บทบาทหน้าที่กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ 
    
 
 
ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
 
 
 
 
ดำเนินการจัดประชุมระดับผู้บริหาร การจัดงานพิธีการ การจัดกิจกรรมพิเศษ
 
 
  
เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการงบประมาณด้านโครงสร้างทางกายภาพ ได้แก่ อาคารสำนักงาน บ้านพัก สิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์สำนักงานและยานพาหนะของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฯ
 
 
 

 
ประสานราชการของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๙ และหน่วยงานของกรมฯ ในส่วนภูมิภาคในงานทีผู้บริหารมอบหมาย
 
 
 
 
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบข้อร้องเรียน และแก้ไขปัญหาของเกษตรกร
 
 
 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com