นายไตรรัตน์ ดีสุ่น
หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ
 
   
นางสาวอันธิกา  นพรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางรุ่งทิพย์  ยินดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุภลักษ์ โนภาส
   
นางสาวทิพยรัตน์ ศรีแสน
 
นางกาญจนา เดชะคุปต์
 
นางสาวกัญญ์ณณฎัฐ์ คุ้มรัตน์
 
   
นางภัทรารวีร์ โชคสุวรรณาคิน
 
นางวีร์ธิมา เพ็ชรสีงาม
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ๔
นางลัดดาวัลย์ ลุนนากัน
พนักงานพิมพ์ ระดับ ๓
   
นายพร้อมพันธุ์  กลิ่นจันทร์
พนักงานพิมพ์ ระดับ ๓
นางนันทพร  เพียรพิจารณ์ชน
พนักงานธุรการ ระดับ ๑
นายสมศักดิ์  แย้มวันเพ็ง
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ ๒
   
นางจิตนิภา แจ้งโพธ์นาค
 
นายอนันต์  พัฒนสาร
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๒
นายสุชาติ  ยะเลาะห์
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๒
   
นายสิงห์  สมิงพรหม
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๒
นางสาวปนัดดา แก้วดี
พนักงานธุรการ
นางสาวศรัญยพัตร์ มาทา
พนักงานธุรการ
   
นางสาววิภาดา เจนจบ
 
นางสาววิริยาภรณ์ ศรีตันหยง
 
นายธนบัตร จงจิต
 
   
นางสุมนา  จันทร์ดำรง
พนักงานบริการทั่้วไป
นางอุษา  ดวงเงิน
พนักงานบริการทั่้วไป
นายสุบรรณ์ วรรณราช
พนักงานขับรถยนต์
   
นายพิชญ์ พุ่มเรือง
พนักงานขับรถยนต์
นายธวัตย์ งามกำพูวิวัฒน์
พนักงานขับรถยนต์
นายอาคม สัจจพจน์
 
   
นายทองเจือ เกิดชาญ
 
นายทองใบ ท้าวจ่าคำ
 
นายสุขสันตฺ์ ปึงทิพย์พิมานชัย
 
   
 
นายบุญเลิศ พันสีดา
 
นางชุลี สะหม้อ
 
 
   

 

            ข้าราชการ
                              เจ้าพนักงานอาวุโส                                                      ๑  อัตรา
                              เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                      ๗  อัตรา


            ลูกจ้างประจำ
                              พนักงานธุรการ                                                           ๓  อัตรา
                              พนักงานพิมพ์                                                             ๓  อัตรา

                              พนักงานบริการเอกสารทั่วไป                                        ๑  อัตรา
                              พนักงานทั่วไป                                                            ๑  อัตรา
                              พนักงานสถานที่                                                         ๑  อัตรา
                              พนักงานขับรถยนต์                                                     ๕  อัตรา

               พนักงานราชการ
                              เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                           ๑  อัตรา
                              เจ้าพนักงานธุรการ                                                      ๒  อัตรา

 
 
 
 
 
 
 
 
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com