เรื่อง
 

ผู้จัดทำ
 

   การดำเนินงานด้านการประชุมของผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร

 

  กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ


   การรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของกรมส่งเสริมการเกษตร

 

  กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ


    แนวปฏิบัติในการจองและใช้ห้องประชุม กรมส่งเสริมการเกษตร

 
  ฝ่ายสื่อสารและอาคารสถานที่

   คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจราณาวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือเชิญประชุมเพื่อเสนอผู้บริหาร

  กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ

   คู่มือการจัดประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๐

 
  กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ

   คู่มือแนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

 
  กลุ่มงานนิติการ

   แนวทางการใช้ประโยชน์ในที่ดินและการขอใช้ที่ดินประเภทต่างๆ เพื่อประโยชน์ในงานส่งเสริมการเกษตร
 
  กลุ่มงานนิติการ
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com