ทำเนียบอธิบดี  
   ปีดำรงตำแหน่ง 
    ศาสตราจารย์ ดร.ทำนอง  สิงคาลวณิช        พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๘ 
     
    ดร.ยุกติ  สาริกภู   พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๔ 
     
    ดร.พิสิษฐ์  ศศิผลิน     พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๒๘ 
     
     ดร.ทวีศักดิ์  เสสะเวช    พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๓ 
     
    ดร.ณรงค์  มีนะนันทน์      พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๓๕ 
     
    นายสิทธิลาภ  วสุวัต     พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๖ 
     
    นายอนันต์  ดาโลดม      พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๘ 
     
     นายเพชรรัตน์  วรรณภีร์     พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๓๙ 
     
    นายอุดร  ขจรเวหาศน์      พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๑ 
     
     นายปราโมทย์  รักษาราษฎร์      พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๔ 
     
    นายอภิชาติ  พงษ์ศรีหดุลชัย    พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๕ 
     
    นายธงชาติ  รักษากุล      พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๘ 
     
    นายทรงศักดิ์  วงศ์ภูมิวัฒน์       พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑ 
     
    นายอรรถ  อินทลักษณ์      พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 
     
    นางพรรณพิมล  ชัญญานุวัตร   พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ 
     
    นายโอฬาร  พิทักษ์    พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 
     
 นายสมชาย ชาญณรงค์กุลพ.ศ. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน 
     
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com