ปฏิบัติงานรับ-ส่งหนังสือราชการทั่วไป และร่างโต้ตอบหนังสือราชการ ซึ่งไม่ได้อยู่ในหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ
 
 
 
 
จัดเก็บหนังสือราชการ เอกสารราชการ และระเบียบปฏิบัติ
 
 
 


 
ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปของสำนักงาน ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ งานประชุม งานพิมพ์ งานถ่ายเอกสาร งานไปรษณีย์ และประสานราชการทั่วไปของสำนักงาน
 
 
 

 
ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณของสำนักงาน การจัดทำคำของบประมาณ การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดทำแผนปฏิบัติงาน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 
 
 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com