นายไตรรัตน์ ดีสุ่น
หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ
 
   
   
   
   
 
 นางรุ่งทิพย์  ยินดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอันธิกา  นพรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
 
 นางวีร์ธิมา เพ็ชรสีงาม
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ๔
นางลัดดาวัลย์ ลุนนากัน
พนักงานพิมพ์ ระดับ ๓
   
นายพร้อมพันธุ์  กลิ่นจันทร์
พนักงานพิมพ์ ระดับ ๓
นางนันทพร  เพียรพิจารณ์ชน
พนักงานธุรการ ระดับ ๑
นายสมศักดิ์  แย้มวันเพ็ง
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ ๒
   
 
 นางสาวปนัดดา แก้วดี
พนักงานธุรการ
นางสาวศรัญยพัตร์ มาทา
พนักงานธุรการ
   
 
นางสาวณรินทร์ธร เอี่ยมสะอาด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางจิตนิภา แจ้งโพธ์นาค
พนักงานบริการทั่วไป
นางอุษา  ดวงเงิน
พนักงานบริการทั่้วไป
   
 
นางสุมนา  จันทร์ดำรง
พนักงานบริการทั่้วไป
 นายสุชาติ  ยะเลาะห์
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๒
   
นายสิงห์  สมิงพรหม
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๒
นายอนันต์  พัฒนสาร
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๒
นายสุบรรณ์ วรรณราช
พนักงานขับรถยนต์
   
 
นายพิชญ์ พุ่มเรือง
พนักงานขับรถยนต์
นายธวัตย์ งามกำพูวิวัฒน์
พนักงานขับรถยนต์
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
   

 

            ข้าราชการ
                              เจ้าพนักงานอาวุโส                                                      ๑  อัตรา
                              เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                      ๗  อัตรา


            ลูกจ้างประจำ
                              พนักงานธุรการ                                                           ๓  อัตรา
                              พนักงานพิมพ์                                                             ๓  อัตรา

                              พนักงานบริการเอกสารทั่วไป                                        ๑  อัตรา
                              พนักงานทั่วไป                                                            ๑  อัตรา
                              พนักงานสถานที่                                                         ๑  อัตรา
                              พนักงานขับรถยนต์                                                     ๕  อัตรา

               พนักงานราชการ
                              เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                           ๑  อัตรา
                              เจ้าพนักงานธุรการ                                                      ๒  อัตรา

 
 
 
 
 
 
 
 
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com