นางพรชนก ปั่นรัศมี
ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ
 
 
   
นางสาววิไลวรรณ บุญไชโย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายเฟื่องเฉลย สมัยเทอดศักดิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวธนาภา ชูกาว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
   
นางสาวกิตติมา แซ่จิ้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวพีรพร ยนต์ศิริ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวสาวิตรี ชูดวง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
   
นางสาวศุมาลิน ขวัญแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวศุมาลิน ขวัญแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวรัตนะ สำราญล้ำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   
   
   
   
   
  
 นายอุทัย เรืองฉ่าง
พนักงานบริการทั่วไป
 

 

             ข้าราชการ                                                                       10 อัตรา

                           - นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ                         1 อัตรา
                           - นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                                 3 อัตรา
                           - นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                                   5 อัตรา
                           - เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                   1 อัตรา
  
            ลูกจ้างประจำ                                                                    3 อัตรา

                          - พนักงานธุรการระดับ 4                                             2 อัตรา
                          - พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ 1                          1 อัตรา
 
            พนักงานราชการ                                                              2 อัตรา

                          - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                          2 อัตรา

 

 
 
 
 
 
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com