ปีงบประมาณ

กิจกรรม

2550  การพัฒนาบทบาทหน้าที่ของเลขานุการผู้บริหาร : บุคลิกภาพและการมีมนุษยสัมพันธ์ของเลขานุการ
2551  การร่าง ตรวจ หนังสือราชการ
2552  ทักษะการสื่อสาร : ด้านการเจรจาโต้ตอบ
  การใช้และบำรุงรักษาโทรศัพท์พื้นฐาน
2555  การสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน 
2556  ประสบการณ์การทำงานด้านส่งเสริมการเกษตรและการนำมาปรับใช้ในการทำงานด้านการบริหารโดยเลขานุการกรม
  แนวทางการตอบข้อร้องเรียนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2557  กฐินพระราชทาน 
2558  การถอดองค์ความรู้จากนางนวลจันทร์ สมัยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ
2559  ๑.  การถอดองค์ความรู้จากนางสาวไขศรีวิลัย ดำเนิน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร  
  ๒.  การถอดองค์ความรู้จากนางสาว สิริธร ธรรมลักษมี นักวิชาการชำนาญการ
  ๓.  การถอดองค์ความรู้จากนางสาวกาญจนา บุญโต เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
2560  การถอดองความรู้จากประสบการณ์การทำงาน นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม 

 

JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com