นางเพ็ญศรี ภิริสมบูรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
  
   
 นางสาวจุฬาลักษณ์ มลิวัลย์
นิติกรชำนาญการ
 นางสาวเพ็ญนภา โรจนสังวร
นิติการปฏิบัติการ
 
  
นายธนิตย์ มณีเลิศ
นิติกร
 ว่าที่ร้อยตรี ณภัทร สุขเม่า
นิติกร
 นายสหัสชัย การอินทร์
นิติกร
  
นางสาวนาตยา สวัสดี
นิติกร
 นางสาวศวิตา เกียรติกำแหง
นิติกร
 นางสาวพุทธิดา เวียงสงค์
นิติกร
    
  นางสาวณัฐฐาพร อุ่นศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
  

 

             ข้าราชการ          ๓            อัตรา

                              นิติกรชำนาญการพิเศษ                        ๑   อัตรา 
                              นิติกรชำนาญการ                                 ๑   อัตรา
                              นิติกรปฏิบัติการ                                   ๑   อัตรา                                 

 

                                                                    

               พนักงานราชการ    ๗           อัตรา

                             นิติกร                                                  ๖   อัตรา
                             เจ้าพนักงานธุรการ                                ๑   อัตรา
                             
 

 
 
 
 
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com