ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ปี 2557ส่วนกลาง
   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
อธิบดีนายโอฬารพิทักษ์0-2579-3005-0-2579-954008-9920-5428
เลขานุการนางอัญชลีสุวจิตตานนท์0-2940-60371990-2579-954008-1833-4920
เลขานุการนายวิโรจน์จันทร์ขาว0-2579-30052010-2579-954008-9792-8718
เลขานุการนางสาวอรุณีสุขน่วม0-2579-30052010-2579-954008-1721-7824
รองอธิบดีฝ่ายบริหารนายนำชัยพรหมมีชัย0-2579-3794-0-2579-302008-1321-1313
เลขานุการนายมงคลคงสุข0-2579-37952030-2579-302008-1760-2003
เลขานุการนางสาวสุรางค์ศรีวาเพ็ชร0-2579-37965350-2579-302008-9446-4577
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการนายวิทยาอธิปอนันต์0-2579-37972040-2579-953908-9920-5392
เลขานุการนายปราโมทย์เข็มขาว0-2579-37982040-2579-953908-1874-6338
เลขานุการนางสาวขนิษฐาพงษ์ปรีชา0-2579-37992040-2579-953908-5909-3384
รองอธิบดีฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรมนายสุรพลจารุพงศ์0-2579-38002060-2579-381508-1934-0187
เลขานุการนายธัชกรนุชประเสริฐ0-2579-38012070-2579-381508-7696-3135
เลขานุการนางจุไรรัตน์แสงสวัสดิ์0-2579-38022060-2579-381508-1743-2554
เลขานุการกรมนายประสงค์ไชยลังกา0-2579-38031730-2579-301308-2181-3397
หัวหน้าฝ่ายสารบรรณนางสาวพรทิพย์เริงธรรม0-2579-3804171, 172, 215, 2980-2579-301808-7789-0333
หัวหน้าฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการนางนวลจันทร์สมัยกุล0-2579-3805145, 216, 217, 2520-2579-366908-3783-5353
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารนายสุรศักดิ์คำแท้0-2579-3806218, 2990-2940-606908-4438-7140
       
กองการเจ้าหน้าที่E-mail :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่นายวีระโตสงคราม0-2940-6021, 0-2940-6036198, 2210-2940-602108-1813-6987
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนายกู้เกียรติลงกลิกานนท์0-2579-9521, 0-2940-60642220-2579-301608-1585-7557
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลังนายดนัยชื่นอารมย์0-2579-9520, 0-2940-6034175, 2250-2579-952008-1771-9477
ผู้อำนวยการกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้งนายสุเทพบัวสาย0-2579-3690, 0-2940-6031152, 170, 2230-2579-124908-1857-8455
ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบนายสุจิตรวุฒิศักดิ์0-2579-3699, 0-2940-6035153, 154, 2240-2940-603508-4353-8696
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวินัยและนิติการนางเพ็ญศรีภิริสมบูรณ์0-2579-3678, 0-2940-6056
0-2940-6020
155, 2260-2579-367808-1805-7824
ผู้อำนวยการกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์นางณัฐิยาโตสงคราม0-2940-6039, 0-2579-0128157, 2200-2579-301608-7134-4223
งานการฌาปนกิจสงเคราะห์  กรมส่งเสริมการเกษตร    
  - บัญชี / การเงิน  0-2579-95482720-2579-2375 
  - ทะเบียน / ธุรการ  0-2579-3910156  
ร้านค้าสวัสดิการกรมส่งเสริมการเกษตร0-2579-38011600-2579-3016 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทนนางศศิญาเพชรกำเนิด0-2579-3894, 0-2579-7519266, 2670-2579-389408-5999-3478
       
กองคลังThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้อำนวยการกองคลัง -0-2940-6024227, 2770-2579-3014-
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางสาวกรองแก้วจันทร์เอียง0-2940-6044228, 2840-2579-378409-2267-1791
หัวหน้ากลุ่มการเงินนางสาวหฤทัยซอกาญจน์0-2579-2133, 0-2579-3929177, 178, 2310-2940-6041, 0-2579-392908-6011-8088
ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชีนางพูลพิศมัยบุญเพิ่ม0-2579-3738229, 230, 163, 164, 1650-2579-373808-6616-5309
ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณนางสาวศันสนีย์กุลชล0-2940-6068
0-2579-7526
 273, 297, 167, 1660-2579-752608-9135-2038
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบนางสาวจิติรัตน์กันขำ0-2940-6048196, 192-195, 211, 2120-2940-604708-9149-5308
ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ  -0-2579-1400, 0-2579-3706179-186,  2320-2940-6045 
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลังนางกุลฤดีพัฒนะอิ่ม0-2579-7764191, 188, 1890-2579-776408-9684-7443
หัวหน้ากลุ่มบริหารสินทรัพย์นางวีรดาแสงอรุณ0-2940-5722, 0-2940-6046233,210, 187,0-2940-572208-6511-9353
       
กองแผนงานThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายพีรพรพร้อมเทพ0-2940-6060235, 5060-2579-372709-2279-9762
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางนงลักษณ์วันเพ็ญ0-2579-3741, 0-2579-3019   208, 238 0-2579-301908-9892-7739
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน-0-2940-6026242, 2930-2940-6026-
ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการและงบประมาณ นางจุไรรัตน์แสงสวัสดิ์0-2579-3731    237, 2590-2579-521108-9896-6048, 08-1743-2554
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลนางสาวอาภาภรณ์มีนาพันธ์0-2940-6062236, 2400-2579-3011-
หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์-0-2579-9522, 0-2940-5742174, 2920-2579-952208-9206-5260
หัวหน้าฝ่ายประสานการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาตินายธงอาจจันทร์แดง0-2579-95232410-2940-702608-9204-0185
       
กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้อำนวยการกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะนางดวงเดือนสมวัฒนศักดิ์0-2579-30103170-2579-301008-9896-6042, 08-1834-1082
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางทวีวรรณสุขสมบูรณ์0-2579-38043300-2579-301008-9818-0381
ผู้อำนวยการกลุ่มงานโครงการพระราชดำรินางสาวถนอมพรรณสืบจากดี0-2561-48793270-2940-487808-9209-4839
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเกษตรชลประทานนายวุฒิชัยชิณวงศ์0-2940-60593210-2940-605908-4682-0257
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเกษตรเขตพัฒนาพิเศษนายกิตติพันธ์จันทาศรี0-2579-37973250-2579-379708-1700-0177
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชนายถนัดเกิดงาม0-2940-60573230-2940-605708-9751-1777
       
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรนายสำราญสาราบรรณ์0-2940-6033, 0-2579-3940342, 3430-2579-394008-4387-7812, 08-7707-9680
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางสาวทิพย์สุดาโสภณพินิจ0-2579-9587, 0-2940-60383440-2579-958708-1668-9525
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรนางอัญชลีสุวจิตตานนท์0-2579-95243460-2579-952408-1833-4920
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่ายว่าที่ รต.นรินทร์แขมพิมาย0-2955-1656366,3670-2579-383508-9841-8688
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตรว่าง0-2940-6061, 0-2940-6049341,3380-2940-6049-
ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืนนายประเสริฐวัฒน์กองกันภัย0-2940-60553620-2940-605508-1251-0347
ผู้อำนวยการกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรนางกัลยาณีพรหมสุภา0-2579-9587347,3370-2579-958709-7921-8675
       
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  นางพัชรินทร์    นาคะประวิง0-2940-57202810-2940-572008-1836-6247
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางสาวอารีวรรณเดชดำรงค์ศักดิ์0-2579-37232880-2940-605008-1362-0556
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูลนางออมทรัพย์ไวยากรณ์วิลาศ0-2579-3926, 0-2579-1260176,  214, 1690-2940-5721  08-1916-3278
ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศนางสุวรรณีศิริรัตนภิญโญ0-2940-6071, 0-2940-6028
0-2940-6029, 0-2579-3856
283, 275, 1460-2940-572008-6512-6730
ผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายและคอมพิวเตอร์และการสื่อสารนางสาวยุพาแซ่ชื้อ0-2940-5739, 0-2940-57402870-2940-5739, 0-2940-574008-6888-8775
ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกรนางพรรณาภาปรัชญาศิริ0-2955-1642, 0-2561-4820
0-2579-7567
519, 1610-2940-5720, 0-2940-605008-1974-5252
       
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาคาร 3 (อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิต์)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีนางสุกัญญาอธิปอนันต์0-2955-1819371,
373 
0-2561-469308-9896-6049
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
  - งานธุรการ
  - งานการเงิน
นางสาววาสนาบำรุงกิจ0-2561-3220
0-2579-3831
0-2579-3837
355
377
354, 356
0-2579-3831
0-2579-3831
0-2579-3837
08-7113-4413
ผู้อำนวยการกลุ่มฝึกอบรมนางศิริรัตน์ขวัญกิจวัฒนะ0-2940-6043, 0-2579-3916381, 378, 382,3570-2940-6043, 0-2579-391608-1902-7279
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางไกลนางศิริวรรณหวังดี0-2579-3839364,3650-2579-383908-1887-7384
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาต่อเนื่องนางญาภักค์ธงไชยธนเกตุ0-2940-6067388,3890-2940-606708-1620-0304
ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นางจุริพรจารุพงศ์0-2579-3015, 0-2940-6122
0-2561-4803
0-2579-5519
4760-2940-6122, 0-2579-551908-1620-7706
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตรนางอมรทิพย์ภิรมย์บูรณ์0-2579-9546, 0-2940-6816
0-2940-6119
4650-2579-954608-1700-0124
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตรนางปิยนุชทาบทอง0-2579-55174790-2579-551708-9825-0316
     - ห้องสมุด  0-2579-2594440  
อาคาร 2 (อาคารเกษตรสัมพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายโรงพิมพ์นางภีรนุชหอมชื่น0-2940-6121, 0-2561-48773140-2940-612108-1868-2751
หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ นางจงกลนีคล้ายคลึง0-2579-5518, 0-2940-61204640-2940-612008-9056-5818
หัวหน้าฝ่ายศิลปกรรมส่งเสริมการเกษตรว่าง-488--
อาคาร 1 (อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร)
ผู้อำนวยการศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตรนางสาวสร้อยเพชรตันติรานนท์0-2955-1641533, 541, 5420-2955-164108-2445-6545
       
กองพัฒนาเกษตรกรThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกรนายสงกรานต์ภักดีคง0-2561-47962550-2561-479408-1958-3043
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางสาวรติกรเพชรรัตน์0-2561-47951680-2579-300908-5649-0880
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรและเครือข่ายนายนรินทร์สมบูรณ์สาร0-2955-1637, 0-2940-6025
0-2579-7543
540,2460-2955-1637, 0-2579-754309-8585-3566
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตรนายประวิชจรดำ0-2579-30062620-2579-300608-3605-4644
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรนางจุฑาพรศรีวิพัฒน์0-2579-75452440-2579-754508-1486-0945
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกรนายสมเกียรติ วิจิตรประเสริฐ0-2561-47935210-2579-300908-9468-8799
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเคหกิจเกษตรนางจินตนาวิสารทพงศ์0-2579-38262610-2579-382608-6288-3958
       
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยนายประสงค์ประไพตระกูล0-2940-61804410-2940-619008-9896-6279
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางไพลินทร์ริยาพันธุ์0-2940-6189311, 4410-2940-619008-1774-8808
ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืชนายกิตติศักดิ์จันทสังข์0-2955-1626-0-2955-162608-1868-9497
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ยนางชัญญาทิพานุกะ0-2955-1515-0-2955-151608-6627-9463
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสีนางสาวสุขสม ชินวินิจกุล0-2940-6163473-08-1623-0866
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพันธุ์พืชปลอดโรคนางสาวแสนสุขรัตนผล0-2579-2132 0-2940-618808-1833-1353
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีนางอารีย์พันธ์อุปนิสากร0-2579-36644710-2955-151408-1675-2800
ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยวนายวิชัยตู้แก้ว0-2561-4661-0-2940-616208-1995-8006
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชนายธงชัยสุทธิพงศ์เกียรติ์0-2955-1513-0-2940-617008-9000-1424
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ยนายปราโมทย์เข็มขาว0-2940-6181-0-2940-618108-1874-6338
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืชนางศุภลักษณ์กลับน่วม0-2955-1512-0-2940-617008-1699-6869
       
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรนางอรสาดิสถาพร0-2940-6125424, 438, 4390-2940-612508-1830-0537
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางสมัยบุรีเทศ0-2561-3475-6, 0-2579-0942433, 434, 151, 452, 1530-2561-3476, 0-2940-612508-9404-7923
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจนางอัจฉราชำนาญศิลป์0-2940-6102426,4280-2940-610208-9881-3501
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ผลนายสุเทพโสมภีร์0-2579-3816, 0-2579-1981404 - 4080-2579-2622, 0-2579-198108-1915-0382
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชน้ำนันและพืชตระกูลถั่วนางศรีสุดาเตชะสาน0-2561-0453412, 4130-2561-045308-9106-9245
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ดอก ไม้ประดับนายทวีพงศ์สุวรรณโร0-2579-9549, 0-2579-1501435,4140-2579-150108-1309-0080
ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการการผลิตข้าวในพื้นที่นายวิเศษศักดิ์ศรีสุริยะธาดา0-2940-6100392,4150-2940-610008-6931-8151
ผู้อำนวยการกลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรว่าง0-2940-6127419,420,4210-2940-6127-
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ดนางสาวจิราภาจอมไธสง0-2940-6106430,3700-2940-610608-1341-2392
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้นนางอรวรรณวิชัยลักษณ์0-2940-60794010-2940-607908-9490-2241
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มน้ำมันนางมาลินียุวนานนท์0-2940-61233900-2940-612308-1697-9233
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรมนายไกรวัลกล้าแข็ง0-2940-6124, 0-2940-6077416,4270-2940-6078, 0-2940-612408-9790-6935
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหัวนางวิลาวัลย์วงษ์เกษม0-2561-4765391,397,3990-2940-607808-9105-6739
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเกษตรนางอัมพาว่องวิชชกร0-2940-6103422,423,4250-2940-610308-9059-0625
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศนางภัสราชวประดิษฐ์0-2579-9547447,448,450-08-5843-0155
       
กลุ่มตรวจสอบภายในE-mail :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในนางนฤมลบูรณะพิมพ์0-2561-48751470-2561-487608-1830-1075
นักกวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษนางสาววิภาพรรณรุ่งเรือง0-2561-4876, 0-2579-55402650-2561-4876-
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษนางสาวมาลีธรรมคำภีร์0-2561-4876, 0-2579-55402650-2561-4876-
       
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารนายศุภนารถเกตุเจริญ0-2940-6023, 0-2940-60741620-2940-607408-1860-4750, 08-2658-7587
ธุรการ การเงิน  0-2940-6023, 0-2940-60742130-2940-6074-
       
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนายชาญยุทธ์ภาณุทัต0-2940-61724860-2955-159508-1830-0962
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางวิลาวัณย์รังศรัณย์0-2955-15954850-2955-159508-6987-3718
ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการคณะกรรมการและยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนายวีรศักดิ์บุญเชิญ0-2955-1594482,4420-2955-159408-6102-0999
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนนางจิระนุชชาญณรงค์กุล0-2955-1581444,4840-2955-158108-1802-1672
ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนนางสาวสรัญญาเมืองแก้ว0-2940-6173444,4840-2940-617308-6058-5115
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนนางลาวัลย์ฉัตรวิรุฬห์0-2940-6171, 0-2579-75444830-2940-617108-6560-0743
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนนางกนกรัฐวรรณรัตน์0-2579-3743482,4850-2579-374308-1847-8357
       
กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรนางดาเรศร์กิตติโยภาส0-2940-6183-0-2940-618508-1833-4923, 08-1692-2478
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนายสัมฤทธ์พูลทรัพย์0-2940-6175-0-2940-618508-9685-6632
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเครื่องจักรกลเกษตรนายณรงค์ปัญญา0-2940-6175-0-2940-618508-9525-4676
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปนางสาวฐิติกานต์กลัมพสุต0-2940-6176-0-2940-618508-1936-3816
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมระบบการให้น้ำพืชและโรงเรือนเกษตรนายชีรวรรธก์มั่นกิจ0-2940-6177-0-2940-618508-1807-2458
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com