นายสุรศักดิ์ คำแท้
นายช่างเทคนิคอาวุโส
โทร. 0-2561-4821
 
   
นายปรัชวีร์ พรมสุข
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
นายสัณหพล ชาญศิริรัตนา
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
นายวรทัศน์  สังฆะมณี
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
   
นางสราญรัตน์ วุฒิสอน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 นางปิยนุช   เครือทอง
พนักงานธุรการ ระดับ 4
นายชายชาญศึก สิทธิรัตน์
 นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
   
  
นายบุญมี ยอดวิเชียร
 
  
   

 

            ข้าราชการ
                              นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน                                           ๒  อัตรา
                              นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน                                             ๒  อัตรา

            ลูกจ้างประจำ
                              พนักงานพิมพ์ดีดชั้น ๓                                               ๑  อัตรา
                              พนักงานรับโทรศัพท์ชั้น ๒                                          ๑  อัตรา

               พนักงานราชการ
                              นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร                                                 ๑  อัตรา

 
 
 
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com