ทำเนียบเลขานุการกรม  
   ปีดำรงตำแหน่ง 
    นายเชาวลิต  ชื่นพันธ์        พ.ศ. ๒๕๑๔ 
     
    นายพิศม์  พูนเดช       พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๑ 
     
    นายพีรพล  โรจน์ทอง      พ.ศ. ๒๕๒๑ 
     
    นายผ่อน  พรหมจาต     .ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๒๓ 
     
    นายชม  วัชระจักร    พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๕ 
     
    นายผ่อน  พรหมจาต    พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๓๒ 
     
    ดร.อดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ   .ศ. ๒๕๓๓ 
     
    นายสุขสันต์  มลิทอง     พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๕ 
     
    นางมัทนา  บุญนพ      พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๒ 
     
    นายบุญครอง  นครศ    พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๕ 
     
    นายกมล  เกษมศุข      พ.ศ. ๒๕๔๖  
     
    นายศุภฤกษ์  หงษ์ภักดี        .ศ. ๒๕๔๗ 
     
  นางสาวอารยา  บุญจริง       พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙ 
     
 นายทศพล  เชี่ยวเชิงงาน    พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑ 
     
 นางพรทิพย์  ศรีแสงจันทร์     พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ 
     
    นายวีระ  โตสงคราม     พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ 
     
    นายณัฐภูมิ  สุขมล    พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ 
     
  นายประสงค์  ไชยลังกา      พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ 
     
 นางอัญชลี  สุวจิตตานนท์   พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ 
     
 นายทวีพงศ์ สุวรรณโรพ.ศ. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน 
     
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com