หนังสือเวียนงานการเงิน บัญชีและพัสดุ

สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

หนังสือ ที่ กษ 1004/ว 296 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558 เรื่อง แนวทางการดำเนินการจัดหารครุภัณฑ์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมจอรับภาพ

 หนังสือ ที่ กษ 1003/ ว 282 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558 เรื่อง การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับ น้ำมันเพิ่มเติม

หนังสือ ที่ กษ 1003/ว 263 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบบัญชีแสดงรายการรับจ่ายของโครงการ (บช.1)

 หนังสือ ที่ กษ 1003/ว 233 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ส่งสำเนากรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 0423.3/ว 28 ลงวันที่ 28 มกราคม 2558 เรื่อง การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวร  ผ่าน GFMIS Web Online  ของหน่วยงานเบิกจ่าย

หนังสือ ที่ กษ 1003/ว 232 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ ว 37 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP เพิ่มเติม เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย

หนังสื่อที่ กษ 1003/ว 150 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 

หนังสื่อที่ กษ 1003/ ว 281 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558 เรื่อง ตัวอย่างคำ้ประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์  (ฉบับที่ 20 ) พ.ศ.2557

JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com