บทบาทหน้าที่กลุ่มนิติการ 
    
  
ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดในทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง เว้นแต่คดีปกครองที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและงานคดีอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
 
 
ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การตรวจร่างสัญญา ระเบียบ และคำสั่ง
 
 
 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com