นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์
เลขานุการกรม
โทร. 0-2579-3013
 
   
นายไตรรัตน์ ดีสุ่น
หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ

โทร. 0-2940-6030, 0-2940-6072 
นางพรชนก ปั้นรัศมี
ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ
โทร. 0-2579-3669   
 นายสุรศักดิ์   คำแท้
 หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและอาคารสถานที

  โทร. 0-2561-4821
   


ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
นางสาวสุกัญญา พัวพันธ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร
นางเพ็ญศรี ภิริสมบูรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
   
  
 นายอภิสิทธิ์ ลือพักตร์
ผู้อำนวยการกลุ่มโสตทัศนูปกรณ์
 
 
 
 
 
 
 
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com