ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของกรม  
 ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม   
 ดำเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
 

 
ดำเนินงานเกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับการรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง เว้นแต่คดีปกครองที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม 
 ดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคของกรมในส่วนกลาง 
 ดำเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดและศูนย์บริการร่วมของกรม 
 

 
ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างศักยภาพด้านอาคารสำนักงาน บ้านพัก สิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์สำนักงานและยานพาหนะเพื่อการบริหารงบประมาณของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฯ 
 ประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการตอบข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาของเกษตรกร 
 ประสานราชการของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๙ และหน่วยงานของกรมในภูมิภาค 
 ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย 
 
            
 
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com