-1624-0-4451-871708-1074-3671
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายนุศิษฎ์วีรธนศิลป์0-4451-3194-0-4451-871708-1879-5760
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายภาสวัฒน์มือขุนทด0-4451-6071-0-4451-871708-1282-4779
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายภูษิตทัดศรี0-4451-1670-0-4451-871708-1955-5750
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชว่าง0-4451-1624-0-4451-8717-
เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์นายชลธีสายรัตทอง0-4451-5016--08-1976-7338
08-3319-0272
เกษตรอำเภอจอมพระนายบรรลือลักษวุธ0-4458-1134--09-3319-0273
08-8359-4962
เกษตรอำเภอชุมพลบุรีนายเหลื่อมศักดิ์ฤทธิรณ0-4459-6149--09-3319-0274
08-9845-4907
เกษตรอำเภอปราสาทนายสุวพงศ์ใบพลูทอง0-4455-1318--09-3319-0275
08-1790-3538
เกษตรอำเภอรัตนบุรีนายนพรัตน์ทัดศรี0-4459-9263--08-1977-5193
09-3319-0276
เกษตรอำเภอสำโรงทาบนายประกาศิตชาญศรี0-4456-9138--08-1977-7387
09-3319-0277
เกษตรอำเภอสังขะนายนรินทร์ดวงชื่น0-4457-1252-0-4457-125208-3369-8899
09-3319-0278
เกษตรอำเภอศีขรภูมินายพีรเดชสายแก้ว0-4456-1386--08-1065-6547
09-3319-0279
เกษตรอำเภอท่าตูมนายเพิ่มสังข์ศักดา0-4459-1161--09-3319-0280
08-1977-1763
เกษตรอำเภอกาบเชิงนายวีระศักดิ์ฉัตรดำรง0-4455-9049--09-3319-0281
08-1966-8789
เกษตรอำเภอสนมนายจรูญชินทะวัน0-4458-9054--08-6256-5015
09-3319-0282
เกษตรอำเภอบัวเชดนายกิตติคุณกุลไธสง0-4457-9052--09-3319-0283
08-9844-2500
เกษตรอำเภอลำดวนนายทองสุกกระแสโท0-4454-1109--09-3319-0284
08-1069-1813
เกษตรอำเภอศรีณรงค์นายธนัชยืนยิ่ง0-4450-9178--08-1743-6180
09-3319-0285
เกษตรอำเภอพนมดงรักนายทวีศักดิ์โสรเนตร0-4450-8308--08-9948-7915
09-3319-0286
เกษตรอำเภอเขวาสินรินทร์นางสมศรีคันธจันทร์0-4458-2226--09-3319-0287
08-5605-9916
เกษตรอำเภอโนนนารายณ์นางดวงใจวัฒนกุล0-4414-4530--08-1790-7201
09-3319-0288
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคายThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดหนองคายนายปรีชาเชาว์ตระกูล0-4246-5563-0-4241-156408-1768-7908
08-1263-1412
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางวิไลลักษณ์เคยสนิท0-4241-1562-0-4241-156408-9840-7069
09-1060-2501
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายชวนนท์ศิริบาล0-4246-5345-0-4241-156408-1053-9742
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายบุรินทร์ศรีสุภาพ0-4242-1251-0-4241-156408-1729-9030
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายปราโมทย์ปรีพูล0-4242-1251-0-4241-156408-1964-9878
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนางสัมฤทธิ์หมวดไธสง0-4246-5345-0-4241-156408-1954-7125
เกษตรอำเภอเมืองหนองคายนายศิริชัยมากมูล0-4241-2472-0-4241-247208-1708-9394
08-6227-2909
เกษตรอำเภอท่าบ่อนายสมคิดผิวนวล0-4243-1059-0-4243-105908-1261-5894
08-9715-7233
เกษตรอำเภอสังคมนายวิทยาพลาหาญ0-4244-1056-0-4244-105608-9841-2076
08-1380-6206
เกษตรอำเภอโพนพิสัยนายเดชากิตติตระกูล0-4247-1329-0-4247-132908-1708-5792
08-1964-8204
เกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่นายสุรัสพิลาฤทธิ์0-4245-1059-0-4245-105908-1739-9758
08-1974-4341
เกษตรอำเภอสระใครนายบัณฑิตเนื่องลี0-4241-9058-0-4241-905808-1320-2650
เกษตรอำเภอเฝ้าไร่นายเดชาผาสุข0-4241-7322-0-4241-732208-7948-3710
08-1974-1273
เกษตรอำเภอรัตนวาปีนายบุญชูชนชิต0-4241-8258-0-4241-825808-1739-2009
08-4952-8828
เกษตรอำเภอโพธิ์ตากว่าง0-4248-3040-0-4248-304008-9841-7658
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภูThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภูนายดำรงฤทธิ์หลอดคำ0-4231-6756-0-4231-675609-3327-4434
08-1739-0358
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางสมทรัพย์พรหมสิงห์0-4231-3247-0-4231-324709-3327-4439
08-6859-1971
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายเกษมรักสุจริต0-4231-2045-0-4231-324708-1739-3676
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายสุชาติมาลี0-4231-6788-0-4231-324709-3327-8876
08-1369-3918
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายกุลดิลกแก้วประพาฬ0-4231-3301-0-4231-324709-3327-7131
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายวรกุลบุตรดาจักร0-4231-6788-0-4231-324709-3327-6274
08-1383-1577
เกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภูนายเทิดศักดิ์มีธรรม0-4231-2477-0-4231-247709-3327-8072
08-9569-4416
เกษตรอำเภอโนนสังนายสมชายรื่นภาคตะยะ0-4237-5386-0-4237-538609-3327-6350
08-1768-5329
เกษตรอำเภอศรีบุญเรืองนายมานะหงส์พูนพิพัฒน์0-4235-3764-0-4235-376409-3327-7165
08-1708-8663
เกษตรอำเภอนากลางนายชิดชัยลาโยธี0-4235-9134-0-4235-913409-3327-6790
08-1873-2452
เกษตรอำเภอสุวรรณคูหานายประยุทธมีโพนทอง0-4237-2229-0-4237-222909-3327-5396
เกษตรอำเภอนาวังนางพัชรินทร์ประทุมพล0-4200-4070-0-4200-407009-3327-5310
08-1974-0272
ข้อมูลประกอบการจัดทำสมุดบันทึกกรมส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดอ่างทองนายสมพิศพูลสวัสดิ์0-3561-12961020-3561-201108-1780-8989
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางราตรีทองปาน0-3561-12961010-3561-201108-6136-0998
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายบุญประสงค์เบญจผลาพันธ์0-3561-12961070-3561-201108-1991-2219
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายชูชีพนาคสำฤทธิ์0-3561-12961030-3561-201108-1905-9862
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางจันทนาโอสถกระพันธ์0-3561-12961060-3561-2011091-180-6359
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายวิโรจน์ทองประชุม0-3561-12961070-3561-201108-1946-3869
เกษตรอำเภอเมืองอ่างทองนางนิภาภรณ์สนิทพันธุ์0-3561-1203-0-3561-120308-4341-3883
09-0310-3558
เกษตรอำเภอโพธิ์ทองนายบุญเลิศรอดเจริญ0-3569-1445-0-3569-144508-9893-4938
08-9801-3996
เกษตรอำเภอไชโยนายสมหมายทัศนกิจ0-3569-9194-0-3569-919408-6130-6281
08-1780-3735
เกษตรอำเภอป่าโมกนายวรชิตสังข์วงษ์0-3566-1076-0-3566-107608-9809-4106
08-1853-8675
เกษตรอำเภอสามโก้นายถาวรแก้วขาว0-3569-7082-0-3569-708208-4341-7772
08-1736-1257
เกษตรอำเภอแสวงหานายมงคลกล่อมนัทธี0-3569-5284-0-3569-528408-4341-4446
09-9146-8244
เกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญนายสนองพ่วงดี0-3563-1510-0-3563-151008-7803-2740
09-2263-1918
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานีThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดอุดรธานีนายเสน่ห์รัตนาภรณ์0-4224-4866  11, 120-4224-4866
ต่อ 14      
09-3327-2299
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางพรทิพย์จันทเขต0-4224-4866  13, 150-4224-4866
ต่อ 14      
08-6225-9139
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายชนะไชยฮ้อย0-4224-4866  17, 180-4224-4866
ต่อ 14      
08-1872-1413
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายฐานวัฒน์ธนาธัญญพิชญ์0-4224-4866  19, 200-4224-4866
ต่อ 14      
08-1544-8570
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายธงช้างรักษา0-4224-4866  21, 220-4224-4866
ต่อ 14      
08-9572-9893
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายสมจิตร์คำสี0-4224-4866120-4224-4866
ต่อ 14      
08-6239-0575
เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานีนายบัญชาสุขาภิรมย์0-4223-7123--08-1739-3429
เกษตรอำเภอบ้านดุงนายรุ่งโรจน์คำทะเนตร0-4227-1314--08-9944-7977
เกษตรอำเภอบ้านผือนางราตรีขันพิมูล0-4228-1308--08-9840-1230
เกษตรอำเภอหนองหานนายเสน่ห์แฝงสวรรค์0-4226-1157--09-3326-9991
เกษตรอำเภอเพ็ญนายสมพรเชาวลิต0-4227-9137--08-9876-7668
เกษตรอำเภอสร้างคอมนายสุวัตร์ศรีโททุม0-4227-6422--08-1260-3153
เกษตรอำเภอโนนสะอาดนายนิพนธ์พึ่งตระกูล0-4239-2645--08-1964-3637
เกษตรอำเภอทุ่งฝนนายจุฬาลักษ์มณีจันทร์0-4229-6120--09-3324-3505
เกษตรอำเภอกุมภวาปีนายวิมุตลิ้มวัฒนชัย0-4233-4276--08-5753-4334
เกษตรอำเภอกู่แก้วนางสุดารัตน์คำภูอ่อน0-4225-6039--08-1872-7559
เกษตรอำเภอน้ำโสมนายสมนึกทองนาค0-4228-9212--08-9278-8668
เกษตรอำเภอหนองแสงนางจันจิราสายรอด0-4239-6355--08-1380-4704
เกษตรอำเภอกุดจับนายเนตรนักบุญ0-4229-1070--09-3326-8866
เกษตรอำเภอวังสามหมอนางสำลีพลขันธ์0-4238-7553--08-9944-6397
เกษตรอำเภอศรีธาตุนายเชาวฤทธิ์            จันทร์มณี0-4238-2432--08-7900-4855
เกษตรอำเภอประจักษ์ศิลปาคมนายสำเนียงกรมธรรมา0-4233-5023--08-1868-6197
เกษตรอำเภอหนองวัวซอนายวิชัยโคตรโมลี0-4229-8296--08-6240-2992
เกษตรอำเภอนายูงนายประดิษฐ์ญาติปลื้ม0-4213-2525--08-7215-5757
เกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์นายสุนทรมีสิงห์0-4225-8161--09-3326-7770
เกษตรอำเภอไชยวานนางศรีพรรณบูระพา0-4226-5456--09-3527-5666
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์นายอำนาจปาลาศ0-5544-0893-0-5541-176908-1952-3500
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนายประเทืองใจหลวง0-5541-1769-0-5541-176909-4728-6119
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายมนัสวิรเศรษฐ์0-5544-0894-0-5541-176908-0158-9345
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรว่าที่ พ.ต.นครโฆษชุณหนันท์0-5541-4135-0-5541-176908-6925-6274
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายประสิทธิ์สว่างมณีเจริญ0-5541-1769-0-5541-176908-1971-4792
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายวีระศักดิ์อาจทวีกุล0-5541-1769-0-5541-176908-4591-6452
เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์นายวิโรจน์นาคเพชร0-5541-4170-0-5541-417008-9858-5467
เกษตรอำเภอลับแลนางอาภรณ์บุญธรรม0-5543-1040-0-5543-104008-9958-1142
เกษตรอำเภอตรอนนายกำจรอยู่เจริญกิจ0-5549-1010-0-5549-101008-1707-5802
เกษตรอำเภอพิชัยนายทรงวุฒิ จันทร์ดา0-5542-1420-0-5542-142009-4619-5551
เกษตรอำเภอท่าปลานายไพรัชอุสาหะ0-5549-9121-0-5549-912108-4578-1291
เกษตรอำเภอน้ำปาดนายไกรวุทธิ์พงศ์พันธุ์0-5548-1006-0-5548-100608-9268-1123
เกษตรอำเภอฟากท่านายธงชัยมากสกุล0-5548-9072-0-5548-907209-0147-5151
เกษตรอำเภอบ้านโคกนางอำพรเสนรังสี0-5548-6085-0-5548-608508-1727-9968
เกษตรอำเภอทองแสนขันนายบัญชาเบ็ญจมาลย์0-5541-8065-0-5541-806508-1972-4990
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานีThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดอุทัยธานีนายพงษ์ศักดิ์เอมดวง0-5651-1116-0-5651-200208-1372-3119
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางกิ่งแก้วระบอบ0-5651-1116-0-5651-200208-6200-3939
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายประเสริฐวณิชชากรวิวัฒน์0-5651-1116-0-5651-200208-4178-3209
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายโสภณทองโพธิ์งาม0-5651-1116-0-5651-200208-1888-3955
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศว่าง0-5651-1116-0-5651-2002-
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายวัฒนาชัยลี0-5651-1116-0-5651-200208-2176-0892
เกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานีนายศิริชัยบารมี0-5651-2422-0-5651-242208-9460-6308
เกษตรอำเภอทัพทันนางไพเราะนพรัตน์0-5659-1203-0-5659-120308-9014-6545
เกษตรอำเภอหนองขาหย่างนายเกรียงศักดิ์คงเขียว0-5654-4248-0-5659-706708-6209-3649
เกษตรอำเภอบ้านไร่นายถาวรทรายทอง0-5653-9117-0-5653-911708-6201-7854
เกษตรอำเภอหนองฉาง  ว่าง0-5653-1159-0-5653-1159 
เกษตรอำเภอสว่างอารมณ์นางประชุมรัตนรักษ์0-5659-9107-0-5659-910708-6201-2678
เกษตรอำเภอลานสักว่าง0-5651-3528-0-5651-3528-
เกษตรอำเภอห้วยคตนายเชิดบุญสืบ0-5651-8089-0-5651-808908-0686-4407
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี นายอุดรชมาฤกษ์0-4531-1052-0-4531-269308-4475-6868
08-9945-1724
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นางสาวจินตนาไชยมาตย์0-4531-1052-0-4531-269308-1709-3340
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายอาคมศรีประภาพงศ์0-4531-5863-0-4531-269308-1709-2701
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายจำรัสเอมกลาง0-4531-1053-0-4531-269308-1547-9476
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายกมลโสพัฒน์0-4531-1050-0-4531-269308-6652-1001
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายสุพจน์ขวาสระแก้ว0-4531-5864-0-4531-269308-6251-7976
เกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานีนายโชติหลาวทอง0-4525-5144--08-5479-9081
08-1203-9899
เกษตรอำเภอวารินชำราบนางจันทิมาอินศร0-4532-2020--08-5479-9082
เกษตรอำเภอเขื่องใน นายปกรณ์ไทยตรง0-4539-1118--08-5479-9084
08-1966-8690
เกษตรอำเภอพิบูลมังสาหารนายศุภสิทธิ์แพงงาม0-4544-1011-0-4544-231608-5479-9087
08-9945-6311
เกษตรอำเภอบุณฑริกนายฉกาจกันเมือง0-4537-6103--08-5479-9089
08-1068-3527
เกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้นนายศักดิ์ชายพรหมเรนทร์0-4548-4021-0-4548-410908-5479-9094
08-9844-9754
เกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่นายจรูณแก้วประโคน0-4539-9070--08-5479-9091
08-1128-2468
เกษตรอำเภอโขงเจียมนายสมศักดิ์ดอนสิงห์0-4535-1075--08-5479-9093
08-7964-0835
เกษตรอำเภอเดชอุดมนายบัญญัติทัดเทียม0-4542-9004--08-5929-1631
08-5479-9083
เกษตรอำเภอตาลสุมนางเพลินพิศสมใสวิจิตรกุล0-4542-7050-0-4539-604608-5479-9097
เกษตรอำเภอสิรินธรนายประหยัดโครตรัตน์0-4536-6180-0-4536-618208-5479-9100
08-1876-8022
เกษตรอำเภอตระการพืชผลนายสำเริงนามเดช0-4548-1379--08-5479-9085
08-1725-2747
เกษตรอำเภอม่วงสามสิบนายสุพลสิทธิกุล0-4548-9180--08-5479-9086
08-9584-6831
เกษตรอำเภอเขมราฐนายสิรวิชเสนคำวงศ์0-4549-1254--08-5479-9088
เกษตรอำเภอนาจะหลวยนายดุสิตผิวขาว0-4537-9113--08-5479-9095
เกษตรอำเภอสำโรงนายชัยฤทธิ์เรืองสิทธิ์0-4530-3026--08-9865-1974
08-5479-9096
เกษตรอำเภอโพธิ์ไทรนายประสิทธิ์สิงห์ชา0-4549-6062--08-1954-9193
เกษตรอำเภอน้ำยืน นายสานิตย์ศรีขาว0-4537-1311--08-5479-9092
08-7872-0611
เกษตรอำเภอดอนมดแดงนายปรีชาญาณศรีตระชัย0-4530-8042--08-5479-9099
เกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดมนายสมศักดิ์ศรีพล0-4530-7192--08-5479-9101
เกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก นายสุวรรณพิมพ์เพ็ง0-4530-4118--08-5479-9103
08-1999-8068
เกษตรอำเภอนาเยียนายไพโรจน์ศรีทานันท์0-4530-6113--08-5479-9102
เกษตรอำเภอนาตาลนางทองใบอินวิเชียร0-4530-5100-0-4530-508508-5479-9104
เกษตรอำเภอน้ำขุ่นนางสาวณัฐกิตติ์ศรีสง่า0-4586-4677--08-5479-9105
เกษตรอำเภอสว่างวีระวงศ์นายทัศนะคูณค้ำ0-4520-2236--08-5479-9106
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 255877 จังหวัด
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญนายทรงพันธ์จันทร์สว่าง0-4527-0549-0-4527-054908-9840-9051
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางนันท์นภัสคุณาพรพิพัฒน์0-4527-0549-0-4527-054908-7991-6447
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายวันชัยประยงค์หอม0-4527-0548-0-4527-054908-1749-8757
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายอุดมชื่นตา0-4527-0547-0-4527-054908-5630-3939
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายอุดมแก้วแกมทอง0-4551-1017-0-4551-101708-6252-2100
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายมนตรีประทุมรัตน์0-4527-0548-0-4527-054908-1725-6845
เกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญว่าง0-4545-1390-0-4545-1390-
เกษตรอำเภอชานุมานนางวราภรณ์วงศ์ประเสริฐ0-4546-6062-0-4546-606308-6874-1199
เกษตรอำเภอปทุมราชวงศานายพนมพรแสนมีมา0-4546-5077-0-4546-106708-7239-9494
เกษตรอำเภอพนานายโสภณตุ้มมล0-4546-3125-0-4546-312508-1265-6603
เกษตรอำเภอเสนางคนิคมว่าง0-4546-1038-0-4546-1067-
เกษตรอำเภอหัวตะพานว่าง0-4546-9082-0-4546-9281-
เกษตรอำเภอลืออำนาจนายทวีศักดิ์แก้วตา0-4527-2340--08-9282-4898
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com