หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลเบอร์ตรงเบอร์ภายในโทรสารโทรศัพท์มือถือ
 • สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  1  จังหวัดชัยนาทThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาทนางอ้อมทิพย์สุทธิพงศ์เกียรติ์0-5640-5000140-5640-500109-3583-6093
08-9507-4836
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางเกษร  อินทร์พงษ์นุวัฒน์0-5640-5000130-5640-500108-1875-1306
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายสุรพลพลธร0-5640-5000170-5640-500108-1174-1136
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรนายกิตติชาติชาติยานนท์0-5640-5000180-5640-500108-9859-3532
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตรนายยอดธงไชยรอดแก้ว0-5640-5000150-5640-500108-8813-9133
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  2  จังหวัดราชบุรีThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
จังหวัดราชบุรี
นายสุดสาครภัทรกุลนิษฐ์0-3234-4642-0-3220-156808-1484-2673
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางสาวพัชรีกมลสัตย์0-3221-1922-0-3220-156808-4648-2228
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายเฉลิมยศชัยคุณแสง0-3234-4665-0-3220-156808-9800-6159
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรนางสาวอมรศรีตุ้ยระพิงค์0-3221-1922-0-3220-156808-1345-2009
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตรนายชุมพรพวงประยงค์0-3221-1922-0-3220-156809-2249-8512
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  3  จังหวัดระยองThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
จังหวัดระยอง
นายวิชิตรช่วยพิทักษ์0-3861-1578-0-3861-452908-1833-5025
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนายสุรพงศ์วงษ์ชาลี0-3861-1578-0-3861-452908-5285-2344
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายวิทยาพลเยี่ยม0-3880-8179-0-3861-452908-9751-5005
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรนางอุบลมากอง0-3861-1578-0-3861-452908-6882-7125
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตรว่าง0-3861-7354-0-3861-4529-
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  4 จังหวัดขอนแก่นThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
จังหวัดขอนแก่น
ว่าง0-4326-1240 0-4326-1337-
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางนิธินันท์สุรโกมลเศรษฐ์0-4326-1240-0-4326-133708-1184-7817
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนางอโณทัยนุตะศะริน0-4326-1240-0-4326-133708-1799-1962
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรนางสาวชฎารัตน์ชุมพรัตน์0-4326-1240-0-4326-133708-6630-6846
08-9277-6506
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตรนายฉลาดนันทโพธิเดช0-4326-1240-0-4326-133708-4428-9118
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลาThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
จังหวัดสงขลา
นายไพศาลโรจน์สราญรมย์0-7433-0260-621090-7433-026308-1270-9181
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางสาวสุรัตน์ศรีเดช0-7433-0260-62-0-7433-026308-6286-2259
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายสุพิทจิตรภักดี0-7433-0260-621240-7433-026308-1957-5351
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรนายสมคิดรัตนวงศ์0-7433-0260-621120-7433-026308-8578-3821
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตรนายประสงค์พีรธรากุล0-7433-0260-621070-7433-026308-1898-9347
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  6  จังหวัดเชียงใหม่This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่
นายชาตรีบุญนาค0-5322-4679130-5321-186808-1984-9233
08-1930-0034
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางอุปถัมภ์วนพานิช0-5321-1448140-5321-186808-7173-0888
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนางสาวอารีนาพิชัยวัตต์0-5321-1448220-5321-186808-1833-9601
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรนายสมมาตรชาญชัย0-5321-1448180-5321-186808-1595-7505
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตรนายสุขชัยเจรียงประเสริฐ0-5322-1228210-5321-186808-9555-2772
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  7  จังหวัดนครราชสีมาThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
จังหวัดนครราชสีมา
นายเฉลิมศักดิ์ประสิทธิ์สุวรรณ0-4446-5137-0-4446-531708-1955-4887
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางปวีย์ภัทร์สังขมาลย์0-4446-5137-0-4446-531709-4286-1965
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนางวชิราไฝเจริญมงคล0-4446-5137-0-4446-531708-6229-2354
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรนางอภิญญาพรหมมีชัย0-4446-5137 0-4446-531708-1321-1771
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตรนายโสพิศปัญญาบุตร0-4446-5137-0-4446-531708-1749-6000
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  8  จังหวัดสุราษฎร์ธานีThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-0-7729-7736-0-7729-7736-
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางพรศรีทองดอนดู่0-7729-7736-0-7729-773608-9973-2281
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายภัทธรรักษ์สังข์0-7729-7736-0-7729-773609-3612-5153
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรนายมิตรยอดทอง0-7729-7736 0-7729-773608-8399-2313
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตรนายหวนทนงาม0-7729-7736-0-7729-773608-1981-2817
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  9  จังหวัดพิษณุโลกThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 9
จังหวัดพิษณุโลก
ว่าง0-5531-1404-0-5531-1405-
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางสุมาลีผึ้งทอง0-5531-1404-0-5531-140508-6448-2150
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายจำรุณระวีคำ0-5531-1404-0-5531-140508-7233-4780
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรนายนิพนธ์แรมวิโรจน์0-5531-1404 0-5531-140508-1740-7356
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตรว่าง0-5531-1404-0-5531-1405-


ที่ตั้งหน่วยงานส่วนภูมิภาค 
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาทหมู่ 4 ตำบลบางหลวง  อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท     17150
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี 50/1 หมู่ 6 ตำบลเบิกไพร  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี         70110
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยองถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่นตำบลท่าพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น    40260
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา  424 หมู่ 2  ตำบลพะวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา      90100
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  6 จังหวัดเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ 13 ถ.อารักษ์ ซอย 5  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 50200
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  7 จังหวัดนครราชสีมา  111 หมู่ 10 ตำบลโคกกววด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  292/3 หม่ 5 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  9 จังหวัดพิษณุโลก 803 กม.11 ถนนพิษณุโลก - หล่มสัก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com