บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของกลุ่มนิติการ 
    
 งานนตามภารกิจ 
 
 
                 ๑.๑ กำกับดูแลงานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง นิติกรรมสัญญา งานละเมิด   ตอบข้อหารือ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งต่างๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร การสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด การออกคำสั่งให้ชดใช้ความรับผิดทางละเมิด การบังคับตามคำสั่งให้ชดใช้ตามความรับผิดทางละเมิด
 
 
                   ๑.๒ การดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองที่กรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดี หรือข้าราชการในสังกัดเป็นคู่ความในคดี การว่าต่างและการแก้ต่างคดีปกครอง กรณีที่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลภายนอกฟ้องร้องหน่วยงานและข้าราชการที่มีการกระทำทางปกครอง การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง คดีเกี่ยวกับการกระทำทางปกครอง การบังคับคดีปกครอง การดำเนินคดีกรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดินทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
 
 
                   ๑.๓ การดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่งที่กรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดี หรือข้าราชการในสังกัดเป็นคู่ความในคดีแพ่ง หรือละเมิดเรียกค่าเสียหาย สัญญาทางแพ่ง สัญญาจ้างเหมา ซื้อ ขาย เช่า และอื่นๆ คดีกู้ยืมเงินในโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น โครงการปุ๋ยอินทรีย์ โครงการข้าวเปลือก โครงการพัฒนา   ป่าภูเขียว โครงการเตาอบลำไย การบังคับคดีตามคำพิพากษา ยึด อายัดทรัพย์ ตามคำพิพากษา ฯลฯ
 
 
                   ๑.๔ การดำเนินการเกี่ยวกับคดีอาญาที่กรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดี หรือข้าราชการในสังกัดเป็นคู่ความ เช่น คดีที่ข้าราชการในสังกัดถูกดำเนินคดีอาญาในโครงการจำนำข้าว ประกันรายได้มันสำปะหลัง โครงการมาตรการเพิ่มรายได้ ข้าว และยางพารา
 
 
                   ๑.๕ การดำเนินการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดิน ที่ดินสาธารณประโยชน์ การขอใช้ที่ดินประเภทต่างๆ เพื่อประโยชน์ในงานส่งเสริมการเกษตร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
    
 


 
ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เช่น ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นคณะกรรมการสอบสวนในกรณีต่างๆ ตามที่ผู้มอบหมาย ตอบข้อหารือและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบต่างๆ ในโครงการและนโยบายของรัฐบาล เช่น การขึ้นทะเบียนเกษตรกร โครงการ 9101 โครงการเกษตรยั่งยืน ฯลฯ 
    
 
 
ปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อนโยบายของผู้บริหารด้านกฎหมายและระเบียบต่างๆ 
 
 
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com